Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тенденции при опаковането на сладкарски изделияВ областта на опаковките за слад­карски изделия се открояват няколко тенденции. На първо място е интегрирането на мултисензорния ефект, който диференцира стоките в мага­зина и влияе на импулсивните покуп­ки. Не по-малко важна е тенденцията за разрастване на сладкарския биз­нес (особено през летните месеци) и не на последно място — устойчи­востта. Точно сега мултисензорният ефект е интересна тема за произво­дителите на опаковки. Проучвания на пазара отдавна са доказали, че въздействието на опаковката върху ня­колко сетива води до увеличаване на потреблението с 30% до 60%. Зато­ва и сладкарските изделия все пове­че се оценяват съобразно опаковките, в които се предлагат на пазара. Технологии като фолиото, ламината, лака, както и използването на олеко­тени и щадящи околната среда опаковъчни материали, са предпочитани от потребителите и категорично се налагат при опаковането на захар­ни изделия. Картонът, разбира се, е любимата опаковка на сладкарската индустрия не само заради богатия избор на възможности за сгъване, но и поради фактa, че се произвеж­да от възобновяеми суровини и може да бъде рециклиран заедно с хартия­та. В този смисъл устойчивото из­ползване на горите и изискванията за нискоенергийно отпечатване и обра­ботване на опаковката важат с още по-голяма сила. Затова и основна цел при производството на опаковки е използването на неутрален печат, во­дещо до увеличаване употребата на мастила и лакове на водна основа за сметка на намаляване употребата на химикали, без това да влияе върху ка­чеството. Новите технологии представляват ефективни и екологични процеси, които гарантират устой­чивост и са добре приети от потре­бителите. Разработването на тази тема в момента помага на компании­те да спечелят една солидна ниша на пазара, затова не е случайно, че гиган­ти като Nеstlе и Unilever инвестират именно в устойчивостта на опаков­ките. Днес изразът „екологичен“ не се използва в традиционния смисъл на думата. В сравнение с предишните поколения потребителите имат дос­татъчно финансови възможности да се радват на много съвременни при­добивки. Въпреки това точно в наше време те са повече от повлияни от аспектите на устойчивостта при вземане на решения за покупки. Изсле­дователите на пазара приемат, че този потребителски тип характе­ризира до 30% от тях. Съвременните потребители все повече се насочват към големите вериги магазини и супермаркети, където има най-голяма вероятност да попаднат на стоки с нов дизайн на опаковките. Една от основните причини за ръста на общия оборот на сладкарските изделия са именно новите продукти. Иновациите при продуктите, новите вкусове и атрактивните опаковки с добаве­на стойност безспорно съдействат за увеличаване на потребителите на сладкарски изделия. Успоредно с не­изчерпаемото многообразие на фор­ми (шоколади във формата на сърца, фигурки и др.) в бранша се наблюда­ва тенденция към простота при оф­ормянето на продуктите, а белият цвят все повече се налага като во­дещ при проектирането на нови из­делия. Тази тенденция, разбира се, не е случайна — чисто психологически бя­лото се възприема като чисто и не­порочно, а освен това предлага дос­татъчно място за проектиране. В хранителната промишленост белият цвят отдавна е символ на свежест и лекота и много добре отразява ка­чествата на добавената стойност на продукта. Напоследък все повече търговски фирми възприемат бяло­то като новото черно в опаковките и го налагат като водеща тенденция в дизайна. А доколко това е удачно, ще стане ясно от данните за ръста на продажбите.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар