Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008Световната опаковъчна индустрия се събра в Дюселдорф за най-мащабното и влиятелно изложение в бранша в световен мащаб – Interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008. Форумът се проведе от 24 до 30 април. 2744 изложители и 179 000 посетители отбелязаха 50-ия юбилей на световното изложение за опаковъчната индустрия. 97% от изложителите са заявили участие за следващото издание на Interpack, което е предвидено за 12–18 май 2011 г.

По думите на управляващия директор на Messe Düsseldorf г-н Вилхелм Нидергьокер Interpack е отговорил на „нуждите на пазара“. Посетителите от 121 страни, без Германия, са били око¬ло 62%.

Около 78% от посетителите на Interpack са били заинтересовани от опаковъчните машини и технологии. Вторият голям сегмент са предста¬влявали опаковъчните материали и опаковките — главна атракция за 50% от посетителите. В графика на 14% от посетителите опорна точка са били машините за сладкарската и хле¬барската промишленост. Всички тези три сегмента бележат ръст в излож¬бените площи в сравнение с 2005 г. Специална изложба по случай по¬ловинвековния юбилей на Interpack бе представена в палата № 6.

Иновационен парк „Опаковки“

Друга ключова атракция на Interpack 2008 бе Иновационният парк „Опаков¬ки“ в зала 7А, който се фокусира върху пазара на бързооборотни стоки (Fast Moving Consumer Goods). В осно¬вата на тази концепция бяха центро¬вете на компетентност по основ¬ни теми в опаковането — устойчи¬вост, удобство (функционалният ди¬зайн за b2b, т.е. business to business, и ването), потребителската проница¬телност с оглед специфичните нужди на отделните потребителски групи и креативните възможности на опа¬ковъчния дизайн. Партньори на Инова¬ционния парк „Опаковки“ бяха Европей¬ската асоциация на производителите на картон вателският институт за търговски¬те вериги EHI, Паневропейската асо¬циация на специалистите в областта на брандинг дизайна PDA.

В рамките на Иновационния парк „Опаковки“ бяха представени резулта¬тите от представително проучване на тема „Конфликтни точки в опако¬ването“, направено от EHI по поръч¬ка на Messe Düsseldorf. Анкетирани са били водещи търговски вериги, произ¬водители на потребителски стоки и опаковъчни компании. Резултатите от анкетата предлагат настоящи¬те изисквания, очаквания, тенденции и конфликтни точки по дължината на опаковъчната снабдителска верига.
Значението на опаковките е на¬раснало значително през последните години и те вече не са въпрос само на транспорт и защита, но се увелича¬ват техните функции и като марке¬тингов и рекламен инструмент. Про¬учванията дават сведения за изисква¬нията към опаковането в логистични¬те вериги, от една страна, и на тър¬говските вериги, от друга, които час¬тично се разминават. Оптимална¬та защита на опаковките, стабилна¬та конструкция и възможностите за транспортирането им са определящи фактори в логистиката. В сферата на продажбите на дребно, опаковката трябва да бъде атрактивна с възмож¬ност за свободна визия на отделните артикули. Наред с това, независими¬те търговски вериги са критично на¬строени към използването на транспортни опаковки на рафтовете.

Конфликтни точки се намират и в областта на дизайна, ориентиран към потребителя, на търговските опаков¬ки. Заради множеството информация, която трябва да съдържа една опа¬ковка, понякога тя става трудно раз¬познаваема за потребителя. От дру¬га страна, лесното отваряне на опа¬ковките, налагано от тенденцията за удобство за потребителя, противо¬речи на изискването опаковката да е добре запечатана заради защитните œ свойства и хигиенните изисквания.

Биопластите в опаковането

Европейската асоциация за биопласти бе организатор на изложбата „Биопластите в опаковането“, също раз¬положена в зала 7А. Много преди ус¬тойчивото развитие да стане воде¬ща тема, опаковането трябваше да се изправи пред критиките в тази на¬сока и постепенно изискванията към модерното опаковане наложиха из¬ползването на биопластите в посока към устойчиво опаковане. Огромният потенциал и динамичното развитие бяха фокусът на тази част от съпът¬стващата изложението програма с оглед на все по-нарастващия интерес към нея.

RFID технологиите през 2008 г.

RFID технологиите бяха ключова тема на тазгодишното издание на Interpack с оглед на все по-настоя¬телните изисквания на търговски¬те вериги към доставчиците на по¬требителски стоки. Според прогно¬зите, оповестени в специалния до¬клад на консултантската компания IDTechEx, оборотът на глобалния па¬зар на RFID през тази година ще дос¬тигне 5,29 млрд. долара.
(Подробности четете в рубрика Технология на стр. 14).

IF-награди за опаковане

148 проекта от 17 държави взеха участие в първите в историята на Interpack IF-награди за опаковане (ор¬ганизирани от International Forum De¬sign GmbH — Независим институт за дизайн). В конкурса взеха участие про¬изводители и дизайнери на опаковки от всякакъв тип и всякакви матери¬али. Журито определи 53-ма победи¬тели, като допълнителни златни на¬гради за изключителен дизайн получи¬ха петима от тях.
Златни IF-награди:
• Търговски опаковки — X-Line Range — електрическа кутия за инструменти. Производител: Bosch Power Tools, Швейцария
• Опаковки за промоционални цели и транспортни опаковки — Контейнерът за риба Fish Box на Deutsche See GmbH, Германия
• Опаковъчен графичен дизайн — Ку¬тията за парфюма Noa Perle на Casharel. Иновативната визия и из¬ползването на нова печатна тех¬нология с включването на холог¬рафски мастила в специален зелен и лилав цвят за втори път дона¬сят престижна награда на произ¬водителя Carl Edelmann GmbH & Co. KG, Германия след наградата на Pro Carton за най-иновативен дизайн на опаковка от картон за 2007 г. (виж бр. 1 на сп. ProPACK от 2008 г.).
Награда в раздела спечели и ди¬зайнът на опаковката на немски¬те сладкиши „Meister Juchheim“ на Juchheim Co., Ltd., Германия.
• Опаковъчни машини и оборудва¬не — фокусът в тази категория се поставя върху ергономичността, безопасността и конструк¬тивните качества на машините и оборудването. Златното отличие в тази категория бе присъдено на модулната опаковъчна систе¬ма: MKC/MKH на Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG, Германия.
Останалите четири категории бяха: Опаковъчен дизайн и функционал¬ност, Опаковъчни концепции, Опако¬въчни материали и Крос-категория.

MAN Roland — част от Инова¬ционния парк „Опаковки“

MAN Roland взе съвместно участие с brandpack, COPACO, Körnsas и PDA в компетентния център „Въображе¬ние“ в рамките на Иновационния парк Опаковки по време на Interpack. Фир¬мите демонстрираха множеството възможности в дизайна на опаковки и производството на картон, с кои¬то може да се привлече вниманието на клиентите. Това коопериране е ва¬жно за повишаване стойността на продукта чрез облагородяване, а също при защита на марката и предпазване от фалшификации.
Специално за изложението бе раз¬работена и произведена продукто¬ва мостра — от идеята през твор¬ческата разработка, реализацията и визуализацията.

MAN Roland поставя печата с до¬бавена стойност в центъра на внима¬нието и при печата на опаковки, като акцентира върху производствената ефективност и производствената себестойност, като при втората се използва лакиране на опаковките, на¬насяне на мастило и студено прегова¬не с фолио с Inline Foiler Prindor.

С участието си на изложението Interpack в Дюселдорф MAN Roland под¬чертава подкрепата си за съвмест¬на дейност с фирмите, участващи в цялостния процес за изработване на опаковки.
Heidelberg за първи път на из¬ложението Interpack 2008

За първи път на Interpack се предста¬ви и Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) информира на междуна¬родното специализирано изложение Interpack 2008 за предлаганите от фир¬мата разработки за производство на предварително биговани кутии за опа¬ковки. На кооперирания щанд в палата 7А — Иновационен парк „Опаковки“ — присъстваха експерти по печата на опаковки от Heidelberg. Централна тема бяха решенията за цялостно производство на биговани кутии. Тъй като все повече продукти са сходни, в областта на печата на опаковки все по-голямо значение придобива тема¬та „облагородяване“, например, сту¬деното фолиране като диференциращ критерий.

„С първото си участие на Interpack в Дюселдорф, Heidelberg подчерта на¬растващото значение на печата на опаковки за фирмата. Нашата цел е да покажем, особено на купувачи¬те на опаковки на едро, как решени¬ята на Heidelberg осигуряват произ водство на евтини, висококачестве¬ни, ефективни, сигурни и въздейства¬щи в рекламно отношение опаковки“. Така формулира амбициите на фирма¬та Килиан Реншлер, началник на отде¬ла за опаковане в Heidelberg.

EskoArtwork — нови решения в опаковъчния дизайн

Световният лидер в областта на предпроизводствения и интегрира¬ния софтуер за дизайн на опаковки EskoArtwork представи широка гама от решения за опаковъчната индус¬трия. Компанията демонстрира но¬вите си решения, ориентирани към дизайнери и собственици на търгов¬ски марки, чиито функции внасят по¬добрения в опаковъчния дизайн, про¬изводството на макети и подобря¬ват взаимодействието в работния поток.

EskoArtwork демонстрира и кон¬цепцията „Защитно опаковане“ — из¬ползването на САМ/CAD (режещи¬те маси Esko Kongsberg и софтуера ArtiosCAD — виж ProPACK, бр. 2 от 2007 г. и ProPACK, бр. 1 от 2008 г.) тех¬нологиите за производство на защи¬тени опаковки, като се използват трислойни вълнообразни картони за външна опаковка и специални вълнооб¬разни картони и пеноматериали като удароомекотяващи защитни матери¬али. Вълнообразният картон с дебели¬на 15 мм може да замени дървесината за изработване на траспортни опа¬ковки, при които се постига олекотя¬ване до 25%.

EskoArtwork демонстрира и уни¬кален плъгин за Adobe® Illustrator® CS2 and CS3 — Esko Dynamic Content, който свързва текста с дизайна, позволя¬вайки на собственика на търговската марка да проследи и редактира собст¬вения си рекламен текст, който е по¬ставен директно върху опаковката.

Сред новостите, които EskoArt¬work показа на Interpack, беше и Esko Visualizer, който конвертира 2D изображение в 3D симулационен образ във виртуален магазин.

Atlantic Zeiser пуска на паза¬ра нов inkjet принтер OMEGA 36HD

В рамките на Interpack 2008 произ¬водителят на кодираща и маркира¬ща техника Atlantic Zeiser представи нов inkjet принтер с висока резолюция OMEGA 36HD. Компактният и олеко¬тен дигитален принтер е с резолюция от 720 dpi, което улеснява печата на изключително малки знаци и символи и печата баркодове с отлична четив¬ност и яснота. Принтерът е подхо¬дящ за широка гама от материали — хартия, картон, алуминий, полимерни фолиа и твърди пластмаси.

По време на изложението в Дюсел¬дорф Atlantic Zeiser представи и нови¬те си разработки в областта на еко¬логични мастила, които създават кон¬траст във висока степен, с добра ад¬хезия към повърхности, не поемат ле¬пило, подходящи са за кодиране и мар¬киране от високо качество.

Ново поколение термоформоващи машини от Multivac

Ново поколение термоформоващи ма¬шини представи Multivac. Новите ма¬шини са с хигиеничен дизайн, който улеснява и ускорява процеса на по¬чистване. Патентованата иновация на машините е свързана с по-лесното отстраняване на вредните примеси и нечистотии, без да е необходимо демонтиране — удобство от изклю¬чителна важност за производители¬те в хранително-вкусовата промиш¬леност.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар