Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Световната опаковъчна индустрия по пътя към бъдещето

  •  
  •  
  •  
  •  


Световната опаковъчна индустрия посреща тенденциите на утрешния ден. Три са основните задачи, както стана ясно на Interpack 2008 – продължаващата борба срещу фалшифицирането на марки и продукти, по-нататъшното развитие на „умните“ опаковки и използването на нанотехнологии.

Фалшифициране на стоки и марки

Фалшифицирането на продукти и марки се е превър­нало в едно от най-сериозните престъпления в глоба­лен мащаб и поставя пред политиката и бизнеса сери­озни въпроси за разрешаване. Експертите оценяват,че приблизително 10% от световната търговия е засег­ната от този вид престъпления. Щетите възлизат на 200 млрд. евро всяка година — и цифрите се покачват.Спектърът на фалшифицирани стоки се простира от пред­лагане на продукти с оригинално качество на по-ниски цени без „скъпия“ етикет на производителя до стоки с лошо качество,но разпространявани в „автентични“ опаковки. Фалшификациите представляват все по-голяма заплаха за живота и здравето на потребителите. Особено опасни са имитациите на лекарствени продукти,които са със съм­нително качество,както и необезопасени електроуреди и консумативи. Затова,днес защитата на продукта и него­вата марка са обвързани със защитата на потребителите.Фалшификацията на даден продукт води до сериозни за­губи на оборот и печалба на фирмата–производител: не само по смисъла на борбата срещу пиратството и за­щитата на авторските права,но и в посока намаляване на ценовата стойност на продукта и на марката,която стои зад него. Цените за оригиналните стоки са подложе­ни на огромно напрежение при наличието на фалшификати на многократно по-ниски цени. И ако купувачите са имали лош опит с имитации на една марка,това неминуемо ще доведе до влияние върху оригиналите. Загубата на имидж води до загуба на пазарен дял и оттам на продажби.

Борба срещу пиратството

Все повече и повече институции,асоциации и предприя­тия подемат битка срещу фалшифицирането на продукти и марки в световен мащаб. През 2007 г. Германската маши­ностроителна асоциация (VDMA) провежда кампанията „Pro Original“. Нейната основна цел е да повиши информираност­та за стойността на оригиналната технология. Мотото на кампанията е „Избирайки оригинала,избирате успеха“.На специално организирания Иновационен парк „Опаковки“ по време на изложението Interpack,германската COPACO Group представи опаковъчни решения със защита срещу имитация под надслова „Иновация срещу имитация — кон­цепции и решения“. От VDMA,в партньорство с организа­тора на антинаградите за плагиатство AktionPlagiarius e.V.,представиха информация за защита по цялата снабди­телска верига срещу фалшификации и пиратство. Наред с класическите характеристики за сигурност,осигурявани чрез печатни технологии,концепциите за проследяване на продукцията извоюват своето място.

„Умното“ опаковане

По данни на консултантската фирма IDTechEX световният пазар за органична електроника ще нарасне от досегашни­те 1,2 млрд. долара до приблизително 48,2 млрд. през следва­щите девет години. Въпреки че технологията и внедрява­нето ù не са достигнали пълното си развитие,развойни­те и изследователски процеси ще засилят ролята на „ум­ното опаковане“. Схемите в органичната електроника се изграждат от проводима пластмаса,а не от традицион­ния силиций. Основният материал за органична електрони­ка са полимери с добра проводимост и възможности за от­печатване,които същевременно са тънки,по-леки,по-гъв­кави и на по-ниска цена от силициевите чипове. Отпечата­ни RFID транспондери,гъвкави дисплеи,ролни клетки,за­хранвани със слънчева светлина,еднопосочни диагностич­ни уреди,„умни“ етикети,OLED (Organic light-emitting diode) дисплеи на опаковките,рекламни повърхности или плака­ти: в това поле могат да се очакват подобрения за удоб­ство на потребителите,както и за проследяване и защи­та на продукта и марката. „Умното“ опаковане в бъдеще ще изпълнява и нови функции в допълнение към традицион­ните — променящи се цветове на етикетите при изтекъл срок на годност или опаковки,които могат да предупреж­дават за салмонела с помощта на специални детектори.

Напредък в нанотехнологиите

Друга тенденция в опаковъчната индустрия е използва­нето на нанотехнологии,чиито изследвания в последни­те няколко години бележат значителен напредък. Смя­та се,че нанотехнологиите ще бъдат ключови през XXI век и че ще окажат съществено влияние върху много об­ласти,включително върху опаковките на продукти за ежедневна употреба. В концепцията на „умното“ опа­коване придобивките за купувача са повече информа­ция за продукта в комбинация с улеснена употреба. Опа­ковката сама по себе си се превръща във вид услуга.И отново,лайтмотивът „защитено срещу фалшифици­ране“ играе важна роля тук — имитацията на „умни“ опа­ковки ще става все по-скъпоструваща за фалшификато­рите,дори ако те имат техническите възможности да я извършат.

Собствениците на търговски марки все още имат доверие в опаковането

В последния доклад на Easyfairs — Packaging Innovations Report,се акцентира върху важната роля на опаковането за успеха на даден продукт,но се разкриват и трудности­те,които собствениците на търговски марки срещат с доставчиците. Не е тайна,че опаковането,както и оста­налата част от икономиката,е в труден момент. Добра­та новина е,че клиентите в този сектор все още възприе­мат опаковането като ключов пазарен инструмент и пла­нират да инвестират в него през следващата година.

Всъщност,заключенията на доклада,изготвен от ор­ганизатора на изложения и конференции Easyfairs по по­ръчка на Packaging News,предполагат,че опаковане­то става дори по-важно в маркетинговия микс,откол­кото е било преди една година. Донякъде това не е из­ненада — все пак,дори ако се предполага,че рекламни­те и маркетинговите бюджети за бързооборотни по требителски стоки ще бъдат намалени през следващи­те месеци,техните продукти все още се нуждаят от опаковки,които да са колкото се може по-атрактивни.Резултатите от анкета,проведена през октомври 2008 г. сред 100 технолози,маркетинг директори и продуктови мениджъри в опаковъчната индустрия на Великобритания,е доказателство за силата на доброто опаковане. Около 83% от запитаните казват,че опаковането е „неоценима формула на успеха“ за техния бизнес — този показател е с четири пункта по-висок от миналогодишните резултати.Наравно с това,процентът на ползватели на опаковки,ко­ито казват,че ще намалят броя на закупените опаковки,ако техният цялостен бюджет бъде намален,намалява до 7% в тазгодишното допитване. Питър Хийт,изпълнителен директор на Easyfairs UK, казва,че повишението илюстри­ра по идеален начин духа на времето в икономиката на бър­зооборотните стоки: „В трудни времена и с брандове,ко­ито отчаяно са се впуснали в борба за разграничаване,за да привлекат оскъдните спестявания на потребителите,опаковането ще играе дори още по-важна роля в маркетин­говия микс“. Медалът обаче има и обратна страна — ан­кетата също така разкрива недоволство по опаковъчна­та снабдителска верига. Половината от запитаните смя­тат опаковъчните компании,с които са си имали работа,за недостатъчно иновативни. Тези резултати показват,че или половината от запитаните имат нереалистични очаквания,или половината от опаковъчните компании не полагат достатъчно усилия да реализират новите идеи.Също така се отчитат трудности в тенденцията към преминаване към „зелени“ технологии,въпреки че грижата за околната среда е смятана за основен двигател на нови идеи. Две трети от интервюираните в допитването собственици на търговски марки казват,че е било трудно да намерят опаковка,която да е с висока търговска стой­ност и в същото време да спазва еко-стандартите. От друга страна,40% от тях споделят,че опазването на окол­ната среда е вторият по важност двигател за техните иновационни проекти в опаковането.

Цената изглежда е основен проблем,който се изостря във влошената икономическа обстановка. В тазгодишно­то проучване на Easyfairs само 9% казват,че са планирали мащабни екологични разходи за опаковане през следваща­та година,което е по-ниско с 15% в сравнение с миналогодишните 24%.

И така,във високо конкурентния свят на бързооборот­ните стоки имиджът на марката е всичко. Така че не е из­ненада за никого,че докато опазването на околната среда е вторият по важност двигател за иновациите в опакова­нето,то безспорната цел,посочена от две трети от за­питаните,е да се разграничат от конкуренцията. Незави­симо дали сме в добри или лоши етапи на икономическото развитие,очевидно някои неща никога не се променят.

 
09.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар