Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Силата на опаковането при преодоляването на рецесиятаСегашната криза извади наяве невероятната уязвимост на много от системите на съвременните общества — зависимостта от изкопаемите източници на енергия, от потреблението и от неговото кредитиране. Инвеститорите биват съветвани да диверсифицират своите портфолиа и да намаляват рисковете за сметка на намаляването на възвръщаемостта.

Всичко това засяга и бъдещето на от­делните индивиди, но фундаментална­та мъдрост на тези съвети се подце­нява на различните обществени нива. През последните години се забелязва все по-силно поставяне на акцента върху устойчивостта — както върху социалният и екологичен, така и върху нейния икономически аспект.

В последно време бяха въведени различни, сравнително лесно из­пъл­ними и ефективни по отношение на разходите стратегии за устойчиво опаковане — намаляване използване­то на суровини, оптимизиране на по­треблението на енергия и материали. Но задълбочените анализи ни подсказ­ват да се готвим за несигурно бъде­ще във връзка с енергията, климата и материалните ресурси, оказващи дъл­боки въздействия върху пазарите и потреблението.

Устремът към устойчиво разви­тие поражда нови решения и моде­ли, но трябва да е пределно ясно, че сме по средата на големи промени, из­искващи разкриването на възможности за създава­не на стойност, работни места и нови про­изводства, както и на технологии, ко­ито да ни отведат към по-устойчиво бъдеще. Опаковането предлага благо­приятни възможности за постигане на устойчивост, и то без да се стъп­ва непременно върху схващането за борба с трудните икономически вре­мена, а като се осъзнае, че има го­лям смисъл в създаването на пазари за преработени след употребата им материали, и в инвестирането в обу­чение, инфраструктура и технологии, осигуряващи по-ефективен процес на постигането на устойчивост.

Рано или късно, рецесията ще от­мине, но ние трябва да се подгот­вим за възстановяването и да приберем плодо­вете от този про­цес. За тази цел могат да се предприемат още отсега някои общовалидни мер­ки, отнасящи се и до за­етите с дейности в опа­ковъчната сфера — под­готовка на програми за обучение, сключване или предоговаряне на дълго­срочни лизинги, проучване за нови доставчици и търговци, преразглеждане на капиталовло­женията в светлината на пазар­ния потенциал, подкрепа на хората в преодоляването на страховете им и др. В такива мерки има дълбок смисъл, тъй като в икономическите цикли ви­наги се крият благоприятни възмож­ности — просто те трябва да се раз­крият навреме и да се използват без бавене.

Доказано е, че по време на криза оцеляват предимно онези производи­тели, които осигуряват допълнител­ни услуги към основната си дейност. Един, за сега не много развит модел, е примерът с разширяването на опа­ковъчните производства с услуги по пълнене на опаковките. Някои логис­тични компании добавят към своите дейности и опаковане по контракт. Добавянето на услуги може да напра­ви дадена компания незаменима в очи­те на своите клиенти. То може да се свърже с новите технологии и така иновативните услуги да се комбини­рат със свежи идеи за трансформира­не на основната икономическа актив­ност на компанията.

Известни търговски вериги зала­гат на агресивната политика в цено­образуването. Втората по големина верига за продажба на дребно в све­та Carrefour е обявила пускането в продажба на нова линия продукти със собствена марка и значително
по-ниски цени. Целта е, да се задържат потребителите, които са с намалена платежоспособност, и да се промени визията на компани­ята на сравнително скъп търговски обект. С този подход Carrefour се на­дява да постигне и увеличение на дела на продуктите със собствена марка до 50% от всички предлагани стоки.

Притиснати от тежкия иконо­мически климат, производителите на хранителни продукти се отва­рят към търсенето на конструктив­ни решения за намаляване разходите за опаковане на продукцията. До ско­ро производителите се концентрира­ха предимно върху разходите, свърза­ни с производството на продуктите, но вече се фокусират върху потреби­телските и транспортните опаков­ки. В търсене на точката, в която се намира равновесната цена, те са принудени да балансират между икономиите и имиджа на своите стоки. Според английската консултантска фирма Packology, понастоящем постижимото намаляване на разходите в цялата опаковъчна снабдителска ве­рига е около 27%. Фирмата оценява, че ако всички компании — големи, малки и средни, се включат в намаляване то на опаковъчните разходи, без да се накърнява имиджа на продуктите, икономиите имат потенциала да дос­тигнат двуцифрено изражение.

Оценявайки, че подобреното опа­коване може на помогне на експор­та, президентът на Асоциацията на ливанските индустриалци е подчер­тал значението на опаковането за международното икономическо раз­витие. Според него, подобряването на брандинга чрез опаковането и на етикетирането на ливанските проду­кти, представлява голяма крачка към съвместяването на ливанската про­дукция с международните стандар­ти и оздравяването на икономиката на страната. Подкрепен от ЮНИДО и от местната организация Market Access and Compliance for Lebanese Exports, стартиралият миналата го­дина проект LibanPack има за цел да увеличи разбирането за значимостта на опаковането сред ливанските биз­нес среди посредством работни сре­щи, програми за обучение и квалифи­кационни пътувания. По проекта се предвижда и основаването на „Цен­тър по опаковане“, планиран да функ­ционира като национален център за всички участници в ливанската опако­въчна снабдителска верига.

Силен импулс за новите разработ­ки на известната опаковъчна компа­ния Sudpack, базирана в Германия, е дала нарастващата потребност на хранителната индустрия от опти­мално използване на суровините, на­маляване на отпадъците и отличи­телно опаковане на продуктите. Ком­панията е демонстрирала своето последно поколение гъвкави опаковъч­ни филми, системи за повторно затваряне на обелващи се фолийни капаци и алтернативни решения на опаковки­те от стъкло и алуминий на мартен­ското изложение Anuga FoodTec в Бо­лоня. От Sudpack считат, че при це­нообразуването на пластмасовите опаковки не трябва да се разчита на спада в цените на петрола от послед­но време, тъй като нефтът е на из­черпване в световен мащаб и дълго­срочната тенденция подсказва нов скок в цената му. Затова, за да усто­яват на рецесията, производители­те трябва да се стремят към устой­чиво и икономично опаковане, което е изгодно както за производителите на опаковки, така и за техните клиен­ти. Производителите на храни тряб­ва да се насочат към използването на олекотени опаковки, чрез които се пестят разходи за транспорта и за отстраняването им след употреба, като по този начин същевременно се щади и околната среда. Съвременни­те пластмасови опаковки (като под­ложките за храни) трябва да се сти­фират удобно и на големи височини, с което тяхното транспортиране по­евтинява и се улеснява. Освен това, тяхно присъщо качество е стабил­ността и устойчивостта на удари, с което се минимизират бракуваните количества. Особено препоръчителни са стоящите пликове за стерилизира­ни и пастьоризирани продукти, как­то и заместването на алуминиевите композитни материали с чисти (без примеси) бариерни пластмаси. Сто­ящите пликове печелят вниманието на потребителите не само поради чудесния си външен вид върху рафтове­те в магазините, но и поради съзна­нието, че са със сравнително ниски материални разходи. Многослойните стерилизуеми пластмасови филми позволяват повторно подгряване на про­дуктите в опаковките, изработени от тях, както и удобното за потреби­телите повторно отваряне и затва­ряне. Високите печатни качества на филмите позволяват не само привле­кателно графично оформление на опа­ковките, но и честа смяна на печата за по-малки серии опаковки с помощта на 10-цветна флексографска техноло­гия, при която предпечатната подго­товка е по-евтина.

 
11.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар