Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Трайността на продуктите в магазинитеПроучване на BCC Research предвижда седемпроцентен ръст на световния пазар за активно, контролирано и интелигентно опаковане годишно до 2013 г. Очакванията са през същата година в този сектор на опаковъчната индустрия да се въртят над 23 милиарда долара. Това е една от индикациите, че и производители, и потребители на опаковки сериозно работят върху проблема за повишаване на трайността на продуктите в магазините при запазване на качествата им.

Методология на безопасността

Европейската агенция, отговаряща за безопасността на храните (EFSA), получава мандат от Европейската коми­сия за инициирането на процес по създаване на ръковод­ство за използване на различни активни субстанции в опа­ковките при контакта им с храни. Ръководството има за цел да профилира и специализира предоставената от ин­дустрията информация, която да позволи на EFSA да прави сигурни оценки на нивото на безопасност на дадено актив­но вещество в съответствие с изискванията на европей­ското законодателство. Оценките на EFSA се фокусират най-вече върху миграцията на активни вещества в храни­те или върху субстанциите, които се образуват в процеса на разпад или по време на химични реакции. Агенцията ще извършва оценка и мониторинг на токсикологичните ха­рактеристики на всички нови активни вещества, използ­вани в хранителните опаковки.

Много производители на храни включват или имат на­мерение да включат активни и интелигентни съставки в опаковките си. Невинаги обаче те са запознати с цялост­ното им въздействие върху храните, тъй като често не разполагат с време или възможности да проведат необ­ходимите проучвания в тази насока. Новият наръчник по безопасно опаковане предоставя основни познания по те­мата, като обяснява предимствата и недостатъците на различните вещества и технологиите за прилагането им. В документа е приложена информация за продуктите, кои­то в момента са на разположение на пазара, заедно със списък на потенциалните им компании производители и доставчици.

Проектът NAFISPACK

Междувременно тригодишен проект, финансиран от ЕС, се стреми да определи дали системите за интелигент­но опаковане успяват да запазят качеството на храните по време на удължения им срок на годност. Целта на про­екта Natural Antimicrobials for Innovative and Safe Packaging (NAFISPACK) е да се създаде методология за оценка на без­опасността на интелигентното и активно опаковане. Но­вият наръчник за безопасно опаковане включва различни методи за анализ — химически, токсикологични, микроби­ологични и сензорни, които се прилагат върху активните вещества в опаковката като сорбиновата и фосфорната киселина, агентите с органичен произход (низин и педио­цин и др.), както и върху тези с растителен произход като етеричните масла и флавоноидите.

Опаковане в контролирана атмосфера (CAP)

Опаковането в контролирана атмосфера (CAP) е процес на премахване на въздуха от вътрешността на опаковка­та и заместването му с газ (често азот или CO2) което забавя влошаването на качествата на продукта по един безопасен начин. Ключът към успешната продуктова све­жест се крие в поддържане на остатъчното ниво на кис­лорода в запечатания плик между 0 и 2 процента в зависи­мост от вида на продукта. Определени храни като кафе, ядки, подправки, бързи закуски и шоколад имат склоннос­тта да губят вкусовите си качества, вид и цвят с тече­ние на времето. Чрез използването на CAP технологията времето на съхранение на продукта в опаковката се удъл­жава над десет пъти, като качествата му остават не­променени.

Както знаем, кислородът е силен окислител и катали­затор на процесите на разваляне на храната. Затова са­мото вкарване на газове в опаковка не е решение на про­блема, докато целият процес на опаковане не стане равно­мерен. За да се избегнат вариациите в количеството на остатъчния кислород в отделните опаковки, най-сигурно­то решение е тяхното съдържание да бъде вакуумирано преди вкарването на газа. По този начин ефективността на опаковката се повишава значително. Пакетираните по този начин ядки, например, запазват качествата си в про­дължение на 9 месеца, което води до значително намалява­не на бракуваната стока в магазините.

От американската опаковъчна компания WeighPack Systems са предприели мерки за увеличаване скоростта на работа на своята линия за вакуумно опаковане SwiftyTM по­средством внедряването на CAP система. Целта е да се достигне скорост на опаковане от порядъка на 25-30 опа­ковки в минута, което е над два пъти по-бързо от скорос­ти на опаковане в модифицирана атмосфера в момента. Новата линия с инсталирана CAP система съдържа десет вакуумни помпи, снабдени с филтрираща система, както и с единичен или двоен накрайник, който се поставя в опа­ковката и активира процесите на вакуумиране и газира­не. В момента, в който накрайникът се отдръпне, краи­щата на торбата се опъват и бързо се запечатват, за да се избегне всякаква загуба на газ и проникване на кисло­род отвън. Тестовете показват, че остатъците от кис­лород при използване на тази технология са в допустими­те стойности под 2%. Новата система е подходяща за продукти с приблизителен жизнен цикъл до 12 месеца. Опа­ковъчният процес при SwiftyTM се улеснява и благодарение на линейната посока на лентата, при която се постигат по-големи скорости в сравнение със системите от рота­ционен тип.

Опаковане на прясна риба

Израелската опаковъчна фирма Hefestus представи нова система за опаковане на прясна риба и други морски даро­ве, която увеличава трайността на опакования продукт до три седмици и същевременно запазва непроменени вку­совите му качества. Храната се поставя в модифицира­на атмосфера посредством технологията увеличаване на трайността SLB (Shelf Life Booster). Чрез нея се пости­гат остатъчни нива на кислорода под един процент, като това става по-бързо от опаковането чрез съществува­щите в момента MAP системи. SLB постига значително по-добри резултати от традиционните методи на ваку­умиране, при които крехките пресни морски дарове и риба се смачкват по един неестетичен начин, а остатъчните нива на кислород в тях довеждат до бързото им разваля­не. Рибното месо и морските дарове често са изложени на ниски температури, които са допълнително предизви­кателство за качественото им съхранение. От Hefestus твърдят, че новата SLB технология ще позволи на произ­водители и търговци да дистрибутират безпроблемно крехката стока по магазините, а потребителите ще запо­чнат да купуват повече морски храни поради увеличенатаим трайност.

Важността на капачката

Не можем да говорим за качествено опаковане, без да обър­нем внимание на новостите в затварящите механизми на опаковките. Канадците от Inter-Sphere Productions Inc. (ISPS) представиха капачката Capz — идеална за опаковане на различни видове течности — от бутилирана вода, алко­хол, сок и млечни продукти до течни мазнини и почиства­щи препарати. Опростената и същевременно находчива конструкция на капачката позволява да бъде поставяна върху съдове с най-различни форми и размери — от пълни­тели за писалки до съдове за вино от 140 литра, които да бъдат повторно затваряни херметично. Capz е снабдена със специален отвор, позволяващ изливане на част от теч­ността, без да се налага отстраняването ù. Неговата го­лемина е така разчетена, че да позволява нахлуването на необходимото количество въздух, с което се избягват не­желани ефекти при изливането на газирани напитки, като образуване на балончета и разливане. Удобна за съхранение на ценни продукти, капачката притежава защити сре­щу фалшифициране и нежелано отваряне.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар