Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Въглеродният отпечатък на картонените опаковки в Европа

  •  
  •  
  •  
  •  


Шведският институт за изследване на околната среда е разработил метод за изчисляване на средния въглероден отпечатък на картонените опаковки, продавани в Евро­па. Изследването е поръчано от Европейската асоциация на производителите на картонени опаковки (ECMA) и е подпомогнато от Pro Carton.

Основният фокус на изследването е абсорбирането на въглеродeн диоксид от горите. Проучването предста­вя данни за отделените емисии от парникови газове при производството на картон по класическите методи, как­то и данни за изтегления от атмосферата CO2 при произ­водството на т.нар. биогенен картон ( добит от дървес­на маса от устойчиво отглеждани гори).

Един от основните изводи на изследването сочи, че поради нивото на търсене на картонени опаковки на ев­ропейския пазар, за производството на един тон картон от атмосферата се отнема около 730 кг въглерод посред­ством абсорбцията му в устойчиво управлявани гори. Из­следването потвърждава доклада на Pro Carton, в който са измерени следните нива на еквиваленти парникови газове, отделяни от петролни продукти в производствения ци­къл: количеството въглероден диоксид, добит от петрол­ни продукти (964 кг/т) е съпоставимо с количество CO2 отделенo за добива и обработката на един тон картон.

Към настоящия момент няма единодушно приет ме­тод за включване на „горския“ CO2 във въглеродните от­печатъци на дървесни продукти като картоните. Поради тази причина настоящото изследване представлява зна­чителен напредък в тази посока.

Изследването предлага метод за оценка на нетната абсорбция на биогенен въглероден диоксид в горите, къ­дето се добива сурова дървесина. Изследователите от­криват взаимовръзки между консумацията на картон и нетната въглеродна абсорбция в устойчиво управлява­ни гори: потребителското търсене на картон стимули­ра търсенето на дървесина, което на свой ред стиму­лира устойчивото управление на горите и въглеродно­то абсорбиране. В допълнение изследването представя и методология за оценка на емисиите при обработката в края на жизнения цикъл на продукта.

Крайните резултати за въглеродния отпечатък са представени в долната таблица, показваща нетните емисии на еквиваленти на въглероден диоксид (в статис­тиката не са включени отложените емисии CO2 според стандарта PAS 2050, отделяни при използването на кар­тона и след депонирането му на сметищата).

 
18.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози, Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар