Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Многообразният опаковъчен софтуер

  •  
  •  
  •  
  •  


Иновациите в програмирането бързо навлизат в многоликото опаковане – от компютърното проектиране на структурните и графичните решения на опаковките, през генерирането на опаковъчни спецификации* и софтуер за роботизирани палетизатори, до създаването на стратегии за бързо излизане на опакованите стоки на пазара и проследяването им от производството до продажбите с помощта на РЧИД – радиочестотни идентификатори.

Пазарният лидер в интегрираните предпроизводствени опаковъчни решения Esko обяви пускането на ArtiosCAD 7.0 – основна осъвременена версия на програмно обезпечение за структурен опаковъчен дизайн. Той е с разширена поддръжка за избор между широка гама конструктивни матери­али, нови инструменти за 3D визуали­зация и способи за увеличаване на про­изводителността.

ArtiosCAD 7.0 дава в ръцете на дизайнерите инструмент за концеп­туално проектиране, разработване на продукти и на реалистични моде­ли на опаковки, като осигурява за по­требителите обширна библиотека от стандартизирани конструкции и възможност да създават собствени чертежи от скици.

В ArtiosCAD 7.0 е заложена възмож­ността за експортирането на „аними­раните кадри“ на триизмерния модел в поредица от JPEG или PNG файлове, което значително да улесни тяхното показване.

Освен това анимираните кадри мо­гат директно и напълно автоматич­но да бъдат изнесени като PowerPoint презентация, при което всеки кадър да е на отделен слайд. Кадрите също така могат да бъдат експортирани, като Microsoft Word или Adobe PDF до­кументи.

Комплектният софтуер осигурява поддръжка и за допълнителни листо­ви материали извън вълнообразния и плоския картон – пеноматериали и пластмаси. За тях могат да се определят свойства като цвят, структу­ра, блясък и прозрачност. Тъй като са подредени йерархично, потребители­те могат да ги аранжират съобразно обичайните материали и структури, с които работят в своята организа­ция. Така преработвателите могат да създават виртуални образци на базата на използваните от тях мате­риали. Относителните тегла и цени (отнесени към единица площ) могат да се използват за калкулиране на теглото и единичната цена на опаков­ките. В комбинация с 3D модула тези характеристики осигуряват още по-реалистичен триизмерен образ на опаковките.

Една от най-интересните и инова­тивни характеристики на ArtiosCAD 7.0 е възможността за вмъкване на обемно изображение като фон за 3D модела. Например, може да се вмъква изображение на стелаж с рафтове в супермаркет за демонстриране, как разработваната опаковка изглежда в съседство с другите. За усилване въздействието на марката при пре­зентации, във фона може да се вгради логото на компанията.

Тези качества на комплектния софтуер на Esko дават възможност на всеки участник в опаковъчната снабдителска верига да визуализира опаковката по-бързо и като след­ствие – да разработи опаковка, коя­то излиза по-бързо на пазара.

Американците John E. Grant of Morton, Ill. и William T. Akright of Dunlap, Ill са разработили компютърна сис­тема и метод за дефиниране на опа­ковките по елементи. Съгласно U.S. Patent & Trademark Office: „Системата и методът дават възможност на по­требителя да създаде набор от харак­теристики на елементите и да гене­рира опаковъчна спецификация като функция от тях. В допълнение, систе­мата и методът използват съхранени в база данни опаковъчни материали и опаковъчни методи и дават възмож­ност за асоцииране на един или повече опаковъчни материали и опаковъчни методи по елементи за създаване на опаковъчната спецификация“. На изо­бретателите е издаден U.S. Patent No. 7,069,273 през юни 2006 г.

ABB Robotics е разработила ефика­сен програмен инструмент за пале­тизиране на стоки, наречен PickMaster 5.0. С него палетизирането може ди­ректно да се роботизира с помощта на изчерпателна конфигурация от параметри в зависимост от прило­жението. Конфигурирането е на база офлайн персонален компютър, който се свързва с контролера на робота и се управлява със сензорен дисплей, монтиран на подвижна гъвкава кон­зола. В PickMaster 5.0 са интегрирани палетните характеристики и пара­метрите (конфигурациите) на про­дуктите. Софтуерът комбинира данните за конкретното приложение и паметта на робота за автоматично генериране на неговите манипулации, включително за координирано управле­ние на захващащото устройство за единично или групово поставяне на продуктите по местата им.

Главният спонсор на втория годи­шен конкурс на Package Design Magazine за опаковъчен редизайн – Paxonix, от­дел на MeadWestvaco, осигуряващ про­грамни решения за управление на ак­тивите в областта на опаковането, е предоставил на участниците в конкур­са последната версия на своя софтуер PaxPro 3.0. С този програмен продукт дизайнерите могат да създават стра­тегически решения в изпълнение на задачи с ключово значение за ускорено излизане на продуктите на пазара по­средством препроектиране на техни­те опаковки.

Все повече големи търговски ве­риги за търговия на дребно започват да изискват от своите доставчици да въвеждат радиочестотни иденти­фикатори (РЧИД) като по-ефикасно средство за проследяване на техните продукти по дължината на снабдителските вериги.

Например, Wal-Mart опо­вести през миналата година, че ще иска от го­лемите си доставчици да използват РЧИД. В Германия Metro има амби-циозна програма да въ­веде РЧИД за всички продукти при движени­ето им до местата на продажбите.

РЧИД се състоят от хардуер – чипове, които четат по електронен път, и софту­ер – необходим за проследяването на продуктите. Системата RFID-to-Go на Ross Systems е ефективна, удобна за използване и дава възможност на ком­паниите да изпълняват изискванията за съответствие на големите тър­говски вериги. Системата подобрява освен проследяемостта на продукти­те, мониторинга на наличностите в реално време и изпълняването на поръчките. Софтуерът може да се настройва, така че да съответства на мощностите на производителите на хранителни, фармацевтични и би­тови продукти.

Съвместимостта на софтуера с електронния продуктов код (ЕРС) допълва възможностите му при планирането на ресурсите и управлението на снабдяването. За да е приложим софтуерът навсякъде по света, Ross Systems се е кооперирала с GlobeRanger – водещ доставчик на РЧИД и сензорни софтуерни решения, като ще използва неговата iMotion Edgeware платформа за предоставя­нето на системата RFID-to-Go на про­изводителите по света.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар