Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Стелажите от картон и велпапеЗащо точно рекламни стелажи от картон и велпапе

Богатото разнообразие от продукти налага търсенето на все по-нови, нес­тандартни и интересни начини за ре­кламното им и търговско представя­не на потребителския пазар.

През последните години сме сви­детели на огромния брой разнообраз­ни рекламни средства, които бук­вално ни атакуват от витрините и рафтовете на големите търговски обекти. Оформят се и временни ре­кламни зони за нови и промоционал­ни продукти. Динамиката на процеса изисква бърза реакция от страна на производители, търговци и рекламо­датели, а ефективният резултат от тази дейност — достатъчна атрак­тивност на използваните средства, икономическа ефективност (кратко време за производство) и не на по­следно място, разбира се — икономи­ческа целесъобразност. На практика това означава технология, вплитаща в себе си всички тези изисквания.

Напълно отговарящи на изисква­нията за атрактивност и достатъч­но икономически обосновани като за­вършен продукт са рекламните сте­лажи от вълнообразен картон, или така наречените POS или POP дис­плеи. И двете наименования идват от английски — „point of sale“ и „point of purchase“. Стелажите рекламират по много атрактивен начин различни стоки в търговските обекти. В съ­щото време, благодарение на използ­ваните за направата им материали, са достатъчно леки за транспорт и лесни за монтаж. При производство­то им се използват гъвкави техноло­гии за проектиране на основата на съвременни CAD/CAM системи.

Предимства на стелажите от вълнообразен картон

Вълнообразният картон е един на­истина чудесен материал за произ­водството на разнообразни изделия. Предимствата му пред останалите материали са, че освен достатъчно здрав, евтин и лесен за обработка, е и напълно рециклируем. В търговски­те обекти се използват различни по предназначение и размери стелажи, решени съобразно творческия заряд и креативността на дизайнерите. В повечето случаи това са: стелажи за насипни продукти, десктоп-дисплеи, стелажи за тежки продукти, модул­ни стелажи, стелажи с индивидуал­ни клетки, стелажи в зависимост от броя на страните за достъп на клиен­та и промоционални маси.

В качеството си на идейно нови продукти изработените от велпапе рекламни стелажи притежават редица предимства и на практика изместват стандартните метал­ни конструкции. Стелажите от вел­папе са атрактивни, леки и лесни за сглобяване. С тях могат да се пости­гат интересни и въздействащи прос­транствени решения, а имат и изклю­чително ниска себестойност.

Освен любов и творчески под­ход, проектирането и изработване­то на рекламни стелажи изисква ви­сок професионализъм, добро познава­не на спецификата и свойствата на използваните материали, както и на техническия потенциал на машини­те за производство. В този смисъл фазите, през които преминава цели­ят технологичен процес са особено важни, тъй като от тяхната после­дователност и завършеност зависи крайният резултат.

Основополагащ е етапът на из­ясняване на самата идея, тъй като тогава се определя цялостната кон­цепция на стелажа — от позицио­нирането му в търговската мре­жа, през броя лица, имащи достъп до продуктите и броя на самите про­дукти (на стелажа и на отделните рафтове), до размерите, товароно­симостта, възможността за реклам­ни печатни площи, цветността, по­критието и не на последно място опаковката и транспорта на гото­вия стелаж. В етапа на идейното раз­работване проектантът представя визията на рекламния стелаж съо­бразно предназначението му и в зави­симост от желанието на клиента.

Самото проектиране на стелажа е свързано с детайлната изработка на всички елементи на дисплея, при която чертежите се съобразяват с редица фактори, най-важен от ко­ито е уточняването на работните формати. Възможността за използ­ването на големи формати позволя­ва изработката на големи стелажи (направени от малко на брой, но голе­ми елементи), гарантиращи стабил­ността на готовия продукт.

От значение е и изборът на мате­риал, който ще се използва. От добро­то познаване на физическите свой­ства на материалите зависи възмож­ността те да бъдат комбинирани. Проектантът може да използва дву-, три-, пет- и дори седемслойно велпапе с ниско, средно или високо качество.

Следващ етап е изработката и тестването на прототипа. След приключване на проектирането се пристъпва към направата на сама­та мостра. Следва тестване на го­товия прототип с продукта, целящо коригиране на слабите места на сте­лажа.

Последен е етапът на производ­ство, при който след одобряване от страна на клиента се пристъп­ва към изработката на графичния ди­зайн. Самият графичен дизайн се из­работва в съответствие с реклам­ните продукти и техните серии. В етапа на предпечатна подготовка графичните файлове се подготвят за печат, прави се проверка на тек­стовете, надмерките и др. Набавят се нужните материали — картон или велпапе (един рекламен стелаж може да се състои от множество елемен­ти, всеки от които изработен от различен вид велпапе, съответно — от различен формат картон). Следва етапът на изработка на щанцовите инструменти, които трябва да са съ­образени както с материала, който ще се щанцова, така и със самите щанцови машини. В етапа на печат се поставя лаковото покритие — праймер, дисперсионен, UV лак. Лами­нирането като опция може да се на­прави за подобряване здравината на материалите, намаляване въздейст­вието на околната среда и подобря­ване естетическия вид на продукта. В етапа на каширането напечатани­те и ламинирани плакати с изображе­ния се слепват с плотовете от вел­папе.

При щанцоването кашираните вече работни плотове се щанцо­ват с изработените за конкретния продукт щанцформи. В предпослед­ния етап на лепене, поради големи­те размери на елементите на сте­лажите в повечето случаи се налага ръчно лепене, изискващо съответ­ни умения от страна на оператори­те. Последен е етапът на окомплек­товане на елементите. За да стигне до крайната си точка (магазинната мрежа), всеки стелаж се окомплекто­ва в зависимост от изискванията на клиента в индивидуални опаковки (ка­шон, полиетиленов плик, стреч фолио и др.), като задължително във всеки комплект присъства и инструкция за сглобяване.

Рекламните стелажи, изработени от картон и велпапе, са алтернати­ва на стелажите от метал не само поради своята атрактивност, но и поради факта, че материалите, вло­жени в производството им, не изис­кват сериозен разход на суровини и са 100% възобновими. Освен това на­правата им е чудесна възможност за изява на креативността на всеки проектант и определено са предизви­кателство за онези, които търсят поле за изява.

 
20.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар