Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ускорява се интеграцията в снабдителските веригиИмайки предвид обхвата и растящата интелигентност на днешните снабдителски вериги, не е изненадващо, че цялостното им и точно описание с една дума или израз е невъзможно. Едно е ясно – в съвременния безпрецедентно глобализиращ се, задвижван от потребностите и високо рисков свят, стоките и информацията вървят ръка за ръка. А повечето стоки са опаковани…

Преди години снабдителската вери­га (СВ) се свързваше единствено със снабдяването. Днес със същия успех тя може да бъде наречена „верига на потреблението“, „верига на търсене­то“ и дори „стойностна верига“. От­горе на всичко, повечето СВ трудно биха могли да се нарекат вериги. Те приличат повече на съвместни инте­рактивни мрежи, всяка точка от кои­то влияе върху решенията и действи­ята във всяка друга точка. При това би било коректно най-добрите СВ да се наричат „информационни вериги“, защото се отличават с интелигент­но управление на информацията за ма­териалните потоци.

Днешното конкурентно обкръже­ние е по-взискателно от когато и да било и изправя нови предизвикател­ства пред СВ в лицето на информа­ционните технологии и електронна­та търговия. Много компании от дъл­го време се занимават сериозно със СВ, в които участват, разбирайки, че конкуренцията вече не е толкова меж­ду отделните компании, колкото меж­ду снабдителските вериги и тяхната способност да доставят стоки. Раз­глеждането на една комплектна вери га показва, че опаковането не е „до­пълнение“, а важен участник в теку­щото развитие на СВ.

Производителите на опаковъчни материали и опаковки са в сърцевина­та на сектора за потребителско опа­коване. В снабдителската верига те са разположени между своите достав­чици (на суровини, оборудване и др.) и следващите звена (опаковачи, тър­говци и потребители). Опаковачът може да е и притежател на марката, с едно важно изключение — търговци­те със собствени продуктови марки.

Около 70–80 % от всички произвеж­дани опаковки се използват в снабди­телските вериги за потребителски стоки. Останалата част е за про­мишлените стоки, като материали и изделия на химията, машинострое­нето, селското стопанство, строи­телството и др. Докато снабдяване­то на опаковъчните производства е твърде фрагментирано, доставчици­те на суровини се интегрират в голе­ми международни конгломерати. В ре­зултат производителите на опаковки често се оказват притиснати между големите доставчици и големите кли­енти. Тази не много завидна позиция се усложнява от растящата мощ на многобройните търговци.

Благодарение на увеличеното из­ползване на външни контрактори, участието на притежателите на марки в производствените процеси се раз­воднява. Дори когато произвеждат продуктите си в собствени предпри­ятия, те могат да осигуряват тяхно­то опаковане по субконтракти (с подизпълнители по договор). Така използ­ването на външни ресурси се увелича­ва, както, например, при изработване­то на къси промоционални серии, при провеждане на пазарни тестове, при лансиране на нови продукти и т.н. Този вид решения се диктуват от необхо­димостта за намаляване на разходи­те по дължината на снабдителската верига, увеличаване на ефективност­та и фокусиране върху използването на основни външни компетенции.


Консолидирането на търговията на дребно води до интензифициране на конкуренцията, поради което раз­ходите стават ключов фактор. Вли­янието на търговците върху прите­жателите на марки се увеличава с по­ставянето на ударението върху ло­гистичните разходи.


Едновременно с това се увеличава бързината, с която стоките стигат до пазарите, а притежателите на марки се оказват принудени да пред­виждат нововъзникващите потреб­ности и да реагират на тях с необи­чайно висока скорост.

Всички тези движещи сили нала­гат необходимостта от по-голяма продуктова диференциация и усилен брандинг на реалните пазари. Като следствие идва принудата за ускоре­но въвеждане на новите продукти и усилване на маркетинговите кампа­нии. Това открива пътя към търсе­не на нови възможности за опаковане на стоките, включително използване­то на нови ресурси (outsourcing), тъй като стокопроизводителите не вина­ги разполагат с необходимите компе­тенции в тази важна дейност за па­зарната реализация на тяхната про­дукция. Така те се принуждават да консолидират процесите от произ­водството до реализацията в обста­новка на усложняващи се СВ за задо­воляване изискванията на разпръсна­тите клиенти. При това те трябва да гледат по нов начин на капиталовложенията в опаковъчните процеси и материали, тъй като в действител­ност цената на опаковането е само част от разходите по дължината на веригата на снабдяване.

Комбинацията от всички тези сили и фактори роди една потреб­ност от съвсем нов тип услуги, свързани с включването на неизползва­ни до тогава възможности от вида „outsourcing“. Като пример може да се посочи козметичният бранш, в който около 15–20% от продукцията вече ми­нава през някакъв вид „outsourcing“ ус­луги, преди да се появи по рафтовете на магазините.


Тези нови услуги са два основни вида. Първият вид включва управление на снабдяването (УС) и управление на продажбите (УП). УС увеличава потре­бителската стойност на продукти­те чрез оптимизиране на стоковите потоци, на съпътстващите услуги и на информацията в СВ. Така се намаля­ват разходите на притежателите на марки и се увеличава разполагаемост­та с уеднаквени маркови опаковки в глобален мащаб. УП се грижи за попъл­ване на стоковите наличности при производителите, тъй като клиенти­те не потвърждават веднъж вече на­правените поръчки. Така се постигат баланс в наличната стокова номен­клатура, по-ниски разходи за достав­ки и администриране и увеличена про­дуктивност на процесите. Вторият вид услуги се основава на нуждите на брандинга от промотиране (реклама) и защита на марката.


В допълнение към иновациите и лансирането на продуктите, нова­торството в опаковането е много важно средство за засилване и вдъхва­не на нов живот на марките. В дейст­вителност опаковането все още не е напълно използван източник на инова­ции, който може да получи импулс от взаимното споделяне на ресурсите и на ноу-хау в рамките на СВ, както и от „клонирането“ и използването на идеите по нов начин. Освен това, опа­коването е незаменимо за използване на новите технологии и решения за защита на марката от фалшификации и имитации. Тук предизвикателство­то е да се ускори ходът на иновира­нето и да се върви с една крачка пред фалшификаторите. Вече се наблюда­ва интегриране на марковото опако­ване по-скоро в мрежа, отколкото във верига. Това е съвсем нов подход към опаковъчните проблеми на притежа­телите на марки във връзка с описани­те нови услуги. Един пример за новия тип услуги е предлаганата от Georgia-Pacific LLC програма за оптимизира­не на опаковъчните системи. С нейна помощ компаниите могат да постиг­нат по-големи печалби и по-висока ус­тойчивост чрез идентифициране на неефективните елементи в опаковъчните снабдителски вериги и тяхното оптимизиране. Програмата осигуря­ва безкомпромисен петстепенен ана­лиз на цялостната СВ на компанията, като се концентрира върху опаковъч­ния дизайн, оптимизирането на мате­риалите, формирането на товарните единици и складовите процеси, включ­ващи производителност, манипулира­не и дистрибуция. След триседмична работа екипът, работещ по програ­мата, предоставя на компанията под­робен доклад за съвместното пости­гане на икономии на средства, печал­би и устойчиво развитие.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар