Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Удобството за купувача постепенно става доминиращ факторИдеалната опаковка трябва да е като кората на банана — лесно да се отваря (обелва) и държи в ръка, лесно да се изхвърля и да е биоразграждаща се. Тази крилата фраза включва една от основните характеристики на опаковките от гледна точка на потребителя — лесната употреба или удобството при използването на опакованите продукти.

Проучване в САЩ за определяне на ключовите за потребителите харак­теристики на опаковките показва, че след защитата на качествата на про­дуктите на предна линия излиза удоб­ството при употреба.

Интересното е, че удобството на асептичните и пластмасовите опа­ковки ги подрежда в челните редици на предпочитанията на потребители­те, въпреки че те оценяват предим­ствата на стъклото за запазването на качествата и вкуса на опаковани­те в него хранителни продукти.

Друг анализ на Frost & Sullivan уста­новява, че гъвкавите опаковки за хра­нителни продукти осигуряват осъзнати от потребителите им висока възвръщаемост на парите и повече удобства в сравнение с другите видо­ве опаковки, както и висока степен на диференциране на опакованите в тях продукти. Тези предимства, в комби­нация с растящия брой на едночлен­ните домакинства и с все по-малкото време, отделяно за готвене вкъщи, са движещата сила в налагането на гъв­кавите опаковки. Успоредно с това, растящата цена на алуминия принуж­дава някои производители на метални опаковки да преминат към производ­ство на гъвкави пластмасови опаков­ки, които осигуряват същите бариер­ни качества при по-ниско тегло. Като се добави и по-доброто представяне на продуктите в гъвкавите опаков­ки в магазините, става ясно защо са предпочитани пред твърдите пластмаси. Към гъвкавите опаковки се причисляват меките пластмасови торби, термоформованите подложки и капаци, фолиата и обвивните мате­риали, пликовете (в т.ч. стоящите) и други.

В усилията си да достигнат мак­симално близо до очакванията на по­требителите, компаниите ги разгра­ничават и проучват на групи по пол и възраст. Жените формират мощна потребителска група, тъй като 85% от ежедневните покупки за домакин­ствата зависят от тях, а 60-70% от всички опаковани продукти са храни­телни. Противно на очакванията се оказва, че жените се влияят не толко­ва от формата и цвета на опаковки­те, колкото от тяхното удобство — наличие на дръжки за пренасяне, удобни размери и лесно вместване в домакин­ските шкафове и хладилниците. Тези фактори на удобството са решаващ пазарен принцип за 50% от население­то (жените). Днешните жени пазару­ват по-често, в по-малки количества, имат малко време и удобството за тях означава повече свободно време (за тази привилегия са готови да за­платят допълнително). Освен това те забелязват предимствата на семплите опаковки, които са лесни за употреба, а поясняващата инфор­мация е четивна — това също са еле­менти на удобството, което в много случаи е решаващо за продажбите.

Удобството на опаковките за възрастните хора е от особено значение във фармацевтичния бранш.

С тази идея компанията за опаковане TestPak е инсталирала оборудване за производство на спечелилата награ­дата на Stora Enso опаковка за лекар­ства Pharma SHR (Повече информация за продуктите на Stora Enso за фарма­цевтичната промишленост четете в рубрика „Продукт“ на стр. 9 — Б. ред.), която е удобна за възрастни хора и безопасна за деца. Тази иновативна картонена опаковка за многократно отваря­не и затваряне е идеална за ток­сични таблет­ки, които изис­кват високо ниво на защи­та от деца и голямо удоб­ство за ползва­не от възрастни хора. Инсталираната машина за про­изводство е гъвкава, полуавтоматична и с богати възможности за различни конфигура­ции на опаковките. Опаковката може да се използва за блистери, ампули, фи­али, спринцовки и пликове — тя е наис­тина високо постижение по отноше­ние на универсалното приложение за различни продукти при едновременно гарантирана защита срещу отваряне от деца и голямо удобство за отваря­не от възрастни хора — една действи­телно „интелигентна“ опаковка.

Заради удобството при използва­нето на иновативната опаковка за пресни зеленчуци (предимно салати) на Amcor, произвеждана от Langmead Farms, супермаркетите Tesco са я избрали за включване в номен­клатурата на пресните сала­ти под собст­вен етикет. Опаковката се произвеж­да от ОРР с добавка про­тив изпотява­не от отделяна­та от продукта влага, има система за многократно отваря­не и затваряне с патентована лента с лепило hotmelt и е отпечатана със 7-цветен флексопечат.

Установено е, че когато купу­вачът взема в ръце опакования продукт, в 80% от случаите той го купува.

С оглед на това IPL Packaging е въве­ла нова твърда пластмасова опаковка с вграден по време на шприцоване­то цялостен етикет с фотографско качество и висока резолюция на изо­бражението, който го отличава ясно върху рафтовете в магазините и при­влича вниманието на пазаруващите. Удобната потребителска опаковка е изключително лесна за отваряне, за­тваряне, манипулиране и носене и е за­щитена срещу протичане и кражби. Тя е подходяща за голяма гама хранител­ни продукти като готови и плодови салати, настъргани и специални сире­на, различни печива и др. Вграденият етикет е защитен от надраскване, увреждане при транспорт и овлажня­ване, както е при офсетовия печат и хартиените етикети.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар