Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковането във фармацията – ускорено и гъвкаво бъдеще

  •  
  •  
  •  
  •  


Фармацията е третият по големина пазар на опаковки и един от най-специализираните браншове на индустрията. Packaging Europe прави ревю-репортаж на най-новите международни тенденции в опаковането на фармацевтични продукти. Фармацевтична индустрия непрекъснато се развива, а главният двигател на ръста на пазара на блистери е повишаващата се гъвкавост в стремежа да се посрещне и удовлетвори търсенето на опаковки за нови дозировки и нови поколения продукти. Междувременно е налице повишена необходимост от сигурност, скорост и надеждност при броячните машини.

Предизвикателни времена

С дял от около 5% от европейския опа­ковъчен пазар, фармацевтичният сек­тор се нарежда на трето място сред крайните потребители на опаковки — след хранителните продукти и напит­ките. Медицинският пазар е стриктно регулиран и консумацията на тези про­дукти се определя в по-голяма сте­пен от професионалисти в медицина­та, отколкото от обикновения потре­бител. Самата същност на фармацев­тичните продукти поставя специфич­ни изисквания към добре познатите функции на опаковката — от комуника­тивни и разграничителни до сигурност и предотвратяване на фалшификации.

Новите поколения от продукти имат огромно въздействие върху раз­витието на опаковъчните техноло­гии. Например, има забележим ръст в търсенето на предварително напъл­нени спринцовки и направени по поръч­ка дозатори като част от тенденция­та за превръщане на здравната грижа и на медицината в по-персонализирани и леснодостъпни. Този тип продукти изискват различен подход, който Анд­рю Лонгуърт от Koerber Medipak обяс­нява като: „водещ към нови поколения машини за блистери, които имат спо­собност да предложат на клиента гъв­кавост чрез използване на дигитална технология със серво задвижване и модулност на основни конструкции“.

Опаковането на твърди дозирани лекарствени форми като таблетките за приемане през устата (ТПУ) е друг проблем — носител на серия специфич­ни предизвикателства. Тони Ланг, ге­нерален мениджър на Rohrer AG пред­полага, че с помощта на технология­та LioPan, процесът за опаковане на ТПУ по метода сушене чрез замразява­не може да бъде сведен до минимум.

Ланг обяснява как „някои от по­следните развойни проекти показ­ват, че блистерите вече не са доста­тъчна бариера срещу влагата, кисло­рода и пр., но постигат функционал­ност“. Това може да включва специал­ни функции за инхалаторите, канали за течности или смесени функции. Т.нар. блистери „натисни и отлепи“ също са широко разпространен формат.

Ланг също така подчертава, че иновациите все по-често са резултат от работата на конгломерат от ком­пании, отколкото на отделна компа­ния, както и че „е толкова важно да предложим глобална интелигентност, за да постигнем изискваната способ­ност за нови иновации и развитие. Това не е „изпълнение на един човек“.

Повишена функционалност

В допълнение към новите продуктови иновации възникват и проблеми, свър­зани с мащаба на производството. Растящото търсене на намалени пар­тиди създава по естествен начин не­обходимостта от усъвършенствани технологии, които да съответстват на тази тенденция. Лонгуърт от Кьор­бер обяснява това така: „До днес ре­шенията във връзка с тази тенден­ция се вграждаха в самите машини за блистер-опаковане — намаляването на броя на частите за подмяна в зависи­мост от формàта, опростяването на монтажа на тези части, модулната конструкция на машините и техноло­гията за цифрови сервозадвижвания оптимизират производството на от­делните формàти. Но вече е очевидно, че са нужни по-радикални решения, в случай че големите количества много малки партиди не бива да надделяват над операционната продуктивност и от тук — над производителността на блистер-опаковъчните линии“. Едно решение, както отбелязва той, е да се произвеждат големи обеми блис­тери и след това те да се насочват към отделните опаковъчни операции, които са проектирани за много мал­ки партиди. Това може да увеличи про­дуктивността на цялостната рабо­та на по-големите блистер-опаковъч­ни линии едновременно с намаляване­то на времето за пренастройване за по-малките партиди.

Също така огромно е търсене­то на роботизирани връзки между ма­шините, които свързват машината за блистери с картонажната, напри­мер. Роботизираните вече замест­ват традиционните и могат да пое­мат и по-големи размери. Това по-ви­соко ниво на автоматизация също ще прибави стойност към цялостното качество на продукта, тъй като ма­шините се настройват сами, намаля­ва се влиянието на оператора на ма­шината в целия процес.

Индустрията става свидетел на високи технологии, внедрени в проце­си като помощни екрани на интерфей­са човек-машина, които свеждат до минимум спиранията на работния про­цес. Допълнителни функции могат да включват контрол на опаковката, при който се потвърждава дали опаковка­та е на линията, или е бил отхвърлен.

Нуждата от увеличаване гъвка­востта на опаковъчните процеси е свързана и със скоростта на операци­ите. Мария Грация Преда от Marchesini казва: „Днес е необходимо да има въз­можности за лесно преминаване от една партида към друга. Много ва­жно е осигуряването на бързи прена­стройки и подмени на части. Напри­мер, нашата компания предлага реше­ние с втора захранваща камера, кое­то означава, че ползвателят може да избегне използването на инструмен­ти и дългия процес за напасване чрез просто изключване на едната камера и включване на другата“.

Качество, сигурност, околна среда

Нуждата от качество и сигурност при опаковането на фармацевтични продукти е първостепенно, като стандарти­ те са много затегнати, след като все нови и нови лекарства и снабдителски системи навлизат на пазара. Използ­ват се нови системи за визуално пред­ставяне, за да удостоверят, че про­дуктът е наличен в блистера и че бар­кодът е коректен. Все по-нарастваща грижа за бъдещето е използването на опаковки за фармацевтични продукти, които са недостъпни за деца.

Колкото до екологичната отго­ворност, има, както Дирк де Грейф от TekniFlex казва, „тенденция за използ­ване на различни от PVC филми за из­работване на блистери — изискване, наложило се в САЩ“. Клиентите все по-настойчиво търсят по-екологични мономатериали, като полипропилена. Както г-н Лонгуърт обяснява, „въпре­ки критичните изисквания към опаков­ките за дълъг живот на рафта — обик­новено проблем, с който се сблъскват продуктите в хранително-вкусовата индустрия, ще продължи тенденция­та към използването на по-екологични материали за блистери“.

Ръст на пазара

Що се отнася до развойна и изследо­вателска дейност към нови опаковъч­ни технологии, основните иноватори са в Европа и САЩ, въпреки че, както г-н Ланг казва, има развиващи се стра­ни, които произвеждат съществува­щи или подобни продукти в Близкия из­ток, Индия и Китай.

Търсенето на машини с броячи е с най-висок ръст в разширяващите се пазари в Индия, Централна Европа, Средния Изток, Южна Африка и Брази­лия. Бизнесът се връща от далечния Изток, защото в тези пазари липсва качество на продукцията и разходи­те за производство вече не са тол­кова ниски като тези в по-развитите страни. Източноевропейският пазар все още е с бързи темпове на растеж за сравнение със западноевропейския.

Поглед напред

За в бъдеще, по-точни методи за бро­ене трябва да бъдат разработени, за да посрещнат растящите нужди от бързина и точност в една все по-висо­котехнологична индустрия като фар­мацевтичното опаковане. Както каз­ва Катрин Кинг от KBW Packaging, „ние ще ставаме свидетели на все по-висо­ки скорости, по-изтънчен вид на таб­летките и проверка на бройката“.

Що се отнася до блистерите, ще станем свидетели на дори по-висо­ки изисквания спрямо производители­те на машини за гъвкавост, качество и сигурност, след като все по-нови и иновативни медицински формати на­влизат на пазара. Това ще включва нови системи за доставка на лекарства.

Опаковането във фармацията

Тъй като на фармацевтичните опа­ковки се гледа преди всичко като на необходими, не като на луксозни, ин­дустрията е изолирана от колебания­та в други сектори на икономиката. Последното маркетингово проучва­не на Freedonia на тема „Световното фармацевтично опаковане до 2011 г.“ предвижда, че нуждите на световния фармацевтичен опаковъчен пазар ще нараснат до 5,9% годишно и ще дос­тигне 21 млрд. евро през 2011 г. Към тази дата се очаква европейският фармацевтичен пазар да се оценява на стойност 7 млрд. евро, като само в Западна Европа нуждите ще се пови­шат с 4,5% годишно и ще достигнат 6,8 млрд. евро, а в Източна Европа на­растването ще бъде значително по-ниско — 4,1% и ще достигне 521 млн. евро. За същия период Freedonia пред­вижда, че като цяло търсенето към фармацевтичния сектор в цяла Евро­па ще се разшири до 5,5% на година и ще достигне 152 млрд. евро.

Публикува се с любезното съдействие
на сп. Packaging Europe.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар