Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Икономичното опаковане 2В част 1 на тази статия са дадени някои от „класическите“ методи за икономично опаковане. Тук те са допълнени и обогатени с примери за съвременни подходи в условия на набиращото сили устойчиво развитие. Главните фактори, които би трябвало да се вземат предвид, са представени накратко в тази втора част на статията.

Намаляване броя на цветовете при печат

Пълноцветната репродукция на илюс­трацията на един продукт изисква 4 цвята, при което използването на 5-ти или дори 6-ти цвят е само загуба на пари. Основният въпрос е: действи­телно ли е нужно да се използват до­пълнителни цветове? Допълнителни­ят разход на пари води ли до решител­но подобряване на промоционалното въздействие? Много от най-високока­чествените продукти на световни­те пазари имат етикети с много сем­пъл едноцветен печат на изображени­ето. Графичният дизайн може да бъде труден (и като следствие – скъп) за печатно изпълнение, ако дизайнерът няма необходимите технически позна­ния за методите на печат и същест­вуващите ограничения. За избягване на скъпи грешки при изпълняването на дизайнерските решения е важно тяс­ното коопериране с печатарите още на етап планиране.

Преценяване на влиянието на разходите за опаковане върху са­мите опаковки

По-доброто опаковане невинаги изис­ква по-високи разходи, но обикновено това е така. Във всеки случай, трябва винаги да се преценява ефектът от подобренията. Намалените уврежда­ния при превозите могат значително да неутрализират повишените разхо­ди за по-високо качество и съответ­ната по-висока цена на опаковките. Продуктите ще постъпват на паза­ра в по-добро общо състояние и, като следствие, ще генерират по-благопри­ятни продажбени цени за самите про­дукти. Типичен пример в този смисъл са касите за банани.

Продуктите трябва да са лесни за опаковане

Опаковъчната икономика обикновено започва с добрия продуктов дизайн. Важен момент е икономията на прос­транство. Много продукти, например занаятчийските, могат да бъдат ре­конструирани така, че да пасват по-добре на опаковките. Издадените час­ти често могат да бъдат премахна­ти, продуктите или части от тях могат да бъдат поставяни в гнезда така, че да се икономисва простран­ство, номенклатурата от размери на фамилии продукти може да бъде нама­лена и т.н. Продуктите могат да бъ­дат модифицирани с оглед на тяхна­та консумация, за да бъдат облекчени изискванията към опаковките, напри мер, намаленото съдържание на маз­нини или влага води до намалени бари­ерни изисквания към опаковъчния ма­териал, към продукта могат да се до­бавят инхибитори за забавяне на ко­розията така, че да отпадне необхо­димостта от вътрешни лакови покри­тия на металните кутии, конструира­нето на продукти с повишена якост намалява необходимостта от удароо­мекотяване при опаковането и т.н.

При възможност продуктът тряб­ва да се компресира

Компресирането води до намалени обеми и намалени разходи за опакова­не. Дрехите могат да се опаковат по-стегнато, ако въздухът се изтегли от пластмасовия плик, плодовите со­кове могат да се продават като кон­центрати, храните могат да се до­обработват и рафинират за придоби­ване на по-голяма стойност за едини­ца обем и т.н. Неуплътняването (на­пример, получаването на празно прос­транство в опаковката вследствие уплътняването на рехави продукти от вида на перилните прахове по вре­ме на транспорт и складиране) може да се намали до минимум чрез подла­гане на опаковката на интензивни ви­брации по време на пълненето.

Внимателно предварително плани­ране на снабдяването с опаковки

Често пъти разработването на нов продукт отнема по-малко време от разработването на икономична и ефективна опаковка за него. Поради това изследванията и изпитванията на алтернативите трябва да започ­нат на много ранен етап. Поръчките в последната минута и неблагоразумни­те срокове за доставка излизат мно­го скъпо. Притиснат от спешността на поръчката, доставчикът може да се види принуден да използва какъвто и да е материал, който му е под ръка – често по-скъп от необходимото.

Купуване на универсална техни­ка, която може да работи с раз­лични материали

При купуването на опаковъчна техни­ка е добре от самото начало тя да е приспособена за работа с различ­ни материали или размери на опаков­ките, които да могат да се обработ­ват само с пренастройване или със за­купуване на евтини сменяеми (резерв­ни) части.

Възможно ли е собствено произ­водство на опаковки?

Повечето видове опаковки са по-иконо­мични за производство в специализи­рани и централизирани предприятия. Въпреки това е полезно да се разгле­да възможността за собствено про­изводство на някои видове пластма­сови опаковки (например издувни, тер­моформовани, торби и пликове от фо­лио и др.), полуавтоматично производ­ство на кутии, щанцоване на кашони за плодове и зеленчуци и други по-прос­ти операции, изискващи малък брой семпли производствени съоръжения.

Преди години разходите за мате­риали и труд бяха главните определя­щи фактори за стойността на опа­ковъчните процеси. По-напреднича­вите анализатори включваха и логис­тичните разходи с оглед придобива­не на поглед върху цялостната опако­въчна система. Тогава енергийните цени бяха стабилни и нямаше особе­на икономическа принуда за детайлно вглеждане в ефективното използване на материалите и дори на енергията. Но с нарастването на необходимост­та от устойчиво опаковане картина­та се промени и изискването за ико­номическа и екологична целесъобраз­ност излезе напред. Ограниченост­та на природните ресурси постави на дневен ред нови предизвикателства и нови възможности. Всеки сектор от икономиката се влияе от енергийни­те цени, а общинските бюджети се задъхват от разходите за транспорт и управление на потоците от отпадъ­ци. Намаляването на тези разходи и свързаното увеличаване на ефектив­ността са важен проблем пред орга­ните на местната власт. Отговорно­стите на производителите се разши­ряват и обхващат целия жизнен ци­къл на произвежданите от тях проду­кти. Споделените отговорности се поемат и от другите участници във веригите на снабдяването, като се простират и до потребителите и за­етите в отстраняването на отпадъ­ците. В разходите за опаковане вече се калкулират и отговорностите за опазване на околната среда, включи­телно за натоварването на атмосфе­рата с емисии от СО2.

В помощ на компаниите за пости­гане на изгода и устойчивост чрез идентифициране на неефективните операции по дължината на опаковъч­ната снабдителска верига, американ­ската Georgia-Pacific LLC е разработи­ла програма „Оптимизиране на опако­въчните системи“ (виж ProPACK, бр. 2 от 2008 г.).

Понякога опитите да се направи по-екологично целесъобразна опаков­ка се измерват с микрони. Но колкото и малки да са промените в размери­те на опаковката, те могат да дове­дат до големи икономии. Това е така в три компании – производители на хра­нителни продукти, членове на Синга­пурското опаковъчно споразумение (Singapore Packaging Agreement). Това е 5-годишен проект, целящ намалява­не на отпадъците от опаковки при източника. За едната от компании­те решението е било да намалят де­белината на опаковката за кафе с 20 микрона, което не е изисквало особе­ни разходи, но е довело до съществе­ни икономии на средства и намалява­не на отпадъците от опаковки, без да се отрази на качеството на кафето. Подобен е ефектът при другия произ­водител на филтри за кафе и на плик­чета за чай. Според зам.-председате­ля на споразумението за намаляване­то на използваните опаковъчни мате­риали може да се погледне от различ­ни ъгли. Най-евтиният начин е да се постигне споразумение с търговци­те за намаляване дебелината на ма­териала на опаковките, както в ци­тираните случаи, включително и на металните кутии. Другият начин е точното оразмеряване на опаковка­та. Като пример се дава опаковката за чипс, която обикновено е пълна с 30% чипс и 70% азот, използван за за­пазване на преснотата на продукта. Ако размерът на плика се намали на­половина, производителят ще използ­ва по-малко материал и скъп азот. Въ­преки че редизайнът ще струва пари, икономиите от транспорт и складиране ще са по-големи, защото цена­та за тези операции се изчислява на кубатура. Nestle планира намаляване, повторна употреба и рециклиране на опаковъчните материали по дължина­та на снабдителската верига и така възнамерява да окуражи други компа­нии да изследват и да поставят нача­лото на инициативи за икономически и екологически ефективно намаляване на отпадъците от опаковки. Цялата работа е компаниите да преосмислят ползата от минимизирането на опа­ковките и иновативната му страна, като го вградят в брандинга на своя бизнес.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар