Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Естествените материали в опакованетоОпаковане от „мляко и захар“

Опаковките за храни, чиято структу­ра съдържа извлечени от млечните продукти вещества, могат да пре­доставят жизнеспособна алтерна­тива на петролните деривати. Това е мнението на Пеги Томасула — изсле­довател от Службата за изследвания на земеделието на САЩ, която в съ­трудничество с група международни специалисти през 2009 г. представя книга, посветена на тази иновацион­на сфера. Освен като източник на ин­формация по темата, книгата служи и като ръководство за изследовате­ли в областта и производители на хранителни и нутрацевтични продук­ти — потенциални потребители на новите опаковки. Съвместно с коле­гите си Томасула успява да създаде здрави биоразградими филми от съ­държащи се в млякото протеини. Тези филми притежават по-добри бариер­ни характеристики срещу прониква­нето на кислород от сега използвани­те базирани на петрола материали. Днес повечето опаковки за храни са направени от многопластови филми, изградени от тънки непрекъснати нишки синтетични полимери. Голя­ма част от крайните потребители на тези продукти обаче са притес­нени от нивото на отпадъци, което те причиняват, и мнозина биха жела­ли да се ориентират към биобазира­ните им аналози.

Изследването на Томасула е фоку­сирано върху базираните на млечни протеини филми като специално вни­мание се обръща на протеина казеин и на суроватката. Като част от със­тава на млякото казеинът показва добро ниво на структурно интегри­ране с другите вещества, от които са изградени филмите. Оказва се, че този протеин е отлична бариера про­тив кислорода, въглеродния двуокис и ароматите. Голямото предизвика­телство пред практическото му при­лагане е свързано със слабите бари­ерни характеристики на казеина сре­щу влагата. Усилията на учените са насочени към изработване на филми от млечни протеини, които, от една страна, да са ядивни и да не предста­вляват опасност за здравето на по­требителя, а от друга, да притежа­ват задоволителни характеристики.

Ново проучване сочи, че компо­стируеми опаковъчни материали, в чийто състав са вложени захарни по­лимери, могат да заместят успеш­но пластмасовите. Учени от „Импи­риъл колидж“ в Лондон са създали по­лимер на захарна основа, който може да бъде прилаган в опаковки за едно­кратна употреба за хранителни и не­хранителни продукти. При новите възобновяеми пластмаси не са из­ползвани никакви петролни продукти. Съставът им е базиран на различни видове захари под общото наимено­вание лигноцелулозна биомаса. Мате­риалът е възобновяем, тъй като се добива от специално засадени за цел­та бързорастящи дървета и треви. Този тип полимери са богати на кис­лород, което позволява лесното им разграждане в домашни условия. Без­вредността на технологията се до­казва и от факта, че материалът може да бъде използван за медицин­ски приложения в тялото, като раз­граждащи се вътрешни шевове и капсули за лекарства, без да вреди на организма. Световната статисти­ка сочи, че около 7% от световните запаси на нефт и природен газ се из­ползват за направата на пластмаси. Общото им производство надминава 150 милиона тона годишно, като днес почти 99% от тях се базират на пе­трола.

Растящи опаковки

Иноваторите от Еcovativedesign представиха зелена алтернатива на полиестера (PS) като материал за опаковъчни буфери за чупливи продук­ти. Материалът EcoCradle е изцяло продукт от дейността на гъби, кои­то се хранят с отпадъци от земедел­ски култури — шушулки от елда (греч­ка) и остатъчни материали като оризова плява и остатъци при прера­ботката на памук. По този начин за производството на единица от но­вия материал се използва в пъти по-малко енергия, не се отделят пар­никови газове, а след изхвърляне на опаковката субстанцията се раз­гражда до натурален почвен обога­тител. EcoCradle може също да бъде използван и като изолационен мате­риал. Процесът на производство на материала по същество се изразя­ва в способността на гъбите да обе­динят лигнина и целулозата в здрава биокомпозитна материя. Един от го­лемите плюсове на тази технология е, че създателите ù използват ча­стите от растения, които са негод­ни за храна или фураж, и са се фоку­сирали върху материали, богати на лигнин, които не могат да бъдат из­ползвани за производството на це­лулозно биогориво (етанол). Техноло­гията на производство се състои в отглеждането на гъбите на тъмно, без да се налага поливане и прибавя­не на химически петролни продукти. Организмите израстват до нужните размери в рамките на седмица и пре­връщат остатъците от семената в здрав и удобен за използване мате­риал, съставен от километри тънки бели фибри. Този процес използва де­сет пъти по-малко енергия от съз­даването на синтетична пяна. Съз­дателите на продукта споделят, че различните фабрики по света, които прилагат тази технология, ще могат да използват местните налични ре­сурси. Така ще бъдат спестени раз­ходите за логистика, а негативните ефекти върху природата ще бъдат сведени до минимум.

Тенденцията към използване на би­оматериали бива поета и от големи­те международни компании. Така на­пример Кока-Кола представи мина­лата година в Япония пластмасови бутилки, направени от биоетанол, които ще бъдат използвани за три от продуктите на компанията. Пред­вижда се близо една трета от пред­лаганите на пазара шишета да бъ­дат изработени от полимери, добити от захарна тръстика. По този начин от Кока-Кола се надяват да на­малят използвания суров петрол с над 2 милиона литра годишно. Нови­те бутилки ще бъдат със съпостави­ма здравина и тегло и ще могат да бъдат рециклирани в сега съществу­ващите съоръжения.

От BASF са разработили напълно биоразградима опаковъчна система за своите инсектицидни мрежи про­тив комари. Новата опаковъчна кон­цепция решава наболелия проблем със складирането на битовите отпадъ­ци в много африкански държави. Тех­нологията ще бъде особено полезна в страните, в които маларията е в епидемични размери. Първоначално от компанията ще доставят пробно няколко хиляди мрежи с новите опа­ковки и ако отзивите на потребите­лите са положителни, в бъдеще всич­ки мрежи ще бъдат пакетирани по този начин. Изискванията към физи­ческите характеристики на новите биоразградими торби са много висо­ки, тъй като те трябва да издържат на изключително силното налягане по време на опаковането. Висока­та компактност е начинът да бъде спестен ценен обем в трюмовете на презокеанските кораби. Множество неправителствени организации с опит в страните, поразени от мала­рия, предлагат към новите чанти за мрежи да бъдат прикачени и инструк­ции за ползване с възможност да бъ­дат отстранявани. Това ще помогне на клиентите да запазят информаци­ята от инструкциите, след като из­хвърлят опаковката.

 
16.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар