Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Фармацевтичните награди на HCPCАмериканският клон на съвета за одобрение на опаковките за лекарства (HCPC) обяви за 18-ти пореден път най-добрите опаковки за лекарства на своя годишен национален симпозиум, състоял се в началото на май т.г. Събитието се провежда ежегодно от 1995 г. насам. Участниците в конкурса се разделят в две основни категории – за лекарствените опаковки, които са пуснати на пазара през изминалата година, и за иновативен дизайн на продукти, които още не са използвани с търговска цел.

Опаковка за 2009 г. — мострена опаковка на Pfizer Toviaz

Пуснатата през октомври миналата година опаковка IntuiDose на Pfizer е предназначена за лекарство, трети­ращо заболяване на пикочния мехур. Опаковката прите­жава защита срещу нежелано отваряне от деца и адек­ватен за лекарството дизайн. Четирипанелният дизайн тип „портфейл“ предоставя комплексен подход към започ­ване на ефективна терапия на засегнатия орган. Освен това опаковката предлага допълнителни средства за ин­формиране на пациентите. Те включват съвети и начи­ни за създаване на детайлизиран план за лечение и сред­ства за улесняване на комуникацията пациент — лекар за третиране на симптомите. Към опаковката е приложе­но ръководство за пациента, в което са изписани под­робни обяснения за симптомите на заболяването и пре­поръки за правилния начини на приемане на медикамента. Създателите на кутията са предвидили дори и начини за записване на данните в интерактивна компютърна про­грама. Опаковката включва и система за ежедневно сле­дене на редовния прием на лекарството и състоянието на пациента. В края на 12-седмичния курс на лечение тя изготвя ревизия на постигнатите резултати, които се препращат към лекуващия лекар. Към кутията е добавена и картата за отговори, която позволява на пациента да запише попълнената информация в интерактивната про­грама за следене. Опаковката IntuiDose е изработена с фо­лио, което не позволява нежелано скъсване и изпадане на таблетките при работа с нея.

Награда за иновативен дизайн — Vitality TM Glow Cap TM

Наградата в категорията „Иновативен дизайн“ бе присъ­дена на Vitality за тяхната опаковка за таблетки GlowCap. Новата капсула се отличава със своята „интелигентна“ капачка, която може да издава светлинни и звукови сиг­нали при настъпване на момента за приемане на поред­ната доза. Системата, към която е свързана капачката, може дори да се свързва с мобилния телефон на пациента и да изпраща текстови съобщения, които да му напом­нят да се придържа към графика за приемане на медика­мента. Всеки път, когато бутилката с хапчетата бъде отворена, информацията се записва в клетъчната мре­жа на Vitality. Обновяваната ежедневно база данни в системата служи за автоматично повторно изписване на рецепта, когато лекарството се изчерпи. Системата дори може периодично да изпраща на пациента данни за постигнатия прогрес в лечението му. Vitality е уникална и с възможността си да определи основните модели на по­ведение на всеки отделен пациент и на тази база да из­готви индивидуални поведенчески програми, които да по­вишат ефективността на медикамента.

Първи подгласник — мострена опаковка Squibb Onglyza на Bristol-Myers

За първия подгласник в конкурса бе избрана произведена­та от Anderson Packaging опаковка Squibb Onglyza, коя­то вече притежава разрешително за производство от Американската администрация за храните и лекарства­та (FDA). Лекарството Onglyza™ служи за лечение на диа­бет от втори тип. Двупанелната опаковка съдържа сту­дено формован фолиен блистер, който е вграден в друг кардиран блистер. Информацията от рецептата на ле­карството е интегрирана в опаковката в точката на из­сипване. В структурата ù е включен и джоб за поставяне на листовка с изписани контакти за получаване на допъл­нителна информация по телефона или по интернет.

Втори подгласник — комплект за титруване за пациенти Lamictal® ODT™ от GlaxoSmithKline

Комплектът за титруване за пациенти Lamictal® ODT™ е одобрен от FDA и вече се предлага на пазара за опако­ване на медикаменти за лечение на епилепсия и биполярно разстройство. Структурата на опаковката е направена специално за деликатната специфика на този тип лекар­ства. Дизайнът на кутията е преминал успешно тесто­вете за защита от деца. Седмиците от терапията са разделени една от друга посредством ясно изписани гра­фики и инструкции за дозиране за пациентите. Опаковка­та е разделена на индивидуални късащи се блистери. Ин­струкциите при отваряне с илюстрованите диаграми ориентират пациентите как да получат достъп до таб­летките и да приемат продукта по най-удобен начин.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар