Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тенденции в дизайна на опаковкитеОт германската дизайнерска агенция Roman Klis Design GmbH в Херенберг са повече от креативни — годишно създават между 2000 и 2500 опаков­ки. Според водещите дизайнери на агенцията има 5 стратегически ком­понента на дизайна, които работят в защита на марката: печатното изписване на името, формата, цве­тът, материалът и в идеалния вари­ант — звукът. Реално погледнато в световен мащаб много малко марки съответстват на тази специфика­ция, макар да е всеизвестно, че за да подлежи на защита, външният вид на марката трябва да е уникален.

Често, когато се говори за по­требители, невинаги се разгранича­ват потребителят и купувачът. Например, когато се избира детска играчка, детето е потребител, а майката — купувач. Затова трябва да се имат предвид и двете групи. По правило обаче потребителите и купувачите са идентични, но потреб­лението и купуването може да са раз­лични. Затова е добре да се знае как­во мотивира потребителя, какво го смущава и какви са желанията му. В повечето случаи вземането на реше­ние за покупка става за части от секундата в точката на продажба. Про­дуктът разполага с този кратък мо­мент, за да „съобщи“ за себе си на купувача, да „изиска“ вниманието му чрез своя външен вид, което е изклю­чително трудно.

По отношение устойчивостта на продукта и опаковката, особено в сектора на бързооборотните стоки, критериите на потребителите не са много изразени. Добър пример в това отношение са моделите за купуване на минерална вода не само от местните райони, но и от всички краища на света. От друга страна, изследвания в Германия показват, че 43% от потребителите не купуват продукти, произведени от компа­нии, които вредят на околната сре­да, и този показател е с тенденция към нарастване. Оказва се, че енер­гийните изисквания към опаковките са само част от условията при про­изводството на продукта, а в също­то време опаковането е най-силният пасивно визуален сигнал на марката, отразяващ ценностите и етиката на компанията производител. Така например, когато преди няколко го­дини създателите на шоколада Cailler си позволили да заменят красивата му опаковка с пластмасова версия, били наказани от потребителите, които я оценили като антиекологич­на. Примерът е повече от показате­лен за това, че продуктите на всяка компания, които се възприемат като нещадящи околната среда, в една или друга степен ще бъдат подминавани. Това се дължи на промяната в отно­шението на потребителите и до из­вестна степен е провокирано от са­мата индустрия. В същото време ус­тойчивостта се оказва проблем за всеки производител, защото същите тези потребители отказват да пла­тят повече за по-скъпо струващ, но щадящ околната среда продукт.

Хартията и картонът са силно вълнуващи материали за дизайнери­те, тъй като с тях може да се постигне релеф и различна структура на повърхността. Освен това те са изключително подходящи за цвето­ве и марки, а в същото време са еко­логично чисти, възобновяеми и дос­та леки. Единственият недостатък на картонените опаковки е, че не са толкова гъвкави и лесни за оформяне, както пластмасата и стъклото.

Тъй като интересът към специал­ните издания е наистина вълнуващ, ще продължи тенденцията към инди­видуализация, тъй като потребите­лите все повече търсят продукти, изглеждащи като предназначени лич­но за тях. Освен това ще се акцен­тира върху простите и ясни посла­ния, които продуктите отправят към клиентите. Във време на труд­ности, каквато е настоящата кри­за, особена роля имат посланията за забавление, затова и мотото „Заба­влявай се!“ е силна тенденция в ди­зайна на опаковките. Друг важен ас­пект е специалното внимание към групата на застаряващите потребители. Не случайно в дизайнерската агенция са разработени отделни па­кети за различните възрастови гру­пи. Оказва се, че тази стратегия е работеща, тъй като 57% от потре­бителите са готови да сменят мар­ката, ако по някаква причина не са до­волни от опаковките — например изпитват трудности при отварянето или се затрудняват при разчитането на информацията.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар