Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Анализ на пазара на опаковки през последните годиниОпаковането е съвкупност от дейности, намираща приложение в широк кръг отрасли в хранителната и парфюмерийната индустрии във фармацевтичното производство, при други потребителски стоки, а също и в областта на индустриалното производство, ставайки един от основните елементи на всекидневието ни. В настоящата статия е направен преглед на пазара на основни опаковъчни материали, тяхното потребление и тенденции в последните 10 години.

Световният пазар на опаковки за хра­ни през 2003 г. се оценява на 168 млрд. долара. Северна Америка е регионът с най-голям дял, оценяван на 31%, след­ван от Западна Европа (27%) и Азия (26%), като се очаква Азия да достиг­не дял от 29%. Прогонозите за тази година са, че общият пазар на опа­ковки ще достигне 228 млрд. долара, растейки средно годишно с 4,6%. Този ръст е резултат от промяната в на­виците и начина на живот на значите­лен брой консуматорите. Все повече храни се продават в полуготово със­тояние, което води до постепенна промяна в потребителските навици. Количеството опаковъчни матери­али е повлияно и от намаляване броя на членовете в домакинствата, кое­то води до покупки на по-малки количе­ства храна, а оттам и до нарастване количеството опаковки за същото ко­личество храна.

В развитите пазари, като Запад­на Европа, Япония и Северна Америка, растежът в потреблението на опа­ковки е малък, а в някои случаи и бли­зък до нулата. В същото време се на­блюдава значителен ръст в опако­въчната индустрия в икономики на страните от Азия и Източна Евро­па. Влияние върху тенденциите в опа­коването има широк кръг от факто­ри. Ако икономиката играе централна роля върху нуждите на пазара и поку­пателната способност на население­то, то съществуват и редица факто­ри, влияещи директно или индиректно върху опаковъчните материали и тех­нологии. Изследванията за потребле­нието на пазара показват, че предпо­читанията на клиентите са насоче­ни към големите търговски вериги, предлагащи по-голям избор на стоки. В подкрепа на тезата са данните от проучването за дела на петте най-го­леми търговски вериги в Германия, ня­кои от които имат присъствие вече и у нас. През 1980 г. той е бил 26,3% в областта на търговията с хранител­ни продукти. През 1990 г. — 44,7%, през 2000 г. вече е 62,8%, а очакванията за 2010 г. са за 81,6%. Заедно със своите негативи за развитието на дребния и средния бизнес в областта на тър­говията, това има и своите предим­ства. Част от тези предимства е стимулирането на производството на разнообразни стоки и опаковки, как­то и свързаното с тях обновяване на технологичното оборудване. Водещ мотив ще е привличане вниманието на клиента, което при наличието на огромно количество стоки и опаковки ще е трудно без особени усилия и до­бри решения.

Все по-голямо внимание се отделя за създаването на продукти, насоче­ни към точно определен потребител­ски сегмент, като се взема предвид възрастта, начина на живот и покупа­телната възможност на потенциал­ните потребители. Все по-голямо вли­яние върху решението за покупка на дадена стока оказва и начинът на жи­вот. Консуматорите непрекъснато повишават изискванията си към удоб­ството, безопасността на продукти­те, полезността им по отношение на здравето и опазването на околната среда. При все повече потребителски стоки разходите, свързани с опаков­ката, са съизмерими със стойността на опакованата стока.

Разбира се, опаковъчната индус­трия се влияе и от новите материа­ли и технологии, както и от възмож­ностите, които те предоставят. В последните години се развиват ма­териали с много добри бариерни ха­рактеристики, активни опаковки, ин­телигентни опаковки, прилагане на нанотехнологиите, използване на ди­гитален печат. Развитието на избро­ените методи, разработката на тех­нология за тяхното производство и предлагането им на приемлива цена прави тяхното приложение все по-ши­роко. При покупка все по-широк кръг от потребители обръща внимание и върху възможността за рециклиране и повторно използване на отпадъците от опаковки.

Опаковките от хартия и картон

През 2003 г. продажбата на хартиени и картонени опаковки възлиза на 165 млрд. долара и обхваща 38% от пазара на опаковки. През 2009 г. се очаква хар­тията и картонът да запазят своя дял, като се предвижда нарастване в потреблението им от 4% годишно. Основните причини за търсенето им са повишеното потребление на бързо­развиващите се пазари и нарастващо­то им използване като вторична опа­ковка. Най-бързо развиващи се пазари в периода 1999—2003 бяха тези в Из­точна Европа, като това се дължи на инвестициите в нови производстве­ни мощности, нарастване на потреб­лението от ключови играчи на пазара, прехвърлящи производствата си от Западна Европа. В допълнение, силен ръст отбеляза потреблението на опа­ковки в Русия, където годишният обо­рот нарасна от 1,2 млрд. долара през 1999 г. на 3 млрд. долара през 2003 г. След ръст от 7% през 2004, в пери­ода 2004—2009 г. пазарът на опаковъч­на хартия и картон растеше средно с 4,2 % годишно, достигайки 216 млрд. долара. В най-бързо нарастващите ре­гионални пазари в Източна Европа, Южна Америка и Азия годишният ръст бе от порядъка на 6% годишно. В Азия делът на пазара се повиши от 34% до 36%. Китай изпревари Япония и се пре­върна във втория по големина пазар на картонени и хартиени опаковки в света с оборот от 30 млрд. долара годишно.

Опаковките от пластмаса

Пластмасовите опаковки заемат 30% от продажбите в световен мащаб, като само твърдите пластмаси зае­мат 18% от пазара. Твърдите пласт­маси са най-бързо развиващият се сек­тор на пазара в периода 1999—2003 г., като годишният им ръст за периода е средно 6,2%. Тези показатели са ре­зултат от няколко фактора — повише­но потребление на РЕТ бутилки за без­алкохолни напитки и трапезни води, изместване на традиционно ползва­ните метални и стъклени опаковки, както и повишаване на консумацията на полуготови храни. В същото време ръстът на гъвкавите пластмасови опаковки е 3,9%, изоставащ от сред­ния ръст. През 2003 г. в Западна Ев­ропа за опаковки са ползвани 37% от общото потребление на пластмаси, което прави 39,7 млн. тона. През съ­щата година пазарът на РЕТ гранулат беше 7,8 млн тона, като основните потребители бяха производителите на бутилки за храни и вода. Понасто­ящем РЕТ намира все по-широко при­ложение при опаковането на пиво, спокойни напитки, мляко и фармацеф­тични продукти. Антидъмпинговите мита, въведени от ЕО, намалиха вно­са на гранулат от Китай и Австра­лия, което доведе до нарастване на вноса от други страни. В същото време рециклирането на РЕТ в Евро­па също нараства, като очакването е, че годишния ръст на събираемост­та ще е с над 30%. В същото време в САЩ пластмасовите опаковки зае­мат 34% от пазара, бележейки годи­шен ръст от 3,3%. В Япония количе­ството на пластмасите, ползвани за опаковки, нарастна от 0,44 млн. тона в 1999 г. до 0,65 млн. тона. в 2003 г. Ки­тай е един от най-големите произво­дители и същевременно потребители на пластмаси. През 2003 г. са реализи­рани 11,7 млн. тона, като очакваните количества за 2009 г. са 18,7 млн тона.

Металните опаковки

Световният пазар за метални опаков­ки е оценен на 76 млрд. през 2003 г., като средният годишен ръст за пе­риода 1999—2003 г. е 1,7%. Най-голям дял на този пазар отново има Север­на Америка с 25 млрд. долара или 33% от целия пазар, изпреварвайки Евро­па (28% от пазара) и Азия (22% от па­зара). В този сектор най-голям ръст се отчита в Източна Европа, Средния Изток и Африка. В развитите пазари металните опаковки намаляват па­зарния си дял, измествани от пласт­масовите опаковки. САЩ заемат първото място при металните опа­ковки с 21,7 млрд., следвани от Япония с 9,1 млрд. и Франция с 3,4 млрд. дола­ра. Очаква се през 2009 г. Китай да за­еме второ място достигайки оборот от 4 млрд. долара годишно.

Опаковки от стъкло

През 2003 г. глобалният пазар на стък­лени опаковки е оценен на 30,2 млрд. долара., бележейки средногодишен ръст от 2,2% за периода 1999—2003 г. Най-бързо нарастващи пазари са тези в Източна Европа, като основни дви­гатели тук се явяват сериозното раз­витие на бирената индустрия в Пол­ша, Русия и Украйна. С бързи темпове нарастват и пазарите в Средния Из­ток, Африка и Китай. Китай е най-го­лемият пазар на стъклени опаковки в света със своите 6,02 млрд. долара из­преварвайки САЩ (4,8 млрд. долара) и най-големия световен производител на вино Франция (1,67 млрд. долара). Понастоящем опаковките от стък­ло биват измествани от пластмасо­вите им аналози при опаковането на храни и напитки. В Западна Европа стъклените опаковки, ползвани при производството на пиво, са традици­онно популярни, за разлика от страни­те в Източна Европа, където PET ам­балажа добива сериозна популярност.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар