Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Очаква се глобалните приходи в сектора на биопластмасите да нараснат с 20% до края на 2012 г.От Pira International съобщават, че европейските предприятия, които представляват 73% от световния пазар, през последните години са ре­ализирали завиден ръст на продаж­бите. Пример в това отношение са Biome Bioplastics със 131% растеж на печалбите от първата половина на 2011 г. спрямо същия период на мина­лата година.

Въпреки сериозните приходи, ге­нерирани от продажба на биопласт­маси, те все още не могат да се кон­курират с по-жизнеспособните от тях и традиционно използвани в про­изводството на опаковки пластмаси. Защо е така? Според специализира­ните в глобален анализ на енергийния пазар експерти от Pira International една от причините за това е в чисто практичната употреба на продукти­те – т.е. въпреки тяхната безспор­на екосъобразност, все още има как­во да се желае по отношение на здра­вината и топлоустойчивостта им. Друга причина е по-високата цена на биопластмасите в сравнение с кон­венционалните пластмаси. Най-евти­на засега е изходната суровина за би­опластмаси в Бразилия. Този факт, за­едно с огромните правителствени инвестиции в сектора превръща про­изведените на биологична основа РЕ в достойна алтернатива на петрол­но базираните пластмаси.

Значителен принос за тласъка в производството на биоопаковки има и политиката на големите компании като Coka-Cola, Danon и Heinz с пуска­нето в търговската мрежа на серии биоопаковки с любимите на милиони хора по света продукти.

Каква е равносметката? Услови­ята за производство и търсенето на биоопаковки в Европа са благопри­ятни по отношение положителните нагласи на обществото. И потреби­телите, и търговците, и правител­ствата на отделните страни под­крепят идеята за масова употреба на произведени от биосуровини опа­ковки. Всичко това се допълва от фа­кта, че за целта са необходими само 3% от култивираните площи в света.

Промяната на процентното съ­отношение между опаковките на растителна основа и опаковките на петролна основа е въпрос, който ще получи своя отговор в близкото бъ­деще, и от този отговор ще зави­сят както икономическото благосъс­тояние, така и екологосъобразният начин на живот на цялото ни обще­ство.

 
13.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар