Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Отпадъци от опаковкиНеобходимост от съставяне на публичен регистър на ползвателите на опаковки

Задължения за регистриране на лица­та, които пускат на пазара продукти, от които са образуват масово раз­пространени отпадъци, са въведени в европейското законодателство чрез редица директиви. Това са Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъци­те от опаковки, Директива 2002/96/ЕС за излязло от употреба електриче­ско и електронно оборудване, Дирек­тива 2006/66/ЕС за батерии и акуму­латори и отпадъци от батерии и аку­мулатори и др. Също така са въве­дени хармонизирани изисквания към страните-членки на ЕС за събиране и предоставяне на информация за пус­натите на пазара продукти, както и за събраните, рециклирани и оползот­ворени количества отпадъци от тях. Тези доклади се извършват ежегодно от страните-членки във връзка с из­пълнение на националните цели по раз­делно събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на съ­ответните масово разпространени отпадъци.


Регистри на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, следва да бъдат въведени във всички европейски държави. Пред­стои създаването на такива регис­три и за лицата, които пускат на па­зара батерии и акумулатори. По отно­шение на опакованите стоки, такива регистри е необходимо да бъдат въ­ведени в страните-членки на Европей­ския съюз.

Въвеждането на електронен ре­гистър за лицата, които пускат на пазара продукти, след чиято употре­ба се образуват масово разпростра­нени отпадъци, е необходимо пора­ди предвидения нов механизъм за за­плащане на продуктовите такси, как­то и за изчисляване на пазарния дял на всеки един от участниците на пазара, а именно задължените лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за управление на от­падъците (ЗУО). Лицата, които имат необходимост от това да получават информация за дял на пазара и да зна­ят какво количество трябва да ре­циклират и оползотворят, са индиви­дуално изпълняващите задълженията си лица по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 от ЗУО, както и организациите по оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъ­ци. Регистърът ще позволи осъщест­вяването на наблюдение върху това каква част от регистрираните лица са отчели пуснатите от тях продукти на пазара, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци и каква част от тях не са отчели тези количества. Освен това, ще позволи да се прави мониторинг на количеството пуснати на пазара про­дукти, съдържащи опасни вещества, регулирани с решения на Европейския съюз.

Регистърът ще позволи наблюде­ние върху количествата, пуснати на пазара, като ще има отношение и с капацитета, необходим за изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване на масово разпростране­ните отпадъци. Разбира се, в начало­то нещата няма да са лесни, така че се предвижда да се проведат и инфор­мационни кампании за осведомяване на задължените лица за изискванията за попълване на данните в този регис­тър. Данните ще се посочват на три­месечия, като се записват само край­ните количества за пуснатите на па­зара продукти за всеки месец.

Освен посоченото, електронният регистър до голяма степен ще улесни задължените лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО, тъй като ще отпадне изискване­то за предоставяне в срок до 15 фев­руари на годишна справка-деклара­ция на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна­та среда (ПУДООС) или на организаци­ите по оползотворяване на съответ­ния вид масово разпространени отпа­дъци, както беше досега.

По този начин ще отпадне и еже­месечното отпечатване на справки-декларации в офисите на фирмите. Месечните справки-декларации, кои­то ще обобщават данните за пусна­тите на пазара продукти, могат да бъдат съхранявани на електронен но­сител и само крайните данни за пус­натите на пазара продукти ще бъ­дат декларирани в електронния ре­гистър. Разбира се, електронният ре­гистър няма да бъде въведен само за опакованите стоки, а и за продукти­те, за които в националното законо­дателство има въведени специфични регулации, като например батерии и акумулатори, моторни превозни сред­ства, електрическо и електронно обо­рудване и т.н.

Проект на регламент за влагането на пластмаси в материали за опа­ковки за хранителни продукти

Страните-членки на Европейския съюз обсъждат предложен от Европейска­та комисия Регламент, установяващ кои рециклирани пластмаси могат да бъдат употребявани за опаковане на хранителни продукти. Хармонизи­рането на правилата ще направи по-лесна търговията при еднакви усло­вия на територията на Европейска­та общност, тъй като в момента са въведени различни регламенти по от­ношение ползването на рециклирани пластмаси в сектора на хранителни­те стоки. Съгласно предложения про­ект, трябва да бъде въведена систе­ма, която да позволява физическо лице или фирма с разрешение за използва­не на такива пластмаси след оторизиране на точно определен процес на рециклиране, такива пластмаси да бъ­дат използвани за контакт с храни. Процесите, които ще бъдат оторизи­рани, трябва да се управляват от сис­тема за управление на качеството, която да гарантира възстановява­не на качеството на рециклираните пластмаси. Предлаганият Регламент ще установи условията, при които ре­циклираните пластмаси могат да бъ­дат използвани като ресурс за произ­водството на пластмасови опаков­ки, предназначени за контакт с храни. По този начин ще бъдат хармонизира­ни и правилата за производство и за оторизиране процесите на рецикли­ране. Проектът на Комисията раз­глежда механичното рециклиране на пластмаси за опаковане на хранител­ни продукти, използвани по-нататък от преработвателите.

Предложенията да не се извърш­ва рециклиране на пластмасите чрез химическа деполимеризация като ме­тод вече е в обхвата на правилата, установени с Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 г. за материали и предмети от пластма­си, предназначени за контакт с хра­ни.

Рециклираните пластмаси, използ­вани зад пластмасова функционал­на бариера, както е посочено съглас­но Директива на Европейската коми­сия 2002/72/ЕС, също не попадат в обхвата на проекта на предложение. Предложението ще установи срокове­те, до които списъкът с добавките в пластмасите, използвани за опако­ване на храни, ще бъде изготвен. Ще бъдат регламентирани и вътрешни класификации, за които да бъде пода­вана молба за оторизиране. Комиси­ята дава като краен срок 31 декем­ври 2009 г. Добавките, които не са в позволения списък, могат да бъдат из­ползвани до тази крайна дата. Комиси­ята е предложила списъкът с позволените добавки да влезе в сила от 1 яну­ари 2010 г.


Понастоящем Европейският съюз няма хармонизирани правила за ре­циклираните пластмаси. Поради това в действие са различни режими, кои­то варират от пълна забрана в някои страни до оторизиране на определени схеми в други.

Основната част от страните-членки нямат създадени механизми, които да са в съответствие с Директива 2002/72/EC. Подобни разли­ки създават бариери пред търговия­та, в резултат на което и различно ниво на защита на човешкото здра­ве в Европейската общност. Проек­тът, предложен от Комисията, търси начини за преодоляване на всички тези проблеми.

Опростяване действията по рециклиране и използване на рецикли­ран материал

Опростяването на действията по рециклиране или използване на рецик­лиран материал може да бъде пости­жимо, но, разбира се, в момента съ­ществуват редица ограничения. Едно от тях е използването на рециклиран материал от пластмаси за опакова­не на хранителни продукти. Тази ма­терия е уредена в Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и пред­метите от пластмаси, предназначе­ни за контакт с храни (Обнародвана в Държавен вестник, бр. 13 от 8 фев­руари 2008 г.), издадена съвместно от Министерството на здравеопазване­то и Министерството на околната среда и водите. В същото време на европейско ниво, този въпрос по от­ношение въвеждането на рециклиран материал в готови изделия се регули­ра от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за материали­те и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Ди­рективи 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО.

Оптимизиране на действията по разделно събиране — по-мащабно информиране на потребителите

Във връзка с прилагането на европей­ското законодателство по управле­ние на масово разпространени отпа­дъци от опаковки и спазвайки изисква­нията на чл. 47 от Наредбата за опа­ковките и отпадъците от опаковки (ДВ, бр. 19/2004 г.), се предвижда през 2008 г. да бъде проведена Национална информационно-образователна иници­атива за разделно събиране на отпа­дъци от опаковки. Инициативата ще се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазва­не на околната среда към МОСВ и от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Целта на Националната информа­ционна инициатива е при стартира­нето на системите за разделно съби­ране на отпадъци от опаковки крайни­те потребители да бъдат осведоме­ни как точно се извършва разделното събиране, както и да имат предста­ва за пътя на отпадъците от събира­нето им през предварителното тре­тиране на сепариращи инсталации до рециклирането и оползотворяване­то им. Крайният потребител е най-важният участник в процеса на раз­делно събиране, тъй като той го при­лага. Разделянето на отпадъците от опаковки трябва да става още у дома, като, разбира се, за това са необходи­ми не само съобразителност, но и из­градени навици. Не във всички случаи се изисква разделянето на отпадъци­те по видове, това може да стане и пред контейнера за разделно събира­не. Разделянето не отнема повече от две минути.

Разбира се, крайният потреби­тел трябва да бъде добре информи­ран какво трябва и какво не може да се изхвърля в цветните контейнери, за да прилага на практика събиране­то на отпадъци от опаковки в оси­гурените съдове за разделно събира­не. Целта на националната инициати­ва е да създаде и трайни навици в раз­личните възрастови групи. От осо­бено значение е обучението на деца­та и младите хора, които след време ще са основни ползватели на системи­те за разделно събиране. Инициатива­та трябва да хвърли светлина и върху това какви са положителните ефек­ти от разделното събиране на отпа­дъци от опаковки за околната среда и как се спестяват природни ресурси за икономиката на страната.

Важно да се знае и какво не може да се изхвърля в цветните контейне­ри, тъй като не всички събрани мате­риали могат да се рециклират. Смес­ването им с други материали, като например биоразградими отпадъци, понижава качеството на отпадъци­те, като ги замърсява, и би предизвикало затруднения при последващата им преработка.

Очаква се инициативата да започне в кратки срокове, като ще бъдат ползвани различни канали за комуни­кация и обратна връзка с различните възрастови групи. Българинът вече е видял поставените на много места контейнери, но е факт, че все още в тези съдове се събират отпадъци, ко­ито не са предназначени за рециклира­не. Все още се отчита само желание за разделно събиране на отпадъците от опаковки, но няма изградени нави­ци. Не на последно място, няма и дос­татъчно информация кои отпадъци е по-добре да не се изхвърлят в цвет­ните контейнери. Много от страни­те-членки, в които са въведени систе­ми за разделно събиране на отпадъци от опаковки, провеждат серия от ини­циативи с цел да стимулират потре­бителите да изхвърлят отпадъците си правилно. Може да се каже, че ос­вен въвеждането на интересни моде­ли за депозитни системи за метални­те опаковки в Дания, въвеждането на електронни карти за предадени отпа­дъци, които дават възможност за на­маляване от сметката в определени магазини в Белгия или от въвеждане­то на говорещи съдове за отпадъци от опаковки, които благодарят на по­требителите за изхвърлените пра­вилно отпадъци от опаковки в Герма­ния, във всички страни-членки се реализират информационни дейности, предназначени за различните целеви възрастови групи.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар