Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Международният институт по алуминий с уеб сайт за предимствата от използването на алуминия в опаковкитеЗа да докаже икономическите, соци­алните и екологичните ползи от алу­миниевите опаковъчни решения, Меж­дународният институт по алуминий (IAI) е разработил потребителски сайт (http://packaging.world-aluminium.org) с информация за производство­то, жизнения цикъл и рециклиране­то на продуктите от алуминий или с включени в състава им алуминиеви елементи.

Кои са основните характеристи­ки, които правят материала все по-популярен сред производителите на различни опаковъчни форми?

Първа по важност е неговата за­щитна функция. Дори с дебелина една шестхилядна от милиметъра алу­миниевото фолио активно защита­ва продуктите от външни влияния и е гарантирана бариера за светлина­та, газовете, влагата, микроорганиз­мите и нежеланите аромати. Макар и тънки, алуминиевите опаковки са енергоспестяващи и не само удължа­ват трайността на чувствителни­те продукти, но и предотвратяват повреждането им. Леки, удобни и не­чупливи, те са предпочитани за фар­мацевтичната, козметичната и бу­тилиращата индустрия.

Спестяването на ресурси също е от огромно значение. Производство­то на алуминий спестява ресурси, а оценките на жизнения му цикъл (LCAs) показват, че той е по-благоприятен за околната среда от много други ма­териали. Освен че защитава храните и напитките, опаковани в него, алуми­ният спестява повече от ресурсите, предвидени за неговото производ­ство. Така например използването на алуминиеви вместо традиционни опа­ковки за напитки означава транспор­тирането на два пъти повече това­ри заради тяхното ниско тегло.

Декоративните функции са основ­ни за брандовата идентичност на продуктите. В това отношение про­изведените от алуминий опаковки са благодатни и дават широко поле за изява на дизайнерите. От напитки­те в кутии и бутилки до фолиата и тубите за козметични и лекарстве­ни продукти – възможностите за об­работка са многобройни. Станали­те модерни напоследък дигитални изображения, при които печатът се нанася директно върху продукта, се прилагат в много европейски стра­ни. Що се отнася до релефния печат, той предлага уникални изображения и гарантирано остава върху опаковка­та дори и след изчерпването на про­дукта (напр. туба от паста за зъби или боя за коса). В борбата си с пи­ратството някои марки са разрабо­тили щамповани холограми за сигур­ност – особено важна за фармацев­тичните продукти. Предпочитан напоследък е процесът на вграждане, който за разлика от щамповането не деформира продукта от двете му страни. Не по-малко са и вариантите за декорация на капачката или гърло­то на бутилката.

Що се отнася до проводящите функции на алуминия, то неговата висока топлопроводимост го прави идеален за приложения, изискващи ми­нимално време за охлаждане или за­топляне. Алуминиевото фолио е ед­накво предпочитано както за охлаж­дането на продуктите, така и за тяхната термична обработка. Ос­вен това е идеално за стерилизация, т.е. позволява третирането на про­дуктите в автоклав, както и обра­ботката им с микровълни.

Ниското тегло на алуминия изис­ква влагането на по-малко ресурси за транспортирането и съхранение­то на хранителни продукти и стоки за бита в алуминиеви опаковки. Днес сред най-леките опаковки за напитки са кутиите с дебелина на алуминиевия слой 0,097 мм. По този начин, ос­вен че се спестява 10% от стан­дартния опаковъчен материал, се по­нижават и енергопотреблението и отделените по време на транспор­тирането емисии СО2.

Гъвкавостта на алуминия позво­лява производството на разнообраз­ни форми – от аерозолни опаковки до кутии за маркови напитки, без това да нарушава защитната функция на материала. Лекото и същевремен­но гъвкаво алуминиево фолио е идеал­но за опаковане на всякакви продукти и не изисква допълнително уплътняване. Пластичността на материала позволява лесното му деформиране, без да се нарушават бариерните му свойства. Това не само позволява съз­даването на много тънки ламинати, но предполага и значителна икономия на ресурси. Освен това гъвкавостта позволява използването на различ­ни технологии. Флексабилността е и фактор за бърза адаптация към нуж­дите на променящия се пазар чрез производството на различни по фор­ма опаковъчни решения.

Не по-маловажна от гореизбро­ените характеристики на алуминия е неговата рециклируемост. На прак­тика повечето приложения на мате­риала са напълно възстановими, а онези от тях, които не подлежат на рециклиране, служат за получаване­то на енергия при тяхното изгаря­не. Не без значение е фактът, че за рециклирането на алуминий е нужна 95% по-малко енергия, отколкото за произвеждането на първичен метал. Днес рециклирането на алуминиеви опаковки се равнява на 90 млн. тона спестени СО2 и над 100 000 GWh елек­троенергия. А ако за повечето проду­кти преработването е равносилно на изхабяване, то при алуминия не е така, тъй като той наистина е 100% възобновяем материал с практичес­ки безкраен жизнен цикъл. Днес напри­мер световните пазари ползват 65% първичен и 35% рециклиран алуминий, а в Европа и Северна Америка за про­изводство, разпространение, събира­не, рециклиране и повторно производ­ство са необходими не повече от 60 календарни дни. От голямо значение за процеса на рециклиране са подо­бряването на общата събираемост на използваните продукти и съвре­менните техники за извличане на алу­миниево фолио от битови отпадъци.

Високата температура при про­изводството на алуминиево фолио го прави стерилно и безопасно за употреба. Гарантираните бариерни свойства на материала по отноше­ние на външните фактори (топлина, светлина, влага, бактерии и мириз­ми), неговата якост и гъвкавост го правят предпочитан за съхранение­то на храни, напитки, козметични и, разбира се, най-вече фармацевтични продукти.

Ако трябва да обобщим:

  • благодарение на уникалните си свойства алуминиевите опаковки допринасят за ефективното про­изводство, съхранение, дистрибу­ция, търговия на дребно и използ­ване на продуктите;
  • алуминиевите форми за бутилира­щата индустрия са на път да се окажат едни от най-устойчивите решения за опаковане, защото не само предпазват съдържанието, но и са разходно-ефективни и мо­гат да бъдат рециклирани много­кратно;
  • алуминиево фолио е най-лекият и с гарантирани бариерни свойства опаковъчен композит. Показател­ни са свойствата на гъвкавите кутии с макар и няколко микрона вътрешен слой алуминий, които освен че предпазват продукта, са 20 и повече пъти по-леки от традиционните бутилкови форми;
  • освен енергоспестяващи алуми­ниевите опаковки са вид „застра­ховка“ на инвестираната в произ­водството и преработката на хранителни продукти енергия;
  • според статистиката 30% от храната в развиващите се стра­ни се изхвърля поради липсата на достатъчно надеждни опаковки. Алуминият е с доказано най-добри бариерни свойства по отношение запазване свежестта и безопас­ността на храните и напитките, избягване загубата на хранител­ни продукти и повишаване срока на годност, а оттам и високата устойчивост на продуктите;
  • алуминиевите опаковки гаран­тират стерилността на фарма­цевтичните и други медицински продукти по време на тяхното транспортиране и съхранение;
  • поради лекотата си и минимизи­раните опаковъчни обеми алуми­ниевите опаковки съдействат за намаляване въздействието от използваните опаковки върху окол­ната среда;
  • контейнерите за напитки с вло­жено в тях алуминиево фолио са напълно рециклируеми;
  • производството на алуминий има висока икономическа ефектив­ност и дълга традиция по отно­шение събирането и рециклиране­то на използвани продукти.


И малко статистика.


За времето от 2000 до 2005 г. еми­сиите на парникови газове от про­цесите на производство на необра­ботен алуминий са намалели с 14% въпреки отчетения 20% ръст в произ­водството. За същия период емиси­ите СО2 на тон алуминий са намале­ли от 12 на 10 тона. В същото време за годишното производство на 13 до 15 млн. тона алуминий от рециклира­ни продукти са необходими само 5% от енергията за производството на необработен алуминий. Всичко това в съчетание с предпочитанията на потребителите към използването на малки, удобни, трайни и красиви опаковки, и независимо от високата цена на материала е в подкрепа на увеличаване производството на опа­ковки с участието на алуминий.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар