Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Намаляване обема на графичните елементи за сметка на увеличеното свободно пространство върху опаковкитеОт позицията на дългогодишен стра­тегически партньор на нюйоркската Flood Creative Рене Уитуърт е на мне­ние, че след годините на „нараства­не“ на логата върху опаковките, ди­зайнерите като че ли са намерили верния път към сърцата на потреби­телите чрез обратната тенденция. Авторката смята, че намаляването на графичните елементи е в полза на увеличеното свободно простран­ство върху опаковките. В някои кате­гории храни (снаксове, чипсове и др. зърнени продукти) единственото, ко­ето отличава марките, е логото и характеристиките на продукта, кои­то трябва да накарат потребителя да предпочете една или друга марка. В желанието си да направят проду­ктите достатъчно конкурентни в продължение на години дизайнерите са увеличавали елементите на лога­та за сметка на свободното прос­транство върху опаковките. Сега обаче като че ли верният тон е на­мерен чрез намаляване размера на отделните графични елементи и запазването по този начин на инфор­мацията за продуктите. На практи­ка по-малките лога в никакъв случай не ощетяват марките, дори напро­тив – успешно комуникират с потре­бителите и освежават опаковките, без да е необходима кардинална про­мяна в дизайна им.

Революционният редизайн като че ли се оказва по-голям залък за по­требителската аудитория, която е по-склонна да преглътне еволюцион­ния дизайн, макар като цяло да реа­гира не толкова емоционално на про­мените, които, оказва се, винаги са „малко позакъснели“, затова и репли­ки като: „Отдавна трябваше да се направи“, се приемат за закономер­ни. На практика идеята за просто­тата и достъпността на послания­та е абсолютно вярна и само малка част от направените промени в ди­зайна на опаковките наистина успя­ват да ги превърнат в „по-въздейст­ващи“, „по-атрактивни“, „по-инте­ресни“ и т.н. В този смисъл добре е винаги когато се прави промяна, да се обръща внимание на следните за­кономерности:

  • при въвеждането на герой върху опаковката да се добавят и еле­менти на останалата част от ис­торията;
  • да се устоява на изкушението за запълване на цялото простран­ство на опаковката;
  • да има интегрираност между от­делните елементи;
  • графичните ефекти (сенки и др.), думите и символите да са „преме­рени“ и на място;
  • опаковката да се оценява не изо­лирано, а съобразно другите опа­ковки на рафта.

Така или иначе дизайнът винаги е свързан с предизвикателства, но и винаги има място за подобрения. Най-важното в случая е да се намери верният тон и път към потребителска­та аудитория.

За повече информация посетете: www.popsop.com

 
27.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар