Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Козметика и опаковане вървят ръка за ръкаСъбития, партньорства, съвместни проекти, иновации – с това е белязано развитието на опаковането за козметични продукти в най-ново време. Вече няма съмнение, че интегрирането на иновативното и екологичното опаковане с пазарните потребности е път към съвършенство и успех.

Конгресът „Парфюмерия, козметика и опаковъчен дизайн“ от 22–23 януари 2008 г. в Париж срещна производите­лите на козметични продукти и дос­тавчиците на опаковки за козметика­та. Фокусът бе поставен върху ино­вациите в опаковането и устойчиво­то развитие на компаниите от коз­метичния бранш. Според директора по изследователската и развойна дей­ност на опаковането в L’Oreal — Alain Béthune, осъзнаването на подхода за устойчиво развитие никога не е дос­тигало такова високо ниво, наложи­телно става и интегрирането на ино­вациите с опазването на околната среда. Ще оцелеят само онези, които са в състояние да постигнат интег­риране и да разработват екологични опаковъчни решения, отговарящи на пазарните изисквания.

Обсъждани са важни въпроси като въздействието на законодателство­то в химията върху козметиката, ус­тойчивото опаковане в РЕТ, ползите от нанотехнологиите за намаляване на възпламеняването и газопроницае­мостта и др. Жури от производители на опаковки и специализирани медии в областта на опаковането е присъди­ло награда за опаковъчна иновация.

Пролетната конференция на Health and Beauty America (HBA) от 4–5 март 2008 г. в Ню Йорк се концентрира върху опаковъчния дизайн на продуктите за лична хигиена, които по­добряват здравето, външния вид и самочувствието.

Акцентът е поставен върху възобновяемите растителни и органич­ни ресурси, генните технологии и еко­логичното опаковане.

Престижната конференция се е фокусирала върху ролята на опаковъчния дизайн за позиционирането на марките и негово­то въздействие върху потреби­телската лоялност.

Предвестник на това събитие е търговското изложение с конферен­ция на НВА от септември 2006, на ко­ето са показани стотици иновации от света в опаковането за козметич­ната индустрия — технологии, мате­риали, опаковки, системи на затваря­не и за дозиране, етикети и услуги по контракт. Акцентът е бил поставен върху маркетинга, разработването на нови продукти, средства против стареене, тенденции в използването на природните продукти, сертифика­ционни процеси, законови изисквания, успоредно със сесии за твърдите и гъвкави опаковки, опаковки за луксоз­ни и масови продукти, приложение на интелигентното опаковане (RFID, хо­лограми, 2D баркодове, сензори и др.) и образователен семинар, посветен на красотата, здравето и добрия на­чин на живот.

Опаковането предоставя на коз­метиката много възможности за по­стигане на удобства за потребители­те, увеличаване обхвата на марките и включване в големите снабдителски вериги. Водещите производители на козметични продукти използват рас­тящата „интелигентност“ на опаков­ките за разширяване на пазарите си. От своя страна, много производите­ли на опаковки разнообразяват свои­те опаковъчни концепции, за да ста­нат привлекателни за големите при­тежатели на марки в козметичния бранш.

В стремежа си да постигне опа­ковка за своите продукти за грижи за косата, която е толкова екологична, колкото са самите продукти (от ес­тествен произход, без изкуствени оц­ветители и аромати), Amazonia Nutri­ents Inc.се е обърнала към члена на Ко­алицията за устойчиво опаковане Tri­cor Braun за разработване на рецикли­руеми и защитни опаковки за своята гама от спрейове, шампоани, маски и гелове.

В резултат е получена много спо­лучлива палитра от устойчиво опако­вани натурални продукти.
Чрез комбиниране на туба с без­въздушна помпа SP343 лидерът в пластмасовите опаковки за козмети­ката Rexamе успял да постигне прос­то и ефективно решение, в което се съчетават лесната употреба и пре­цизното дозиране на продукта. Така се добавя стойност за марките, чии­то козметични формули се предлагат в туби.

Силните страни на новата туба са: изключително лесно поставяне на помпата и постигане на 100% безвъз­душна система; добро оползотворява­не на опакования продукт при над 90% изпразване на съдържанието; висо­ка гъвкавост дори при продукти с го­лям вискозитет; изключително висока способност на помпата за изсмуква­не на продукта.

Друго семпло, оригинално, нова­торско и приятно за използване реше­ние на Rexam, целящо да раздвижи па­зара на миниатюрните парфюмерий­ни продукти, е Sof’Twist — изчистена и привлекателна капсула от две части, позволяваща с едно завъртане на гор­ната част, подобно на червилата, да „изникне“ бутилчицата с парфюма.

Пластмасовата капсула е за мно­гократно използване, а стъклената миниатюрна бутилчица от 2 мл в нея е с малка помпичка Sofilux®, която се монтира с едно „щракване“. Комплекс­ната опаковка може да се използва за различни парфюми поради възмож­ността за подмяна на бутилчицата след изпразването ¡. Стандартното изпълнение може да се приспособява към изискванията на клиентите чрез възможностите за прилагане на ситопечат, горещо щамповане, лакиране и метализиране.

Rexamоткликва на нуждата от ус­корено постъпване на продуктите на пазара, като осигурява сервиз за пом­пите за комплектоване на стъклени­те опаковки за парфюмерията и така постига тридневен срок за доставки­те им в рамките на Европа.

Козметичният гигант Lancôme Laboratories се е спрял на летите под налягане химически инертни прозрач­ни полимерни опаковки на Eastman Chemicalsза своя радващ се на растя­що търсене крем за лице против ста­реене на кожата Secret Vie. Компания­та е избрала този опаковъчен мате­риал, защото съответства на много­функционалните свойства на нейния крем за кожа и на дизайна и сигурността, специфицирани за всички нейни опаковки. Освен че е кристално про­зрачен, безцветен и блестящ, мате­риалът се залепва/заварява по хими­чен и ултразвуков метод и дава усе­щане за тежестта на кристала, кога­то се държи в ръка.

Благодарение на редизайна от Vyant Groupна опаковките за фамили­ята продукти за грижи за кожата на DermaQuest, компанията е постигна­ла неочаквано голямо увеличаване на продажбите. Главната цел е била пози­ционирането ¡ като една от водещи­те в грижите за кожата. Разработка­та е включвала развитие на марката, позициониране, маркова стратегия, набор от медийни инструменти, съ­пътстващи продажби, продуктов ка­талог, опаковъчен дизайн и др. Избран е изчистен изглед на опаковката със сребърен блясък.

С опаковката на испанската фир­ма за опаковки за козметиката Edp, която използва за своя нов продукт — напитката Solution Minceur, компания­та Laboratoires Pierre Fabre, в отговор на изискванията на своите клиенти, действа на границата между козме­тиката, грижите за здравето и на­питките. Благодарение на ергоно­мичната и мека форма, в комбинация с малкия си размер, опаковката прави напитката идеална за носене през це­лия ден от хората, които искат да се освободят от излишните килограми и да имат хубава фигура.

Германската Oekametall вдигна летвата в опаковането за козмети­ката с иновативната си опаковка за гримове на притежаваната от L’Oreal марка Lancôme с оригинален дизайн, състоящ се от две формовани чрез леене под налягане цилиндрични тела с вграден декоративен дизайн, централ­на част и UV-лакирано и метализирано отделение за апликаторите с отпеча­тано лого на подплатата и сребърно фолио с матов лак за четките.

Фамилията формовани чрез леене под налягане и бласформовани опаков­ки от специален HDPE, комбиниран с нов мастербач РОР ТМ за козметиката и продукти за лична хигиена на Ampac­et Corp., се отличават с 200% увели­чен блясък, подобрени механични свой­ства и ниска себестойност. Могат да се използват както за еднослойни опаковки, така и като скин-опаковка за многослойни бутилки.

Шведската компания Iggesund Pa­perboard е разработила нов картон за вторични опаковки за козметични продукти Invercote Duo, който има по-голяма коравина от обичайните лами­нирани картони и е с ново покритие от двете страни — сребърно РЕТ фо­лио от лицевата страна и тройно по­критие от вътрешната. Комбинаци­ята от коравина, метализирана по­върхност и отлични възможности за печат е много търсена за нуждите на престижното опаковане, излъчва­що послания за висок качествен стан­дарт, и вече е популярна на пазара за луксозна козметика.

Концепцията „всичко в едно“ на Va­lois, специално проектирана за лоси­они, кремове и гримове, включва пом­па, капачка и фиал (мускал). Груповата опаковка е удобна за промоции, малки серии търговски опаковки и подаръци. Възможно е по желание на клиентите да се използва различен цвят за еле­ментите, метализиране, ситопечат, цветно лакиране, горещо щамповане, РЕТ етикет с възможност за декори­ране в 4 цвята и комплектоване със стъклени фиали с различна вмести­мост.

 

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар