Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

На ход е козметичното опакованеНастоящите трудни икономически условия предопределят повече от всякога цената като решаващ фак­тор за купувачите на опаковки и това има ефект върху множество брандо­ве, които искат да преопаковат сво­ите продуктови линии. Специалисти­те в бранша споделят, че в момента средата не е много благоприятна за иновации или внедряване на опаковки с добавена стойност. Въпреки това на пазара продължават да се появя­ват нови дизайнерски решения и тех­нологии. Едно от решенията е

интегрираното опаковане

Когато от Herbal Essences реша­ват да освежат своето опаковане, те се спират на опаковки, които могат да бъдат поставени една до дру­га и по този начин да създадат визуал­на единна цялост на шампоан и балсам от една и съща серия (1). Създатели­те на новия дизайн се вдъхновяват от парфюмерийните къщи, които успя­ват да създадат приказна обстановка и истинска драма около продуктите си. Идеята на маркетинговите екс­перти на компанията е подобна при­казна атмосфера да бъде създадена и в едно тривиално по своята същност място, каквото е супермаркетът.

Усилията на Herbal Essences са на­сочени на практика към едно от го­лемите предизвикателства пред коз­метичните марки — да успеят да убедят жените да купуват балсам и шампоан от един и същи вид. Затова създаването на смислова свързаност между двата продукта е основният обект на внимание за дизайнерите, които са съсредоточили усилията си върху задната страна на опаков­ките. Така върху шампоана е зададен въпрос, отговорът на който е изпи­сан върху задната страна на балсама. Друг маркетингов трик е изоставя­нето на традиционната аптекарска капачка от стария дизайн за сметка за вградена в опаковката капачка. По този начин обемът на опаковката се използва максимално, като същевре­менно дава на потребителя усещане­то, че получава по-голямо количество от продукта на същата цена.

По подобен начин е подходил и коз­метичният производител Promens със своята серия „96“. Както предпо­лага името ù, серията козметични опаковки съдържа 96 комбинации от изправени и обърнати бутилки (тъй наречените tottles — опаковки, които стоят върху капачките си) и спре­йове. Извитите форми на опаковки­те са направени така, че отделните продукти от една серия да форми­рат едно цяло, когато са поставе­ни един до друг. По този начин про­изводителят се стреми да създаде усещане за общност за цялата серия продукти за грижа за косата.

Нова технология в борбата с целулита

По отношение на техническите но­вовъведения, изглежда, че от L’Oréal също са пренебрегнали кризата с пус­кането на пазара на иновативна опа­ковка, чиято горна част представля­ва въртяща се масажираща глава (2). Разработеното от RPC Bramlage-Wiko приспособление позволява равномерно и ефективно разнасяне на съдържанието на бутилката върху кожата, като същевременно осигу­рява оптималното му проникване и ефект чрез масажа. Системата за нанасяне, патентована от L’Oréal, се състои от 5 излети под налягане час­ти от термопластичен еластомер (ТПЕ). Неговата специално проекти­рана глава предлага истински масаж, докато разпръсква гела през дупки в пластмасата. Ефективната капачка на опаковката осигурява дълготрай­но съхранение на съдържанието. Ця­лата система е проектирана за бу­тилките от 100 и 150 мл, използвани за козметиката на компанията.

За разлика от традиционната коз­метична туба, съставена от тяло и отделна капачка, новият продукт на World Wide Packaging (3) е съставен от една-единствена част, без това да оказва влияние на цената ù. Част от предимствата на вградената ка­пачка са, че тя не изисква време и уси­лие за отваряне и винаги е ориентира­на правилно към етикетираната част на тубата. Продуктът се предлага и във вариант, направен от рециклиру­еми материали. При желание на клиен­та тубата може да бъде изработена от материали, които да я олекотят с до 70% от стандартното ù тегло. Опаковката е идеална за мостри, тес­тери и продавани на дребно продукти.

Днес пазарът на козметика е стагниран и поради факта, че потре­бителите правят своя избор най-вече на база цена. Затова много от марките се стремят да запазят ло­ялността на клиентите си, като вла­гат по-малко ресурси в разработва­не и пускане на пазара на нови тех­нологии. Това неизбежно се отразява върху растежа и развитието на сек­тора. В идните месеци се очаква тенденцията към задържане на ино­вациите в сектора да продължи. Една от причините е да се избегнат подо­зренията на клиентите, че всяка опа­ковъчна иновация е свързана с покач­ване на цената на продукта.

Две в едно

Що се отнася до опаковките за бои за коса, козметичният производител Revlon също има какво да ни покаже. Компанията представи на пазара сво­ята иновативна опаковка от две час­ти. Едната от двете камери е пред­видена за съхраняване на боята, а другата — за водородния прекис. Теч­ностите са разделени от преграда, която се чупи при завъртане на долна­та част на бутилката — удобен начин, позволяващ тяхното смесване, без да са необходими каквито и да е проце­дури по разбъркване. Остава само по­требителят да счупи печата върху отвора на опаковка и да я използва. За съжаление на този етап поради ико­номически причини опаковката не е пусната на пазара. Въпреки това към нея проявяват интерес редица компа­нии, които изявяват желание за допъл­нителното ù разработване.

Принципът „две в едно“ е прило­жен и от Avon, чиято серия кремове за кожа Avon Solutions (4) предоста­вя на потребителите два продукта в една опаковка, предназначени за су­трешна и вечерна употреба. Кремо­вете се съхраняват в туба или ку­тийка с напречно сечение под форма­та на полукръг. Тубите са запечатани с подходящите капачки на компания­та Seaquist Closures, чиято подобре­ната ориентация на капачките пре­доставя допълнително удобство при използване на продукта и не позволя­ва неговото разливане.

Шампоан без опаковка

Козметичната марка Lush (5) се оп­итва да направи една стъпка напред в стремежа си да елиминира опако­ването на част от продуктите си. Компанията предлага ръчно израбо­тени козметични продукти. Нейният натурален твърд шампоан във фор­мата на калъпи се предлага без никак­во опаковане на едни и същи места в магазините заедно със стандартни­те течни шампоани. Един стандар­тен калъп от този шампоан се равня­ва по количество на три 250–грамови бутилки с течен продукт.

Стъклото — запазена марка на луксозната козметика

Анализаторите на пазара предвиж­дат в близките години преориен­тиране на масовата козметика от стъклените към пластмасовите опа­ковки, които са с подобни характе­ристики, но са далеч поикономични. Стъклото от своя страна ще остане запазена марка на скъпите парфюми и козметика. Швейцарците от Mibelle Cosmetics предлагат новите стъкле­ни шишета на парфюмите SwissLady и SwissGirl, чийто стилен и изчистен дизайн, наподобяващ формата на пла­нински връх (6), е направен така, че да не се нуждае от допълнителна де­корация. Опаковките имат клиновид­на форма с широка основа и стеснен връх. Спреят е покрит с триъгълна капачка с кристална прозрачност, ко­ято довършва търсения ефект.

Най-новият парфюм на Lolita Lem­picka — Si Lolita, бе пуснат на пазара в бутилка на Rexam. Новата стъкле­на бутилка в нестандартна форма на цвете (7) е завършена с помпата за фино разпръскване на Rexam XD—11 —един от най-сложните варианти в своя клас. Продуктът се предлага в ком­плект с мини опаковката Minimist®, чи­ято цел е да подсили презентацията му на новите пазари. Ергономичният механизъм на пулверизатора се пред­лага в пластмасов и метален вариант с класически или орнаментиран дизайн. Капачката също се предлага в различ­ни визуални варианти в зависимост от предпочитанията на клиента.

Игра с цветовете и мултисен­зорното опаковане

Несъмнено цветовете на опаковки­те са мощно маркетингово средство за повишаване на въздействието върху потребителите. Дизайнерите и лаборантите на P&G са разработи­ли шампоани, които си „взаимодейст­ват“ цветово с бутилките. По този начин, когато в полупрозрачна бутил­ка с цвят магента се налее шампоан с жълт цвят, тя придобива оранжево оцветяване.

Една от новите тенденции в опа­коването е тъй нареченото мулти­сензорно опаковане, което днес се развива с бързи темпове. Характе­ризира се с използване на прозрач­ни пластмасови сгъваеми матери­али, позволяващи добра продуктова видимост с различно ниво на прозрач­ност. Опаковките предлагат въз­можност за капсулиране на аромата на продукта върху опаковъчния пе­чат, така че да може да се усети от клиента още на рафта, без да се на­лага отварянето му. Опаковъчно ре­шение в тази насока бе представе­но от специалиста в обработката на картон Transparent Packaging, коя то представи своята последна ино­вация — кутия за козметика (8), която пропуска аромати, като по този на­чин примамва потребителя да вземе продукта от щанда и да го помирише. С това компанията прави една крач­ка напред към окончателния избор на клиента. Новият материал премахва нуждата от поставяне на допълни­телни приспособления върху опаков­ката като обелваща се хартия или ароматен стикер, който може да на­руши визуалната ù цялост, а оттам и имиджа на продукта. В кутията мо­гат да се поставят най-различни коз­метичните продукти — от балсами­те за коса и тяло до парфюмите. Съз­дателите на опаковката твърдят, че печалбите на фирмите, въвели но­вия материал, ще покрият почти вед­нага направените в него инвестиции.

Козметика за най-малките

Според изследване на Freedonia пластмасовите опаковки за козмети­ка ще регистрират най-висок ръст до 2012 г. в стойностно изражение. Този ръст ще бъде подпомогнат от създаването на нови пластмасови опаковки за козметика. Напредъкът ще бъде подпомаган от подобрява­щите се качества на пластмасите в комбинация с падането на цените им. За качествата на пластмасата гово­ри фактът, че тя се използва масово дори при козметика за бебета и мал­ки деца. Така наскоро от M&H Plastics пуснаха на пазара серия опаковки за бебешка козметика, предназначени за търговеца на дребно на бебешки стоки и козметика Mothercare (9). На­пречното сечение на бутилката се отличава с характерна форма, която пресъздава част от логото на компа­нията с характерната извивка на буквата m. Бутилките са правени по по­ръчка в зависимост от желанията на клиента, като използваните матери­али са PET и HDPE с флип-топ капачки. Допълнителна екстра на формата на бутилката е, че тя позволява много удобно държане, когато е поставена в правилната позиция в ръката.

Компанията Beiersdorf избра RPC Kutenholz за партньор в подобрена версия на своята 500-милилитрова бу­тилка за серията Nivea Baby.Серията висококачествени продукти за кожа­та са разработени в сътрудничест­во с дерматолози и педиатри. Благо­дарение на своя нов и компактен опа­ковъчен дизайн (10) продуктите за бебета намират по-добро предста­вяне на местата за продажба. Бутил­ката дава възможност за използване на различни видове капачки и диспен­съри, като по този начин задоволя­ва изискванията на Beiersdorf за ком­плексно опаковъчно решение.

Като цяло позициите на козме­тичните продукти остават сил­ни през изминалата година, ако се съди по проучването, проведено от Packaging Digest, за развитието на опаковането в Северна Америка през 2009 г. За разлика от продуктите, предназначени за грижа за кожата, които през миналата година отбеляз­ват значителен спад, цветната коз­метика и парфюмерийният бранш за­пазват позициите си по отношение на броя пуснати на пазара нови проду­ктови линии, въпреки кризата. Днес бъдещето на козметичния бранш из­глежда оптимистично.

 
15.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар