Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

За Япония, или как бедствените събития могат да превърнат негативите по отношение на марките във възможностиИма ли правила за действие в кризисни ситуации, които поставят под въпрос не само реномето, но и съществуването на марките? Трябва ли да се поемат дългосрочни рискове, или да се разчита само на кризисния план? Могат ли и как да бъдат управлявани марките, за да излязат от непредвидените ситуации на безизходност?

Случващите се кризисни ситуации никога не са планира­ни и винаги рефлектират върху всички сфери на живота. Според Алекс Мъри – старши консултант „Стратегиче­ско развитие“ в Interbrand, Токио, се разграничават три основни групи марки в зависимост от поведението им в подобни ситуации:

  • марки със специфични отговорности във време на криза;
  • марки, засегнати от кризата, но без пряка отговор­ност към нея (по-широката група марки);
  • марки, превръщащи безизходицата във възможност за изход от кризата.


Когато марките поддържат своите основни ценнос­ти и имат предварително съставен план за управление по време на криза и след нея, има голяма вероятност да преценят дългосрочните щети и да намерят най-верния път за оцеляване.

Опустошителното земетресение в Япония, последва­лото го цунами и ядрената авария във Фукушима повли­яха върху продажбите на всички японски марки. Оказа се, че никой не иска да консумира храни, да приема медика­менти или да ползва козметика, която е радиоактивна. В групата на не толкова засегнатите от случилото се по­паднаха дълготрайните продукти. И тъй като нито една страна не разчита само на националните си марки, ситу­ацията се отрази неблагоприятно и върху продаваните в Япония чужди марки. Създалата се криза в икономическия и социалния живот на обществото само доказа необхо­димостта от изготвянето и следването на ясни стра­тегии, свързани както с оцеляването на марките, така и с поемането на отговорности за намаляване на щети­те, а оттам и за запазване репутацията и потребител­ското доверие.

Пример за марка, превърнала безизходицата във въз­можност за изход от кризата, е телеком операторът Softbank. Две седмици след поредицата от бедствия, връхлетели страната, телекомът рязко сменил следва­ната дотогава стратегия за пълно мрежово покритие под мотото „Информационната революция – щастие за всички“, като надскочил тясно корпоративните си инте­реси. Разбира се, не без обещаните от изпълнителния ди­ректор 10 млрд. йени лично дарение за заплати на оцеле­лите след аварията. С този си жест от Softbank успели да изпратят на задна позиция компаниите, отпуснали фи­нансови помощи преди бедствието и по други поводи. И не само това – през май компанията обявила стъпване­то си на енергийния пазар с цел подпомагане развитие­то на възобновяеми енергийни източници в Япония. На­правеното до момента, заедно с ясната визия за промя­на, показваща оптимизъм и разбиране, и докосваща чрез тях потребителската общност, допълнително затвър­дили позиционирането на Softbank далеч пред всички ос­танали компании.

Обратен пример за компания, изгубила доверието на обществото в тази критична ситуация, са BP и TEPCO. Липсата на ясни послания към потребителската общ­ност от страна на TEPCO, както и последвалото неи­зяснено изчезване на генералния директор в разгара на кризата, е допринесло не само за негативния имидж на компанията, но и е успяло да срине доверието на потре­бителите към нея.

Повече от ясно е, че поемайки отговорност в криза, марката увеличава своята стойност. А когато става въ­прос за необичайна криза като тази в Япония – дълбоко за­сягаща всички сфери на икономиката и социалния живот на обществото, обичайно прилаганите в подобни ситуа­ции стратегии за управление и овладяване на кризата са практически трудно приложими, най-малкото защото на­рушеното за продължителен период от време екологично равновесие предполага сложни взаимодействия, излизащи извън сферата на човешкия контрол.

Няколко месеца след бедствената ситуация в Япо­ния щетите продължават да са не толкова видими, кол­кото болезнено осезаеми. Може би затова и все повече хора обръщат поглед към пряко загрижените за околната среда марки. На практика това обрича на неконкуренто­способност и изпраща в миналото марките, които зала­гат на неработещи концепции и продължават да ползват екологично несъобразени суровини и материали. Което още веднъж доказва, че свързаните с околната среда кри­зи представляват реална заплаха за марките не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Поради тази при­чина компаниите трябва да мислят отвъд решенията, касаещи изхода от конкретната ситуация, за да гаратни­рат силата на марките и доверието към тях чрез загри­жеността си за потребителите.

 
13.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар