Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Стремителното налагане на търговската опаковкаПотребителска, групова, транспортна, първична, вторична, еднократна, многооборотна опаковка, торба, кутия, каса, палета, контейнер, уедрена товарна единица, готова за рафта, готова за търговията на дребно, рециклируема, интелигентна… всички тези понятия отразяват огромното многообразие от опаковки и функции, които те изпълняват. Освен това те се комбинират за удовлетворяване на реалните потребности на снабдяването, търговията, екологията. Добрата новина е, че този сложен микс поражда иновации, които убедително се налагат като ефективни решения. Такъв е случаят с „търговската опаковка“.

Световноизвестни опаковъчни, снабдителски и търговски компании пос­вещават много усилия на новоизгря­ващия феномен „търговска опаковка“. Наложена от необходимостта за съкращаване на времето за достигане на стоките до пазарите, увеличава­не ефективността на снабдяването и търговските процеси, както и сти­мулиране на продажбите в търговски­те вериги чрез ясна визия и информи­ран достъп до опакованите стоки, иновативната търговска опаковка бързо навлиза в обращение. В повече­то случаи тя съчетава в себе си всич­ки или част от функциите на групо­ва и транспортна опаковка, палети­зирана единица, дисплей, формираща самостоятелен остров или готово за рафта решение в местата за про­дажби, облекчаваща манипулирането със стоките в складовете, дистрибу­цията и търговските пространства. В много случаи плоският и вълнообраз­ният картон са опаковъчните мате­риали, които осигуряват най-богати възможности за комбиниране на мно­гообразните функции на търговската опаковка.

Компанията за глобални решения в опаковането и снабдяването Adalis Corporation оповести през 2007 го­дина реализирането на решението Open-Sesame— система, комбинира­ща дистрибуторски и дисплей функ­ции за лесно и ефективно разпределе­ние на готови за рафтовете опаков­ки за световната търговия на дреб­но. Системата се възприема добре и от производителите на вълнообразен картон. Новата търговска опаковка осигурява лесно, сигурно и бързо от­варяне без помощта на допълнителни средства като ножове, ножици и дру­ги инструменти. След откъсването на отварящата лента остава готова за рафта дисплей- подложка с чисти и усилени ръбове, позволяващи намаля­ване на времето за изваждане, прена­сяне и поставяне на рафта на опакованите продукти. Търговските вери­ги могат да са сигурни, че продукти­те са напълно защитени от търгов­ската опаковка, която служи както за транспортиране, така и за предста­вяне на продуктите в местата за продажби.

Мениджърът по опаковките от вълнообразен картон при Mondi Pack­aging Mold споделя убеждението, че днес производителите на такива опа­ковки имат задачата да произвеж­дат по-ефективно и по-ефикасно от когато и да било търговски опаков­ки, готови за рафтовете в магазини­те. Това се налага под натиска на не­обходимостта от намаляване на ръч­ния труд за манипулиране и увеличена­та честота на презареждане на раф­товете в магазините с готови за тях опаковки, които са достатъчно ус­тойчиви на неблагоприятните външ­ни въздействия при транспортиране­то им. Изцяло интегрираната в една търговска опаковка система Open-Sesame дава възможност на произ­водителите на вълнообразен картон да отговорят на потребностите на търговията на дребно при едновре­менно добавяне на стойност и реали­зиране на печалба. В допълнение, тази търговска опаковка дава възможност на стокопроизводителите да се диференцират от другите на мястото на продажбите. През 2007 г. над 150 производители по света са я внедри­ли за стимулиране на продажбите на своите продукти и осигуряване на за­щитата им по дължината на снабди­телските вериги, отговаряйки на рас­тящите потребности от готови за рафта опаковки.

Компанията MeadWestvaco, разра­ботваща иновативни опаковъчни ре­шения, предлага концепция за фами­лия търговски опаковки от многосло­ен картон ™Hyperpack™за осигурява­не на гъвкавост при използването на опаковките и постигане на предста­вителност в магазините. Новата фа­милия опаковки дава възможност на производителите на храни и напитки да постигат уникален дизайн, стил и конфигурация, за да привличат внима­нието на купувачите в магазинната мрежа и да диференцират продукти­те си върху рафтовете в търговия­та на дребно. Картонените и пласт­масовите слоеве, подложките и капа­ците могат да се комбинират за раз­нообразяване на опаковането и бран­динга. Подложките осигуряват доста­тъчна якост и възможност за различ­ни конфигурации при различни количе­ства продукти. На капаците има дос­татъчно място за графични изобра­жения. Безшевната търговска опа­ковка се пълни със стоката на разра­ботената от компанията опаковъч­на машина Hypertech™и може бързо да се доставя до местата за търго­вия на дребно. Здравите многослойни ръкохватки улесняват поставянето върху рафтовете в магазините, пре­насянето от купувачите и съхранява­нето им в домашни условия.

С увеличаването на количествата месни продукти, съхранявани в търго­вията на дребно, нараства нуждата на месопроизводителите от сигур­ност и стабилност на търговските опаковки по дължината на разраст­ващите се и усложняващи се снабди­телски вериги. Лидерът в активни­те опаковъчни технологии Multisorb Technologies осигурява тези потреб­ности със своята система за опакова­не в модифицирана атмосфера (МАР) FreshPax CR, удължаваща срока на год­ност до 30 дни и запазваща цвета на месните продукти — ключов фактор при продажбите на месо. Опаковки­те на компанията са приспособени за транспортно опаковане в каси, кое­то позволява на месопроизводители­те да разширяват своите дистрибу­торски мрежи и да предлагат марко­вите си продукти на повече търгов­ски обекти в готови за представяне опаковки в местата за продажби. Сис­темата е евтина и осигурява бързо и лесно зареждане на рафтовете от търговските опаковки, както и ефек­тивно управление на номенклатурата входящи стокови потоци.

Търговските опаковки се нала­гат и в козметиката. Adpak предла­га портативни и компактни авто­матизирани машини AD600 със стра­нично захранване с продукти за опа­коване в свиваемо фолио и формира­не на търговски опаковки за изделия на козметиката. Машините могат да се настройват за различни разме­ри на използваните от производите­лите на козметични продукти опаков­ки. Тъй като все повече търговски ве­риги изискват продукти в търговски опаковки, а производителите на коз­метика не разполагат с достатъчно свободни площи за нова техника, ком­пактните машини на Adpak се оказ­ват много подходящи за тях.

На голямото търговско изложение EuroShop 2008 (23–27 февруари) в Дю­селдорф в секцията за визуален марке­тинг, продажбени промоции и марке­тинг в местата на продажбите наме­риха място и търговските опаковки, подпомагащи продажбените и тър­говските процеси в търговията на дребно.

 
05.01.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар