Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иновация = КонкурентоспособностУспешните компании се фокусират върху справяне с проблемите чрез иновативни решения. Иновациите им дават не само конкурентно предимство, но им помагат и да посрещнат големите предизвикателства на днешния свят – нарастващата динамика на промените и неумолимото нашествие на глобализацията. Те не бъркат изобретение с иновация, а ясно ги разграничават: изобретение е създаване на нова идея или концепция, докато иновацията е трансформиране на новата концепция в търговски успех. Иновациите са истински източник на устойчиво развитие в бързо променящия се свят на бизнеса и конкуренцията.

Опазването на околната среда и устойчивото развитие се налагат като главен фактор за прогреса на опаковъчните дейности. Важни критерии при разработването и подбора на опаковъчните системи са намаляването на разходите на материали и енергия. Успоредно с това расте необходимостта от гъвкавост, сигурност, универсалност и ефективно управление на процесите. Важна характеристика на съвременното опаковане е използването му като инструмент на маркетинга. Променящият се начин на живот изисква все повече и разнообразни предварително опаковани продукти и дава тласък на развитието на търговските вериги и снабдяването. Новите изисквания към дизайна, размерите и функционалността на опаковките налагат постигането на изключителна производителност, гъвкавост и съхраняване на качествата на продуктите от страна на опаковъчната техника, която е подчертано високотехнологична. Пълната автоматизация на опаковъчните линии вече е преобладаващо изискване на световните пазари. В тези условия опаковъчните технологии трябва да осигуряват ефективни индивидуални решения за конкретните нужди в отделните региони и страни.
Тази сложна картина се допълва с необходимостта от комплексни решения за огромното разнообразие от опаковъчни потребности — за домакинствата, търговията, логистиката и производството, особено когато става дума за бързооборотни потребителски стоки. Иновациите по дължината на цялата тази стойностна верига буквално извират, стимулирани от международни организации по търговия, сдружения на производители на опаковъчни материали, асоциации за брандинг и дизайн и други подобни. В търговията на дребно повечето решения за купуване се вземат в мястото на продажбите. Поради това атрактивният, смислен и стимулиращ продажбите опаковъчен дизайн е от първостепенно значение за търговията. Напред излизат и изискванията за бързо и лесно манипулиране на стоките в търговските обекти с цел по-ефективно протичане на процесите — от постъпването на опакованите стоки в магазините до подреждането им по рафтовете. Затова, от гледна точка на търговските вериги, най-важни са „готовите за търговията опаковки“, „готовите за рафтовете опаковки“, радиочестотните идентифициращи устройства (RFID) и други иновативни решения, свързани със съответствието между опакованите единици и изискванията на търговията. Това се отразява на транспортните и груповите опаковки, които трябва да осигуряват нужната визия за стоките в тях, вследствие на което те вече се превръщат в дисплеи с нови формати и конфигурации за дистрибутираните продукти. Така логистичните и маркетинговите функции на опаковките се интегрират с оглед тяхното ефективно използване в снабдителските и продажбените процеси. Тук важни характеристики на палетизираните стоки и опаковките са съпътстващата информация за персонала в магазините и функцията им за лесно отваряне, разполагане, преместване и подменяне в местата за продажби, без да е необходимо следващо преопаковане на продуктите.


На челно място в тези процеси излизат сгъваемите картонени опаковки, които вече играят ключова роля в целия маркетингов, дистрибуторски и продажбен микс. По естествен начин изкристализира и значението на опаковъчните дизайнери, които задължително трябва да работят съвместно със специалисти по различни дисциплини и експерти от цялата стойностна верига — маркетолози, печатари, преработватели, опаковачи, снабдители и логистици. За такова коопериране е необходимо изграждане на колективен дух и екипен принцип на работа между представителите на различни звена от веригата.


Гъвкавите опаковки са един от най-иновативните раздели в опаковането на стоките. Новаторството обхваща както формата, така и функциите на опаковките. Много технологии са първи по своя род, а други чакат патентоване за осъществяване на „пробив“ в процесите и/или структурите. В здравеопазването ударението се поставя върху новите начини за защита и сигурност на пациентите, както и върху осигуряване за производителите на ефективност и защита срещу фалшификации. При храните и напитките се набляга на икономичното и удобно за потребителите гъвкаво опаковане. За опаковането на пресни и преработени меса гъвкавите опаковки са от жизнена необходимост, тъй като осигуряват изпълняването на строгите стандарти по цялата снабдителска верига. Привлекателният външен вид и спазването на изискванията за подреждане в местата на продажбите дава на гъвкавото опаковане предимства пред другите видове опаковки, включително и в сферата на екологичното опаковане. Предимствата на гъвкавите опаковки отварят пред тях възможности за навлизане и в нови пазарни сегменти — химия, бит, строителство, контейнерни превози и др.


С разрастването на опаковъчните пазари расте нуждата от нововъведения в дизайна и добавената стойност на опаковките. Едновременно с това се съкращава жизненият цикъл на продуктите и опаковките и като следствие се намалява необходимото време за достигането им до пазарите. Така се отваря поле за включване на неизползвани ресурси или „outsourcing“. Целта на тази сравнително нова организация е не толкова да се плаща по-малко за също такава работа в сравнение с плащането в собствената страна, колкото да се пестят време и средства чрез подобрени и ускорени услуги при увеличен достъп до нови ресурси и масовизиране на производството. Тази организация се развива от необходимостта за икономия на средства, но вече се превръща в качествено нов стратегически модел. В опаковъчната област тя предлага няколко предимства: намаляване на непроизводствените разходи за обучение, счетоводни услуги, офиси, осигуровки; използване на квалифицирани екипи с временна заетост; ускоряване достигането на продуктите до пазарите, което понякога осигурява основен пазарен дял за първия появил се на пазара продукт. Чрез използване на ресурсите на местни партньори за формиране на целеви екипи по дадени задачи, включително проектантски, това се постига по-лесно; използване на местните познания за пазарите и доставчиците и на нови, свежи идеи за постигане на необходимото за региона качество; съчетаване на собствените знания и умения с тези на локалния партньор — всеки върши това, в което е по-добър. Така се постига създаване на повече „стойност“; осигуряване на гъвкавост чрез достъп до цялата локална снабдителска верига и нейните специалисти, както и до разнообразни модели за съпътстващи услуги — от дребни до значими.

 
05.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар