Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новости от света на опаковането

  •  
  •  
  •  
  •  


Придобилите популярност изрази „опаковки за пазаруване“ и „опаковки за рафтовете“ вече се изместват от „опаковки за търговията на дребно“ (retail-ready packaging). Независимо от терминологията, по-сложните щанцо­вани опаковки от вълнообразен кар­тон с висококачествен печат оказват силно въздействие върху пазара на вел­папе, съгласно проучване на Конфеде­рацията на хартиено-целулозната про­мишленост. Това въздействие повдига някои въпроси във връзка с недостига на мощности за щанцоване и пови­шаването на цените. Едно е ясно — в търговските вериги трябва да по­стъпват или опаковки с цялостно про­менен стил, или пригодени за рафтове­те стандартни кашони FEFCO — 0201. Всичко това отразява стремежа на доставчиците груповата или транс­портната опаковка да представя по­требителската опаковка така, че да засили въздействието на марката и като следствие да се увеличат про­дажбите на продуктите. Самите те са склонни да поемат увеличените раз­ходи за щанцоване и висококачествен печат на опаковки от две парчета с капак, както и на опаковки с външно и вътрешно бяло покритие за нанасяне на двустранен печат. Самите супер­маркети оценяват голямото значение на текстовете и изображенията за лесното идентифициране на проду­ктите върху стелажите в складове­те. В допълнение, индустрията възна­мерява да постигне съгласие относно символите, илюстриращи начините за разтваряне, използване като дисплей и сгъване за следващо оползотворяване на готовите за търговията на дребно опаковки. Обикновено супермаркети­те имат развита инфраструктура за събиране на такива опаковки за след­ващо рециклиране.

Рециклируема бокс-палета за индустриални товари

Компанията CRP Print&Packaging лан­сира разработената от Corby нова рециклируема бокс-палета за индус­триални товари с общо тегло 300 кг. Бокс-палетата е изработена от въл­нообразен картон, тя е напълно ре­циклируема и замества традиционни­те контейнери и дървените палети, като с това се избягват ангажимен­тите, свързани с нормативните из­исквания към дървесината за палетни приложения.

В подкрепа на рециклирането

Производителят на твърди пластма­сови опаковки за хранителни и нехра­нителни продукти Sharpak започва да маркира релефно произвежданите от него подложки с информация за ре­циклирането им. Релефният отпеча­тък съдържа изразите „Може да се рециклира там, където има съответни мощности“ и „Съдържа рециклирани материали“. Така компанията отгова­ря на проблемите на общественост­та, свързани с различаването на пред­метите, подлежащи на рециклиране.

Олекотяват стъклените бутилки за вино

Супермаркетите Morrisons и Tesco, заедно с притежателите на марки за вино Constellation Europe и PLB Wines, планират да спестяват 6000 т/г стък­ло от олекотяването на бутилките за вино. Делът на Tesco е 2500 т/г иконо­мия на стъкло само за бутилките за неговите вина със собствен етикет. Очаква се продажбите на виното в но­вите бутилки да започнат към края на текущата година, давайки своя принос към многоцелевата задача за намаля­ване на опаковъчните материали с 25% към 2010 г. От програмата WRAP (Waste and Resources Action Programme) са на мнение, че винарската индустрия прави значителен прогрес в оптимизи­рането на опаковките.

Капачка с модифицирана атмосфера

Специализираната в активно и инте­лигентно опаковане Emco Packaging Systems пуска на пазара абсорбираща кислорода капачка с модифицирана ат­мосфера, съдържаща водород. Капач­ката може да се използва за защита на безалкохолни и алкохолни напитки, както и за приложения в медицината и фармацията. В обикновените вин­тови капачки за бутилки се поставя тампон с диаметър 2 см, който ката­лизира образуването на вода от кис­лорода и водорода. Водата се задържа между газопроницаема мембрана и пластмасова шайба. Тази система за затваряне не изисква специални ус­ловия за изработване, съхраняване и сглобяване на капачките.

Бъдещето на опаковъчния CAD

Директорът на Esko за маркетинг на опаковъчен софтуер предсказва, че ще бъдем свидетели на промени в ра­ботните потоци, включващи използ­ването на виртуални 3D прототипи, които изобразяват реалистично про­дукта и неговата опаковка преди да бъде изработен първият модел или макет. С това намерение компания­та лансира през миналата година „3-dx module for DeskPack“. Този продукт интегрира CAD и графични данни, като осигурява 3D прозорец в Adobe Illustrator с едновременно представяне и актуализиране в 2D и 3D прозорци плюс 3D коректура в PDF. Отбелязва се нарастващо използване от дизай­нерите на 3D и прехвърляне на 2D проектирането към него. В допълнение, управляващият директор на Artwork Systems UK предсказва „индустриализирането“ на опаковъчния дизайн и предпечат. Компанията използва по-различен подход — импортира худо­жествените PDF-и в собствените си системи ArtPro design и Nexus или OdyStar Packaging pre-press, но позво­лява преработка на първоначалните линкове, ако се налага реимпортиране на PDF-а в Illustrator за следващо пред­ставяне. Към предсказанието се до­бавя и намаляване на различието меж­ду творческата и предпечатната продукция през следващите няколко години — ролята на предпечата като фаза от работния поток ще изчезне постепенно и той ще се интегрира в дизайна или ще стане елемент от изработването на печатните плат­ки. Късите пробни серии опаковки ще бъдат цифрово печатани, щанцовани и сгъвани.

 
02.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар