Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Устойчиви лидери в опакованетоУстойчиви лидери в опаковането са не само онези компании, които устояват на глобалните и регионалните кризи. Това разширено съвременно понятие обхваща компаниите, които инвестират в устойчиво развитие на опаковането и проявяват отговорност в икономически, екологичен и обществен аспект. Верен на поетия ангажимент от предишния брой,  ProPack продължава с представянето на лидери, чиято устойчивост ги прави стабилни играчи на пазарите в обозримо бъдеще. Това е важен критерий за българския бизнес, който вече е или навлиза в делови отношения с европейски и световни партньори от опаковъчния бранш.

Английската Ishida Europe Ltd, базира­на в Бирмингам, е лидер в проектира­нето, изработването и инсталира­нето на комплектни решения за опа­ковъчни линии и претеглящи съоръже­ния, предназначени предимно за храни­телната индустрия. С над 100-годи­шен опит, компанията притежава за­дълбочени познания и опит, необходи­ми за развитието на прогресивни ав­томатизирани системи за опаковане, претегляне, етикетиране, качест­вен контрол и довършителни опера­ции за манипулиране на опакованата продукция в края на производствени­те линии.

Производствената номенклату­ра на компанията включва високоско­ростни системи за опаковане на пе­чива и закуски, етикетиращи устрой­ства с отпечатване на теглото и цената, традиционни многогнездови претеглящи устройства, теглилки за пресни хранителни продукти, възли за заваряване на подложки, дестифато­ри, затварящи системи, машини за производство на торби, изпитвателни съоръжения за шевовете на опаков­ките, контролни везни, системи за манипулиране на продукти на късове, както и линии за опаковане на пресни храни в търговията на дребно.

Опаковъчните решения на Ishida се разработват така, че да се интегри­рат в действащите производствени линии и да са съобразени с производ­ствените площи, капацитета на опа­ковъчните линии, изискванията на опа­кованите продукти, условията за тях­ното манипулиране, хигиенните пара­метри и др. Така компанията доприна­ся за увеличаване на производствена­та и икономическата ефективност в предприятията на своите клиенти.

Една от най-новите разработки на компанията, която се лансира за първи път на европейските пазари, е рентгеновата контролна система IX-GA. С нея се откриват чужди тела в различни опаковани и неопакова­ни хранителни продукти, включител­но в пресни меса, птици и риба, гото­ви храни, сухи и замразени хранителни продукти. Системата работи по уни­ кална технология със самообучаващ се генетичен алгоритъм и осигуря­ва максимална чувствителност и на­деждност. Освен че открива и локали­зира частици с размер 0,2 мм, тя раз­крива липсващи и разпознава увреде­ни продукти. Системата е ценен ин­струмент за намаляване на реклама­циите и на свързаните с тях загуби на време и средства, както и за уве­личаване на потребителското дове­рие относно качеството на опакова­ните храни.

Ishida е представила на Interpack 2008 контролната система IX-GA, но­вото многогнездово претеглящо ус­тройство CCWR и високоскорост­ната машина за заваряване на капаци към подложки QX-1100.

В сферата на етикетировъчни­те машини се откроява сравнително младата (17-годишна) италианска ком­пания Altech SRL. Днес тя е един от водещите европейски производители на апликатори за чувствителни на на­тиск етикети, предназначени за деко­риране, кодиране, идентифициране и проследяване на различни видове сто­ки. 70% от оборота на компанията се осигуряват от износ в целия свят.

Всички етикетировъчни устрой­ства са модулни и могат да се над­строяват. Компонентите са с улес­нен достъп и лесно се демонтират и подменят. Иновативните решения се разработват в тесен контакт с клиентите и дистрибуторите. Ус­тройствата лесно се интегрират в съществуващи линии — от семплото Alstep и интелигентното Altrima до комплектната in-line система Alline, гамата Alcode за печат и нанасяне на етикетите и комплектната модулна адаптируема Alsleeve за поставяне на свиваеми ръкавни етикети от пласт­масови фолиа. Комплексната система Alline E/C, интегрираща модулните глави Altrima, е предназначена за цилин­дрични, призматични и овални бутил­ки, като смяната на форматите се управлява от микропроцесор.

В сектора на комбинираните ус­тройства принтер/апликатор, компа­нията произвежда цяла фамилия — от обикновените Alcode и Alritma T, през палетните етикетировачки Alcode P за нанасяне на етикети формат А5 на две съседни страни до Alcode LT, рабо­теща в реално време с новото иконо­мично печатащо устройство Sato LT 408 и подходяща за приложения, изис­кващи компактност и ниски разходи.

Шведската Billerud AB е специали­зирана в производството на хартии, картони и опаковки от тях. Компани­ята разполага с 4 фабрики за хартия и картон за опаковъчни цели и има по­деления в 11 страни. Провеждаща по­литика за екологично целесъобразно и устойчиво опаковане, Billerud реша­ва опаковъчните проблеми на своите клиенти и на техните потребители — крайните ползватели. В отговор на затягащите се икономически условия и екологични стандарти, тя е разра­ботила специалната опаковъчна хар­тия Billerud XRun за торби, изпълнява­ща пазарните изисквания за по-бързо пълнене на по-здрави хартиени опаков­ки. Чувалите и торбите се изработ­ват от най-здравия хартиен матери­ ал със 100% целулозни влакна, което осигурява непрекъснатост на произ­водствените линии на преработвате­лите. Изключителната белота на хар­тията гарантира чудесните й печат­ни характеристики — особено важни за притежателите на марки от глед­на точка на тяхното профилиране и осигуряване на висока добавена стой­ност за сферата на потреблението.

В областта на опаковъчните кар­тони компанията има уникални разра­ботки, прицелени в икономията на зна­чителни средства от нейните клиен­ти. Като илюстрация на този важен подход се дава примерът с ежегодно­то транспортиране на пресни плодо­ве и зеленчуци на стойност 100 млрд. евро до европейските пазари. От тях 10% не стигат до назначението си, най-често поради нестандартно из­пълнение на транспортните опаков­ки. Billerud е намерила решение за на­маляване на голяма част от тези ог­ромни загуби с разработения от нея по-здрав, по-лек и по-чист опаковъчен материал Billerud Flute, осигуряващ ви­сококачествен печат и възможности за формиране на превъзходни дисплеи за търговията на дребно — задължи­телно изискване за притежателите на марки, които се стремят да се приближават колкото може повече до своите клиенти.

При опаковането на уедрени то­варни единици датската Lachenmeier се очертава като една от водещите европейски компании. Тя е специализи­рана в опаковъчните решения за си­гурно и ефективно формиране на па­летни товари за транспортиране на различни промишлени продукти като храни, напитки, химикали, строителни и изолационни материали, уреди и др. Най-изявените решения на компания­та са разработени по технологията за обвиване на палетните товарни единици с разтегливи и свиваеми фо­лийни калъфи (качулки). Тази техноло­гия е развита в отговор на нараства­щото търсене на решения за подобре­на стабилност на товарите, усъвър­шенствана работа на обвивните ма­шини и надеждност на опаковъчните линии при едновременно осигуряване на видимост и добър външен вид на па­летните единици и икономия на разхо­ди за опаковане.

При технологията с разтегливо фолио една качулка с размери, по-мал­ки от тези на товара, се разтяга от хидравлично устройство до точно­то пасване с периметъра на палет­ния товар. Захватите се придвижват заедно с фолиото надолу до цялостно­то обхващане на товара и палетата под него, осигурявайки надеждна връз­ка между тях за целите на оптимал­ното извършване на товаро-разто­варните, складовите и транспортни­те операции. Собственият патент на компанията за развиване и пола­гане на фолиото гарантира товарна­та единица срещу изтъняване и про­късване на опаковъчния материал в критичните места — ръбове и ъгли. С тази система се спестяват до 10% от материала и се намаляват разхо­дите за опаковане при почти удвоена производителност.

По технологията за свиваемо опа­коване материалът на качулката е с по-големи размери от тези на това­ра и при нагряване се свива до плът­ното му обхващане. Разработената от компанията безконтактна систе­ма за полагане на качулката спестява материал, а уникалната й система за свиване гарантира еднакво разпреде­ление на топлината от всички стра­ни на палетния товар и неговото оп­тимално стабилизиране.

98% от машините на Lachenmeier се експортират в целия свят. Компа­нията осигурява денонощен сервиз, както и надзор на машините — дирек­тен и чрез Интернет.

 
08.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар