Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Какво е бъдещето на „зелените опаковки“Световната общественост отдавна алармира за спешната необходимост от използването на биоразградими суровини и материали при производството на стоки и продукти от първа необходимост. В тази връзка все повече компании се ориентират към производството на т.нар. „зелени“ или биоразградими опаковки

Очаква се до 2014 г. ръстът в търсенето на „зелени опа­ковки“ в САЩ да остане сравнително нисък, сочи доклад на индустрията. Аналитиците прогнозират бързи печал­би от производството на биоразградими и рециклирани пластмасови опаковки. Същото обаче не важи за карто­нените и металните опаковки поради значителното им присъствие на пазара.

Оказва се, че групата на опаковките, които могат да се считат за „зелени“, е многобройна, тъй като почти всички фирми предлагат широка гама варианти на този вид опа­ковки. Тук влизат опаковките, получени чрез: използване на възобновяеми източници, рециклиране или използване на частично рециклирани материали, премахване на потенци­ално токсичните материали, използване на възобновяеми енергийни източници, както и производствени процеси с оптимизиран разход на материали, енергия и вода.

Прогнозно ръстът на производство на биоразгради­ми опаковки се очаква да се покачва с 13,6% до 2014 г. Ста­билният растеж ще бъде подсилен от ценовата конку­рентоспособност и нарастващото търсене на екологич­ни резултати. Опаковките с рециклирано съдържание ще представляват почти 80% от „зелените опаковки“ и по отношение на тях ще нарастват с 3,6% годишно. Пови­шаването на производителността в комбинация с нара­стващата употреба на биоразградими опаковки ще сти­мулира научните изследвания в областта.

Макар да заемат достойно място в сектора на ре­циклираните опаковки, велпапето, алуминият и стомана­та ще отстъпят място на рециклираната пластмаса по­ради масовото събиране и бързата обработка на този вид отпадъчен материал. Благодарение на политиката на стъкларската промишленост и добре организираната система за събиране се очаква употребата на рециклира­но стъкло да нарасне над средното ниво. Ще се увеличи и използването на рециклирана хартия, докато употреба­та на опаковки от рециклиран метал няма да отбележи съществен растеж, дори е възможно да изостане. Очак­ва се търсенето на опаковки за еднократна употреба да нараства с почти 5% годишно до 2014 г. Инициативите на водещи производители на опаковани стоки като Coca-Cola, PepsiCo и Unilever ще засилят натиска върху достав­чиците на опаковки с цел подобряване „зелените“ качест­ва на техните продукти.

 

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози, Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар