Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Пивовари са сред строителите на съвременна БългарияЧехът Георги Прошек доказва пред света, че притежава „сърце“, което не му дава да гледа безучастно борбите на българите за национално освобождение, ум и знания, които впряга в изграждането на младата икономика на Княжеството, и не на последно място – таланта да произвежда бира с европейско качество.

През Руско–турската освободител­на война Иржи Прошек (който в по­следствие променя името си на Георги) с действията си показва, че е загрижен за съдбата на българи­те повече от мнозина други. По време на Шипченската епопея през август 1877 г. 31–годишният тога­ва Георги, който работи като инженер в строителното дружество на барон Хирш, саботира придвиж­ването на разположените на юг от Балкана османски войски, изпрате­ни да подпомогнат Сюлейман паша в опитите му да преодолее съпротивата на прохода. Въпреки запла­хите на османското военно команд­ване смелият чех демонтира без основателна причина част от рел­совия път при Одрин. В резултат подкрепленията за Сюлейман паша са забавени с около 30 часа, което допълнително помага на руските сили и на опълченците да удържат прохода... Този акт е само „върхът“ в революционната „кариера“ на Ге­орги Прошек. Още преди войната той подпомага българските рево­люционни организации — пренася тайно кореспонденцията на БРЦК, снабдява комитите с оръжие, под­държа близки отношения с Левски и други изтъкнати дейци на БРЦК...

След края на войната Георги Прошек „запретва ръкави“ и заед­но с брат си Теодор (сменил също впоследствие името си на Богдан) взима дейно участие в най–различ ни сфери на стопанския и културен живот на младото княжество. Бра­тя Прошек са инициатори на реди­ца проекти — тухларница, завод за порцелан, фабрика за каолин и др. Създатели са на „Придворната пе­чатница“ — първата печатница в София, печатала в началото всички вестници, списанието на книжовно­то дружество (сега БАН), „Държа­вен вестник“ и др. Георги и Богдан Прошек са идейни автори и на Вар­ненското пристанище, както и на планове за урбанизацията на сто­лицата. Братята участват актив­но и в културния и научен живот на страната със създаденото от тях дружество „Славянска беседа“, как­то и на Българското инженерно–строително дружество, помагащо на много българи да изучават инже­нерни науки в чужбина. След всичко казано дотук с основание можем да поставим двамата чехи сред строителите на съвременна България.

Придворните пивовари

Несъмнено братя Прошек остават в икономическата история на стра­ната най–вече с успехите си в об­ластта на пивоварството. Допре­ди Освобождението по българските земи бирата се варяла и съхранява­ла в примитивни условия. Георги и Богдан са едни от първите, които варят и опаковат кехлибарената напитка по професионален начин и спазват европейските изисквания и стандарти за качество.

Братята започват пивоварна­та си дейност с малко предприя­тие в Княжево — т.нар. работилница за пиво към мелницата на Дими­тър Шишков — създадена в периода 1881—82 от Богдан Прошек в приземието на сградата. По същото време братята купуват парцел в София и построяват изба, в която съхраняват произведеното в Кня­жево пиво. Избата е наречена „Дълбок зимник“ и към нея е построен станалият любим на старите со­фиянци ресторант–градина, в кой­то се е сервирало прочутото Про­шеково пиво. През 1881 година на ул. „Сан Стефано“ 22 (до сграда­та на БНТ днес) започва строеж­ът на една от най–модерните би рени фабрика на Балканите. През 1884 г. фабриката отваря врати. Веднага след откриването си Про­шековата пивоварна получава най–високото признание за качество, като става придворен доставчик. В следващите 4 години братя Про­шек въвеждат редица технологич­ни подобрения, които правят пи­вото им изключително популярно. Пример за стремежа на чехите към иновации е, че сградата на пивовар­ната е първата в София снабдена с електрическа централа. Втора­та подобна централа е инсталира­на в княжеския дворец. През 1926 г. фабриката вече е на челно място в страната по производство на бира с годишен добив от 24 000 хектоли­ра. В този момент на второ и тре­то място са съответно фабрика „Македония“ — София с произведено количество от 15 500 хектолитра и Шуменско пиво с 16 800 хектоли­тра. Сред произвежданите от Прошековата фабрика продукти са светлото и тъмно пиво, малц и из­куствен лед.

Прошековата пивоварна прите­жава модерни за времето си сис­теми за опаковане на произведеното пиво, разположени в специал­ни отделения за пълнене на бурета и бутилки. Пълненето на бурета­та става чрез центрофужна пом­па, комбиниран филцов апарат и 4– цевна автоматична пълначка, коя­то пълни до 80 хектолитра на час в специално охладително отделение. Пълненето на стъклените бутилки става в други две отделения. След 1918 г. в пивоварната са инсталира­ни нови автоматични системи за наливане, миене, засмоляване и запечатване на буретата. По отно­шение на бутилирането на бирата фабриката на братя Прошек про­дължава да играе важна роля и след прекратяването на пивоварната си дейност. След като през 1974 г. пивоварният комбинат „Горубляне“ отваря врати, старата фабрика бива преустроена в цех за бутили­ране на произведената от комбина­та бира.

За качеството на Прошековата бира говорят и редицата междуна­родни отличия и признания, които чехите получават през годините. През 1891 г. пивото на Прошек пе­чели почетен диплом и златен ме­дал на изложба в Анверс, Белгия, а на следващата година получава пох­вална оценка от чехословашките специалисти пивовари на изложба­та в Прага.

Пивоварните центрове в Бълга­рия след Освобождението

Първите опити за производство на бира по българските земи са на­правени през втората половина на XIX век. В някои градове като Со­фия, Шумен, Пловдив, Търново и Русе още преди Освобождението са из­градени малки и примитивни до­машни работилници за приготвяне на пиво.

Едни от първите професионал­ни пивовари в страната са швей­царците Рудолф Фрик и Фридрих Сулцер, които в периода 1879 —1881 построяват първата пивовар­на в Пловдив, разположена в облас­тта Каменица тепе. Фабрика „Ка­меница“ е разположена на площ от 30 000 кв.м и е с потенциал за произ­водство на 27 000 хектолитра бира годишно.

Пивопроизводството има свои­те дълбоки корени и в град Шумен. Още преди Освобождението унгар­ски емигранти (най–известният от които е Лайош Кошут) започ­ват да варят бира в примитивни условия. През 1882 г. чешкият май­стор–пивовар Франц Милде заедно със седем шуменски търговци съз­дава акционерно дружество „Бъл­гарско пивоварно дружество в Шу­мен“ и построява първата фабрика в града, която отваря врати през 1883. Част от историята на пивоварството в града е и дядо Ради Железов, който построява своя гра­дина–пивница и успешно я развива.

Старата българска столица Търново също е сред центровете за пивопроизводство. Германецът Артур Вилзер, чехът Алоиз Дейрин­ге, Иван Халачев и Ангел Гарчиков са сред първите, които се пробват през 19 век да изградят тази индус­трия в старопрестолния град. Едно от успешните начинания в града е фабриката, която започва да рабо­ти през ноември на 1892 г. В след­ващите години дружеството „Бра­тя Хаджиславчеви и Сие“ се превръ­ща в едно от най–авторитетните предприятия за производство на бира в страната. От него води на­чалото си пивоварната „Болярка“.

През 1894 г. чешките братя Ми­лотин и Хозман основават пивовар­ната фабрика в град Лом, която е построена по план на известния чешки пивовар Мамер. Наследник на пивоварната е днешното „Лом­ско пиво“.

През 1902 г. в Стара Загора от­варя врати пивоварната фабрика на д–р Кожухаров, носеща името „Бирария“. През годините фабрика­та преминава през различни етапи на развитие, като през 1958 г. по предложение на специалиста–пиво­вар Андрей Брашованов е обновена и приема името „Загорка“.

В София пивоварната на братя Прошек среща конкуренция в лице­то на няколко други предприятия. Едно от тях е фабриката на Лазар Трифкович в Павлово, основана през 1882 г. Фабрика „Македония“ е дру­га известна по това време столич­на пивоварна, която развива дейност от 1886 г. Неин собственик е Младен Тодоров. След национали­зацията „Македония“ се разширява, преустройва и добива името „Лю­лин“. В историята на пивоварната промишленост на младото княжество остават малки столични пи­воварни като „Работилницата“ на Таки Димитров, просъществувала до първите години на XX век и фа­бриката на Джансъзов, прекратила дейността си по същото време и използвана за малцерай в годините на социализма.

 
12.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар