Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Европейска потебителска кошницаПрограмата „Европейска потребителска кошница (ЕПК)“ е съвместно начинание на Европейската организация за опаковане и околна среда Europen и Шведския институт по опаковане Packforsk. ЕПК ще изследва развитието на опаковането в Европа посредством генериране на данни и социална информация с цел подпомагане на индустрията да разбере и използва силите, движещи търсенето и развитието на опаковките и опаковъчните системи. ЕПК ще стартира в Естония, Финландия, Италия, Полша и Обединеното кралство.

Програмата ЕПК ще осигурява данни за индустрията с оглед постигане на баланс между задоволяването на потребителското търсене на функционални опаковки, от една страна, и екологичните и икономическите движещи сили от друга страна. Резултатите от нея ще могат да се използват за характеризиране на промените както за цялата потребителска кошница, така и за конкретна продуктова група, конкретен опаковъчен материал и конкретен вид опаковане. Компаниите ще могат да използват данните като отправна точка за избор на опаковки за произвежданите от тях продукти.

„Убедени сме, че програмата ще генерира много полезни данни за индустрията, политиците и законодателите, чрез които да осмислят двигателите на промените и растежа в търсенето на опаковки, например, застаряването на населението, нарастването на доходите, увеличаването на броя на са­мотните хора, растежа в търсенето на готови храни и на продукти за бързо хранене. ЕПК ще подпомогне усъвър­шенстването на опаковането чрез увеличаване ефектив­ността на експлоатацията на ресурсите и доказване при­носа на опаковането към тяхното устойчиво използване“, казват инициаторите.

Тъй като проблемите с опаковането са комплексни и включват сложен микс от аспекти – икономически, социал­ни, екологични и свързани с безопасността на продуктите, участниците в ЕПК ще създадат уникални инструменти и методология, приложими за опаковането на най-често използваните продукти в ЕС. Основен инструмент ще са ключовите характеристики на опаковките по страни, кал­кулирани на фиксирани интервали от време и отнесени към социалните движещи сили в съответните страни. Резулта­тите ще бъдат важен принос към целите на VІ Рамкова про­грама на ЕС за: интегрирана продуктова политика, устой­чиво използване на природните ресурси и предотвратяване и рециклиране на отпадъците. Те ще подпомогнат и иден­тифицирането на по-ефективни опаковъчни системи като част от усъвършенстването на снабдителските вериги.

Много важно е, че страните–участнички в ЕПК ще могат да приравнят своето опаковане към средно­европейското. Тези страни са внимателно подбрани съобразно гъстотата на населението, БВП, поку­пателната способност, географските и култур­ните особености и др. Съществува възможност програмата да бъде разширена и да обхване всички страни – членки на ЕС, както и да бъде провеждана на всеки две години, при осигурено финансиране.

Първоначалното набирането на данни за опаковките става на два пъти в течение на три години (второто оп­ределяне на състоянието на опаковането се предвижда да бъде отнесено към 31.12.2007 г.). Потребителската кошница за всяка страна ще съдържа около 100 продукта. Ще бъдат използвани три основни нива на опаковането, отнесени към всеки продукт – първично, вторично и третично. За всеки пакет от продукти на водещи производители, осигуряващи съществените данни за опаковките и продуктите си, ще се калкулират най-малко 5 ключови характеристики. Тези опаковъчни характеристики ще отразяват съотношение­то опаковки/продукти, които постъпват в едно типично домакинство за конкретен едногодишен период. На тази основа ще бъдат генерирани ясни статистически данни за всяка страна, които ще позволяват извършването на срав­нения между отделните страни–членки на ЕС.

В рамките на програмата ЕПК ще бъдат извършвани следните основни дейности:

1. Съгласуване на ключовите опаковъчни характерис­тики (параметри), които ще се калкулират, както и на социалните данни, които ще се набират;
2. Разработване на базата данни на Европейската по­требителска кошница;
3. Определяне и съгласуване на националните координа­тори;
4. Подбор на 100-те най-използвани продукти във всяка страна;
5. Набиране на социални данни и данни за опаковките, използвани за подбраните продукти за всяка страна;
6. Калкулиране на ключовите опаковъчни параметри, техните средни и сумарни стойности и т.н.;
7. Анализ на резултатите, определящи тенденциите и особено важно – връзките между ключовите опако­въчни параметри и социалните данни;
8. Обявяване на резултатите.

Очакват се следните резултати от ЕПК:

а) Регистриране на развитието на опаковането по по­требителски кошници в отделни европейски страни по отношение на количество и вид опаковки, мате­риали, ефективно използване на транспортните пространства и др. Така се очертава съществената картина на често сложните изменения в опаковъчния сектор;
б) Анализ на различията в използваните опаковки в отделните европейски страни и отнасяне на тези различия към демографията, потреблението, инфра­структурата и др. на съответната страна;
в) Натрупване на познания за използваните в Европа опаковъчни материали и видове опаковки с цел по­добряване на манипулирането и рециклирането на материалите и като краен резултат – намаляване на неблагоприятното въздействие на отпадъците върху околната среда;
г) Подобряване на качеството на съществуващите данни за потреблението на опаковки, необходими за вземащите решения;
д) Документиране на усилията на индустрията да при­веде потреблението на опаковки в съответствие с екологичните цели, нуждите на потребителите и ориентацията към по-интелигентно и по-функционал­но опаковане;
е) Идентифициране на най-успешно прилаганите мерки в опаковъчния сектор в подкрепа на устойчивото развитие.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар