Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тенденции в опаковъчната индустрияМениджъри от водещи компании, сред които: Procter & Gamble, Kraft, PepsiCo, ConAgra, Pfizer и HJ Heinz, определят тенденциите за развитие на световната опаковъчна индустрия

От особено значение за добрия мениджмънт днес са взаимоотношенията на сътрудничество. Споделянето на иновационни идеи и партньорството във взаимоотно­шенията са в основата на ограничаването на разходите, устойчивостта и инвестирането на капитали. Друг важен момент е поставянето на точна цел и търсенето на адекватни решения. В глобален аспект динамиката на пазара на бързооборотни стоки е свързана с нуждата компаниите да инвестират в продукти, и по-точно в повишаване стойността на търговската марка. На практика това означава сътрудничество с цел осигуряване мащаб на проектите, ефективност и, разбира се, достигане на продуктите до по-голям брой потребители.

Специалистите в областта вече говорят и за т.нар. „изненадваща стойност“, която се наблюдава на вече развитите и развиващите се пазари и обхваща области като ико­номиката и устойчивостта. Важно е да се разбере, че понякога потреби­телите стават жертва на качест­вото чрез марката. Това означава, че усилията на всички, работещи в сфе­рата на опаковането, трябва да бъ­дат насочени не само към подобряване на дизайна, но и към използването на щадящи околната среда сурови­ни и материали. По този начин всич­ки процеси ще се движат напред, т.е. ще следват иновациите.

Как тези процеси могат да бъ­дат внедрени в практиката? Тук спе­циалистите са изправени пред диле­мата да направят повече с по-малко. Един от начините за това е добро­то сътрудничество и споделянето на иновациите. По този начин за мно­го по-кратък период от време даде­на технологична платформа може да премине от една област в друга (на­пример доказано работеща иновация от сферата на бутилирането на на­питки да премине в сферата на опа­коването на хранителни продукти). На практика това означава не толко­ва инвестиране в новаторски идеи и скъпи технологии, колкото адаптира­не на съществуващи такива към кон­кретното производство. Поради ре­цесията за много страни в момента най-голямото предизвикателство е запазването на стойността на мар­ката. Точно затова темата за инвес­тиции, свързани с иновациите, е осо­бено актуална. Оказва се, че макар и скъпа, тя е добре работеща. Доказва го новият продукт на Kraft Foods, за който компанията инвестира в опа­ковъчни материали и оборудване, за да запази лидерската си позиция на па­зара. В случая с новата закуска на Kraft Foods вече не става въпрос за повече с по-малко, а за повече с повече (сн. 1).

За разлика от преди, днес индус­триалните доставчици имат въз­можност да ползват огромния изследователски капацитет и ресурси на учените от цял свят. В тази връз­ка създаването на партньорства и организации за управление на проду­ктите на пазара е не само в полза на брандовете, но и в полза за крайния потребител.

Именно благодарение на сътруд­ничеството си с технологични парт­ньори, ConAgra първи пуснаха на паза­ра произведената от рециклиран ма­териал микровълнова тава CPET (сн. 2). Доброто сътрудничество и въз­можностите за обмен на технологии между партньорите е особено ва­жно, тъй като на практика това оз­начава, че нещата могат да се пра­вят с по-малко инвестиции.

Напоследък много се говори за т.нар. „отворени иновации“. Терми­нът означава начин да се погледне отвъд традиционните неща, бази­рани на вече изградени знания и уме­ния. Това е особено важно, тъй като днес светът е една отворена систе­ма и да се прилагат технологии от едно на друго място не е проблем. Така, вместо да ползват една и съща марка кетчуп (макар и с два различ­ни начина на отваряне), потребите­лите от САЩ биха могли да опитат нещо ново — например от Европа, и наистина да погледнат „отвъд“ (сн. 3). Идеята познати до болка неща да бъдат правени по друг начин всъщ­ност е много удачна, тъй като имен­но това е пътят за споделяне на ино­вациите, както и за навлизането им от една област на живота в друга. В крайна сметка никой досега не е ус­пял да се развива и да върви напред, оставайки затворен в една непроме­няща се система, при това за дълъг период от време.

Днес всяка голяма компания тър­си начини да утвърди присъствие­то си на пазара и за целта инвести­ра в собствени проучвания, ноу-хау и патенти. Успоредно с това компани­ите непрекъснато се стремят към сътрудничество и обмен на техноло­гии помежду си (сн. 4). В този смисъл ценни са не толкова еднократните идеи, колкото платформата, съдър­жаща иновации, които подлежат на развитие във времето и, разбира се, могат да бъдат ползвани многократ­но. Производителите се насочват към търсенето на технологии, кои­то да адаптират, тъй като проце­сът на инвестиране в собствени от­крития е много по-скъп. Консолидира­нето на иновации и премахването на излишните процеси са стъпки, допри­насящи за успеха на дадена компания или фирма. Именно изграждането на платформа, а не внедряването на ед­на-единствена иновация представля­ва процес с ключово значение за нама­ляване на разходите и увеличаване на продуктовия обем.

Опаковъчните иновации изискват капиталови инвестиции.

Развитието на опаковъчната промишленост е свързано с инвести­ции и те зависят както от марката, така и от пазара. В момента напри­мер PepsiCo инвестира 2 млрд долара в Китай. Holander пък спестява 9 млн долара годишно благодарение на ин­вестиции, направени за оптимизира­не на инструменталната екипировка и промяна в дизайна на блистер опа­ковките (Lipitor).

Разбира се, винаги съществува риск, тъй като в крайна сметка про­дуктът се оценява от потребителя. Затова производителят никога не трябва да отива особено далеч, предизвиквайки негативно отноше­ние, а оттам и отхвърляне на ино­вациите — още повече че процесът би бил еднакво неприятен и за двете страни. Идеален пример за креати­вен дизайн и интуитивен инженеринг е Lefebvre на PepsiCo (сн. 5). С цел да се наложи на пазара обемът на про­дукта е намален от стандартните 90–120 мл на 85 мл. По този начин еки­път е създал продукт, произведен по максимално ефективен начин, с по-ни­сък въглероден отпечатък и особено функционален от гледна точка на по­требителя. Това далеч не означава, че само защото инвестира в нов про­ект, производителят може да изгуби доверието на клиентите си. Разходи­те са повече от наложителни, особе­но в случаите, когато стартира ня­каква нова инициатива. Така или ина­че в края, когато инициативата се превърне в продукт, именно потре­бителите са тези, които могат да я отхвърлят или да я оценят подобава­що.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар