Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

За принадената стойност в опаковкитеОпаковъчната индустрия е изправе­на пред много предизвикателства, в това число натиск върху цените и за­силване на конкуренцията. Затова и представеният проект на Print City за добавената стойност на опаковката (VAPack) фокусира вниманието върху себе си по време на състоялата се на 17 и 18 ноември т.г. конференция на ERA. VAPack проектът предизви­ка отворени дискусии за ползите от създаването на добавена стойност и възможностите за диференцира­не и позициониране на опаковката на продукта с помощта на офсетовия печат. Участниците споделиха увере­ността си относно ползите от до­бавената стойност при опаковките, изразяващи се чрез графичните тех­ники за привличане вниманието на по­требителите; засилена диференци­ация между продуктите от всички сектори на потребителския пазар и нови възможности за развитието и позиционирането на марката.

Проектът за добавената стой­ност на опаковката се провежда на три етапа: Creative Pack (в рамките на INTERPACK), Value Pack (до провеж­дането на Drupa 2012) и Future Pack. Бъдещите модули предвиждат включ­ването на нови функции и използване­то на връзката с електронните медии и най-новите техники за защита на марката. За да подчертаят зна­чението на красивата графична опа­ковка, по време на Конференцията на ЕRA по опаковане се състоя церемо­ния за награждаване на най-добрите печатни опаковки. Представилите се участници показаха не само класа­та, но и преимуществата на дълбо­кия печат.

Възходът на сашето за еднократна употреба

Ако преди години всички ние като по­требители имахме времето и спо­койствието да се редим на големи опашки и да говорим помежду си за новините, днес това далеч не е така. Повече от сигурно е, че колкото и да ни липсва изгубеното спокойствие, то отдавна е в миналото и динами­ката на живота има други измере­ния. Моделът на строгите икономи­чески отношения е наложил промяна в поведението на потребителите и днес все по-голяма част от тях пре­карват живота си в пътуване меж­ду едната и другата работа и дома. Все повече са и домакинствата в Ев­ропа (над 60%), които живеят разде­лени и в които на почит са малките и изключително удобни за ежедневие­то дози кафе, витамини или болкоус­покояващи. Освен че могат да бъдат пренасяни безпроблемно в чантич­ки за тоалетни принадлежности или дори в джобовете на дрехите, малки­те опаковки лесно намират място и на дисплея в магазина, а високата им надеждност по отношение защита­та на продуктите ги прави незаме­ними и все по-популярни сред потре­бителите.

За да са в крак с времето и за да отговорят на очакванията на клиен­тите, голям брой компании се пре­ориентират към производството на т.нар. сашета – плоски торбички за опаковане на насипни бързооборотни продукти (чай, кафе, брашно, вита­мини, хранителни добавки, подправ­ки, бонбони и др.). Поради функцио­налността си малките революционни опаковки са се превърнали в незаменима част от нашето ежедневие и е почти невъзможно да си представим живота без удобството на дозата любимо кафе, болкоуспокояващото ле­карство или витамините, подредени удобно в пътната чанта. Затова и съвсем закономерно естетически из­държаните гъвкави и компактни фор­ми, каквито са сашетата, са се нало­жили като един от основните стило­ве на опаковане, даващ възможност за добавянето на психологически бо­нус към продуктите и позволяващ бързата и успешна адаптация на мар­ките към новите изисквания на паза­ра.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар