Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първите магистри по опаковане у нас

  •  
  •  
  •  
  •  


В края на месец юни в катедра „Ма­шини и апарати за хранително-вку­совата промишленост“ на Универси­тета по хранителни технологии в Пловдив защитиха своите дипломни работи първите в страната ни ма­гистри по опаковане. Това важно не само за катедрата и Университета, но и за страната събитие, е крачка към осъществяването на идеята за обезпечаване на нашата хранителна индустрия с инженерни кадри, ре­шаващи на съвременно и високотех­нологично ниво проблемите, свързани с опаковането и предоставянето на крайните потребители на качестве­ни и безопасни храни и напитки. Ана­лизът на ситуацията в сферата на опаковането показва съвсем ясно не­обходимостта от знаещи и можещи специалисти. Липсата на кадри, под­готвени да се справят с проблемите, възникващи при опаковането на хра­ни и напитки, в настоящия момент е особено осезаема – още повече че законодателството ни в областта на опаковането е изцяло хармонизи­рано с европейското. Изискванията към опаковките и свързаните с тях дейности — от производството на опаковъчни материали до оползотво­ряването им като отпадъци, предпо­лагат научен и творчески подход, при­същ на специалистите, познаващи в детайли хранителните технологии, опаковките и машините. Вече шес­та година е в сила стандартът ISO 22 000, регламентиращ мястото и ро­лята на опаковането във веригата на производство на хранителни и питей­ни продукти. Все повече фирми от хранителната индустрия признават необходимостта от професионално решаване на проблемите при опакова­нето на произвежданите храни и на­питки, както и че без професионална помощ трудно биха се справили с пре­дизвикателствата на големия евро­пейски пазар, към който се стремят.

В ролята си на член на Европей­ския съюз България е изправена пред предизвикателствата на един силно конкурентен пазар на храни и напит­ки. За да успеят да реализират про­дукцията си в Европейския съюз и из­вън него и за да се наложат на пазара, българските производители трябва да отговорят на високите изисква­ния на потребителите. У нас все по­вече се възприема разбирането, че успехът на пазара е немислим без из­ползването на съвременни опаковъч­ни технологии. Доказват го вече съ­ществуващите фирми – производи­тели на храни и напитки, изискващи от доставчиците си качествени опа­ковъчни материали и опаковки, как­то и надеждно опаковъчно оборудва­не. Само за последните 10–15 години в България се появиха фирми, които успяха да обособят едно ново направ­ление в националната ни индустрия – опаковането. Търсенето на опаковъч­ни суровини, материали, продукти и оборудване наложи появата и разви­тието на фирмите от опаковъчната индустрия и в крайна сметка дове­де до намаляване дела на внасяните от чужбина консумативи за производ­ството на опаковки.

Образователните цели на спе­циалност “Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусова­та и биотехнологичната промишле­ност“ са насочени към подготовка­та на висококвалифицирани специали­сти — магистри инженери, способни да решават проблемите, свързани с опаковането на храни, напитки, пар­фюмерийно-козметични, вкусови и биотехнологични продукти в условия­та на все по-задълбочаващата се гло­бализация и засилена конкуренция на световния пазар. За България изис­кванията за експортна ориентация на земеделието и повишаване конку­рентоспособността на преработва­щата хранителна промишленост са свързани с използването на съвремен­ни опаковъчни технологии, отговаря­щи на стандартите на ЕС и търсене­то на световния пазар. Проблемите на опаковъчната индустрия у нас са свързани с нерационалното потреб­ление на материални ресурси и енер­гия, както и с използването на ста­ри и неефективни опаковъчни техно­логии, замърсяващи околната среда, което предполага ниска конкурентос­пособност на българските продукти.

Обучението на магистри инже­нери по опаковане има за цел създа­ването на специалисти, притежава­щи задълбочени теоретични знания и практически умения в областта на конструирането и дизайна на опаков­ките, избора на подходящ материал, съобразен със спецификата на хранителните продукти, вида на опаковъч ните машини и съвременните тех­нологии на опаковане, гарантиращи необходимия срок на годност на про­дуктите. Учебният план за магистри инженери по специалност “Опаковане и опаковъчна техника в хранителна­та, вкусовата и биотехнологичната промишленост“ включва знания, свър­зани с: технологиите на производ­ство; контрола и рециклирането на опаковки; взаимодействие на опако­въчните материали с храни и химиче­ски продукти; моделиране и симулира­не в опаковането; микробиологични и химически промени в хранителните продукти при съхраняването им; опа­ковъчни машини и роботи; опаковъч­ни технологии за хранителни, вкусови и биотехнологични продукти; логис­тика, дизайн и реклама; мениджмънт и маркетинг. Машинните инжене­ри, завършили образователно-квали­фикационната степен магистър по специалността „Опаковане и опако­въчна техника в хранителната, вку­совата и биотехнологичната про­мишленост“, са подготвени основно да изпълняват научноизследовател­ска, развойна, производствено-тех­нологична, организационно-управлен­ска и преподавателска дейност в областта на опаковането на храни­телно-вкусовите и биотехнологични­те продукти. Специалистите по опа­коване притежават знания и умения в областта на проектирането, кон­струирането, изследването, изпит­ването, обновяването и развитието на опаковъчните материали и опа­ковки, машини и роботи за опакова­не на хранително-вкусови и биотехно­логични продукти. Успоредно с това са добре подготвени да разработ­ват нови опаковъчни технологии, съ­образени не само със съвместимост­та на опаковъчните материали и хра­нителните и питейни продукти, но и удължаващи срока им на съхранение и създаващи подходящи системи за уп­равление на отпадъците, логистика и др. Знанията и уменията на машин­ните инженери ги правят подходящи за работа в изпитателни лаборато­рии на производствени предприятия и научноизследователски институ­ти, висши учебни заведения, частни и общински фирми и др.

За годините от основаването на специалността до днес преподава­телите от катедра „Машини и апа­рати за хранително-вкусовата про­мишленост“ са създали ползотворни контакти с водещи фирми от опако­въчната индустрия у нас и в чужбина, в част от които вече работят ня­кои от випускниците на катедрата. Не липсват и специалисти, които са успели да развият собствен бизнес, свързан с производството на опа­ковки. Учебният план, по който в мо­мента се обучават магистър инже­нерите по опаковане, е разработен съгласно препоръките, дадени от Ак­редитационната комисия при първо­началната акредитация на специал­ността, изискванията на фирмите, за които се подготвят кадрите, и със съдействието на някои чуждес­транни висши учебни заведения, обу­чаващи специалисти в областта на опаковането, като Университета „Шампан-Арден“ — Реймс, от който е заимствана програмата за образова­телно-квалификационната степен ма­гистър (ESIEC), Висшето училище за техника, икономика и култура — Лайп­циг, и др. Обучението се извършва по три различни учебни плана, с различна продължителност и съдържание в за­висимост от предварителната под­готовка на обучаваните студенти.

За инж. техн. Станислава Христо­ва, която е завършила специалност „Технология на месото и млякото“ в Университета по хранителни техно­логии в Пловдив през 2000 г., това е втора магистратура. Въпреки че е действащ инженер технолог в облас­тта на месопреработването, тя е убедена, че допълнителните знания в областта на опаковането на храни­телни продукти и участието й в съв­местни научни разработки с препо­даватели, аспиранти и служители от университета, ще й дадат нови въз­можности за реализация. Една от обла­стите, в които Станислава Христова работи активно през последните две години, е опаковането на хранителни продукти в модифицирана атмосфера. Не случайно и дипломната ™ работа е на тема „Изследване процеса на опако­ване и съхранение на свежи плодове в модифицирана атмосфера“.

За инж. Васил Жулев това е пър­вата магистърска степен. Завър­шил е специалност „Инструментал­на екипировка за термоформоване на пластмасови изделия“ в катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ на Универ­ситета по хранителни технологии в Пловдив. Работи като конструктор в една от водещите в страната и чуж­бина фирми за производство на хладилна техника. Интересите му са в областта на термоформоването на пластмасови изделия, в това число и на опаковки – един съвременен и ви­сокоефективен метод за производ­ство на различни видове опаковки.

Дипломните работи получиха сво­ите заслужени оценки от Държавна­та изпитна комисия. Остава само да пожелаем на добър час и успех на на­шите първи магистри по опаковане!

доц. д-р инж. Ст. Стефанов

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Образование

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар