Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковки за бисквити и сладкоОпаковката има определящо значе­ние за начина, по който ще бъде при­ето и разпознавано едно изделие на пазара. Тя е „дрешката“ на продук­та, която го пази от външно влия­ние и има информационна и рекламна функция. Като мощно оръжие за въз­действие върху емоциите на потен­циалните и лоялни потребители, на­ред с качествата на самия продукт, тя е отговорна за неговия пазарен ус­пех. Правилният подбор на материал, конструкция, цвят, шрифт, илюстра­ция, цялостна композиция и средства за изрязване е задължителен, ако ис­каме да създадем качествена и ефек­тивна опаковка.

Опаковка за серия бисквити Cookety

Бисквитите са продукт, който се консумира ежедневно от огромен брой хора, и пазарът буквално е залят от разнообразието в тази ниша. Зах­ващайки се със задачата „Опаковка за бисквити“, реших да се опитам да създам нещо, което да се запомня и да изглежда различно от общовъзпри­етия образ за опаковани бисквити (в кутии или фолиа), като същевремен­но не губи облика на хранителен про­дукт. Нещо, което ще се отличава на рафта в магазина, но ще бъде и удоб­но за производство. Затова избрах външна опаковка от прозрачно фолио, която позволява на потребителя да види точно какво купува, и вътреш­на картонена опаковка, съдържаща бисквитите на модулен принцип. Раз­работих единични опаковки за мини­бисквити, за такива с класическа го­лемина и групова — семейна опаковка, обединяваща четири вкуса.

Конструкция на кутията

Конструкцията за серията е изгра­дена на модулен принцип с много оп­ростена щанца, при която почти липсват отпадъци. За единичните опаковки на двата грамажа се из­ползва една и съща схема с различни размери. Сведох конструкцията им до такава, която намалява наполо­вина размера на картона, необходим за опаковането на същото изделие в който и да е вид стандартна ку­тия. Едновременно с това опаковка­та позволява сигурно затваряне без залепване. Същият опаковъчен модул се използва и за груповата опаковка, която се явява сбор от четири моду­ла, сложени един до друг. По този на­чин се получава непрекъсната форма, в която чрез сгъване се формират четири контейнера в компактна фор­ма без лепене.

Графично решение

Търговската марка „Cookety“ е мно­го изчистена. Използвах кръга като най-лесно възприемаща се форма и едновременно с това свързана с фор­мата на самия продукт. Използвала съм сансерифен шрифт в черно, кой­то контрастира с кръглата оранже­ва форма. Графичното решение на кутиите е на базата на различни ос­новни цветове, като индикаторни за различните вкусове, което улесня­ва потребителя да открие своето предпочитание. Подредени една до друга, както би трябвало да стоят в магазина, различните по цвят кутии образуват приятна цветна и привли­чаща вниманието поредица. Белите хоризонтални линии създават усеща­не за нейната непрекъснатост и съ­щевременно оптически увеличават ширината на кутията, създавайки у потребителя чувство на задовол­ство, че срещу парите си получава нещо повече.

Етикети за серия сладко, конфи­тюр и желе Jam-m-m

Подобно на бисквитите продукти­те от обработени плодове също са любими на малки и големи. При тази серия етикети си поставих за цел да получа една раздвижена и весела визия. Опаковките представляват различни по големина бурканчета с етикет, който играе ролята и на бандерол. Изписването на името на продукта не като Jam, а с повече бук­ви „m“ (Jam-m-m) ми позволи да изгра­дя една по-различна графика. Надпи­сът Jam-m-m минава от край до край през цялото бурканче. Използвала съм по една буква от различни шрифто­ве, изграждащи ритъм от тъмни и светли, по-малки и по-големи, „подска­чащи“ и завъртени букви — препрат­ка към многото различни хора, които обичат този продукт. Черният цвят на буквите ги прави силно контраст­ни с белия фон на илюстрацията. Из­ползвала съм семпли фотографии на плодове, чиито цветове са наситени и подкрепени от част от етикета с индикаторен цвят, кореспондиращ с конкретния плод. При комбинацията на изчистена илюстрация с бял фон индикаторният цвят, зеленото и чер­ният надпис изграждат контраст и изглеждат впечатляващо. Така, въ­преки че става дума за обработени плодове, етикетът създава усещане­то за нещо свежо, забавно и качест­вено.

 
17.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар