Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

За картонените кутии и PET опаковкитеПоследните проучвания на пазара отчитат ръст на РЕТ опаковките, но и предпочитания към картонените опа­ковки. Какво означава това?

Експерти сочат картонените опаковки като по-без­опасни за околната среда поради възможността за ре­циклирането им, а също и икономически по-голямата им ефективност в сравнение с РЕТ опаковките.

По данни на изследователския институт Euromonitor, Лондон, само за 3 години – от 2006 до 2009 г., производ­ството на РЕТ бутилки се е увеличило с 350 млрд. тона, или с 288 млрд. евро. Отчетеният 7% темп на растеж е показателен за популярността на РЕТ опаковките, особе­но по отношение на бутилките за напитки за еднократ­на употреба. Въпреки това проблемите, свързани със су­ровините, обработката и съхранението на ресурсите карат все по-голям брой производители да предпочитат картонените опаковки като по-икономични и устойчиво екологични.

Според поръчано от Tetra Pak проучване, проведено от Научния институт по търговия EHI, движението на картонените опаковки в големите вериги магазини ко­ства на търговците на дребно по-малко разходи, откол­кото това на РЕТ опаковките. След обстойно направен сравнителен анализ на всички етапи на работа – от по­лучаването на напитките, през разходите по складиране, амортизационните разходи и процесите на рециклиране на празните бутилки, се налага изводът, че картонени­те опаковки са най-изгодната алтернатива и достоен за­местител на РЕТ опаковките.

Оказва се, че рециклирането на PET опаковъчните ма­териали е скъпоструващ процес. Използваните PET бу­тилки за еднократна употреба се съхраняват в пласт­масови контейнери и се изпращат за обезвреждане или продължават да се съхраняват в специални складове. PET опаковките, които могат да бъдат използвани отново, изискват немалко инвестиции най-вече поради огромно­то многообразие от форми и размери на бутилките, ко­ето налага селективното им събиране. В същото време потребителите просто изхвърлят опаковката, без да я връщат за рециклиране.

За момента сред европейските страни Германия е мястото, където картонените опаковки се смятат за най-екологични и безопасни.

Друг, не по-малко важен фактор за определяне па­кетната цена на продуктите за търговците на дребно е броят на опаковките, които могат да бъдат поста­вени на палети. В това отношение поради правоъгълна­та си форма и по-малкото място за съхранение и транс­портиране печеливши отново са картонените опаковки.Според FKN – Германската асоциация по опаковане на течни продукти, при рециклирането на картонени опа­ковки се отделят 20% по-малко парникови газове, откол­кото при рециклирането на PET. Така през последните го­дини в резултат на използването на картон в атмосфера­та са били отделени 53 000 тона по-малко CО2. Отново в Германия за управление на отпадъците е въведена т.нар. Duales System – работеща система за събиране и рецикли­ране на опаковките с надпис „зелена точка“, която посте­пенно успява да се наложи и в други европейски страни. На практика това означава, че търговските дружества и производителите на опаковки, индикирани със зелена точ­ка, са в режим на сключен договор с Duales System, пора­ди което заплащат съответните такси, свързани със съ­бирането и сортирането на опаковките за рециклиране.

Ще бъдат ли в крайна сметка картонените опаков­ки за напитки новият пазарен хит? Отговорът на този въпрос е ясен – от Tetra Pak стартират рекламна кам­пания за популяризиране на картонените опаковки, в ко­ято наблягат на тяхната екологичност и безопасност. Така или иначе факт е, че през последните години фа­бриките на компанията произвеждат над 300 млн. ку­тии, отговарящи на изискванията за 100% рециклируе­мост. Основна цел на кампанията е повишаване отго­ворността на потребителите по отношение ролята им на активни участници в опазването на околната среда.По подобие на Tetra Pak от международния производител на опаковки за храни Elopak, Норвегия са подписали спо­разумение за сътрудничество с водещата световна при­родозащитна организация WWF, в резултат на което за времето от 2008 до 2010 година в страната е отчетено 15% намаление на отделените в атмосферата емисии на вредни газове.

 
13.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар