Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковките в интернет пространствотоНаправени изследвания сочат, че потребителските нагласи са се променили съществено през последните няколко години. Д-р Матиас Kармасин от университета Alpen Adria в Клагенфурт обобщава развитието на комуникацията в тройна максима, според която медиите променят света, начина на потребление и, разбира се, маркетинга. В този смисъл опаковките също са обект на нови задачи. Достатъчно е само едно бегло сравнение, за да се види, че за времето от 1998 до 2009 година те за загубили срещу интернет

При младото поколение (14–19-годишните) нещата са съвсем диференцирани: загубите при медиите са 8 на сто за всекидневниците, 11 на сто за радиото, 28 на сто за телевизията, за сметка на което интернет изпревар­ва всички останали медии със 76 на сто. За разлика от преди, водещата роля на радиото и телевизията е тран­сформирана до фоново присъствие. Според проучване на британския Economist 57% от запитаните са гледали те­левизия и 30% са слушали радио, докато са говорили по те­лефона, а 43% са били пред телевизора с вестник в ръка.

Средно всички участници в интернет общността по­лучават по около 20 спама на ден, а почти всеки пети е ползвал спам филтър. Развитието на медиите е промени­ло съществено света, в който живеем, тъй като (особе­но в интернет) няма събитие, което да не е споменато. Според Kaрмасин това влияе върху: производството, раз­пределението и потреблението на стоки и услуги; прос­транството, времето, историята и идентичността; ус­ловията и начина на комуникация; навлизането на новите технологии в ежедневието и др. Най-засегнато от медий­ната активност е потреблението — още повече, когато става въпрос за така нареченото пасивно усвояване на рекламите, които буквално заливат потребителите. На практика медиите все повече се превръщат в търговски агенти. Променя се и ролята на маркетинга като стра­тегия по отношение на цените и продуктите — от масо­ва комуникация, действаща на принципа на взаимодейст­вие между различните марки и лоялните хомогенни целе­ви групи, в медийно съобщение тип реклама, опитващо се да убеди потребителя. Според д-р Кармасин нараства­щото значение на медиите върху потреблението ще при­нуди маркетинга и търговията да се адаптират, при ко­ето прозрачността и сложността на офертите ще се увеличи за сметка на потребителите. Информацията, споделяна в групи, ще придобие по-голямо значение поради своята надеждност и достоверност и ще победи класи­ческата реклама със своята автентичност.

Всичко това ще се отрази върху опаковката и нейно­то взаимодействие с медиите. От една страна, тя ще влияе върху медиите, а от друга — ще се превърне в сре­да за самата себе си. Очаква се значението на опаковка­та да нарасне паралелно с развитието на интернет тър­говията чрез т.нар. медийни магазини. Разбира се, това несъмнено ще рефлектира върху дизайна, отправяйки към него нови предизвикателства, породени от разрастване­тона глобалната търговска мрежа. В този смисъл значе­нието на опаковката като носител на информацията ще се увеличава паралелно с възможността да бъде разчита­на с помощта на мобилни телефони или посредством дру­ги оптично-комуникационни сигнали.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар