Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Насоки и бъдеще на опакованетоВажни събития от света на опаковането от края на 2007 и началото на 2008 г. показват решително нарастване на ролята на опаковането за устойчивото развитие на икономиката. Технологии, снабдяване, логистика, екология, потребление, маркетинг, реклама и продажби се съчетават по най-практични начини и водят до удивителни иновации, които бързо се превръщат в ежедневие.

Тройното изложение от септември 2007 г. в Нюрнберг FachPack (опаковъч­ни решения), PrintPack (печат на опа­ковки) и LogIntern (вътрешнозаводска логистика) ясно показва, че съвремен­ният свят може да се нарече „свят на еднократните пластмасови опаков­ки“. Предимствата на тези опаковки са много — леки са, могат да се произ­веждат във всякакви форми и размери, лесни са за употреба, специфичните им характеристики ги правят много добри за съхраняване на качествата на опакованите в тях продукти. Едно­кратните пластмасови опаковки не­прекъснато се усъвършенстват — и като химичен състав, и като физични свойства.

Биопластмасите също завоюват все по-широки позиции на пазара на опаковъчни материали. Технологията за опаковане в модифицирана атмос­фера (МАР) предпазва хранителните продукти от микробиално разваляне, придава им атрактивен външен вид и удължава срока им на годност. За бързо развалящи се, но нуждаещи се от въздух пресни продукти вече се използват лазерно микроперфорирани фолиа.

На изложението в Нюрнберг е де­монстриран растящият интерес на индустрията към опаковането на стоките, тъй като е съвсем ясно, че добре опакованият продукт е наполо­вина продаден. Освен че има привлека­телен външен вид, добрата опаковка е подходяща за всички потребители — деца, възрастни и инвалиди, защитава продукта, практична е, може да се ре­циклира и не е скъпа.

Форумът ясно очертава тенден­цията към гъвкавост и автоматиза­ция на опаковъчните производства — представени са опаковъчни линии, в които подаваните продукти се опако­ват в първична и вторична опаковка, палетизират се и се подготвят за транспортиране — всичко това е на­пълно автоматизирано, включително съответните етикетиращи систе­ми. Представени са и постиженията в борбата с фалшифицирането на сто­ки, тъй като обект на имитация са не само продуктите от високо качество като козметика, луксозни стоки, лекарства и резервни части, но и тези за ежедневна употреба. Откроени са и печатната електроника, връзката опаковане — транспорт, проследява­нето на стоките, говорещите, пее­щи и светещи опаковки, транспонде­рите, електропроводимите мастила, мултисензорните и мултимедийните опаковки.

Главната цел на изложението PACK EXPO Las Vegas от октомври 2007 г., комбинирано за първи път с Process Expo и Converting and Package Printing Expo, е представяне на иновациите в опаковането, необходими за разви­тието на бизнеса и утвърждаване на марките на компаниите. Фокусът е върху нуждата от нов подход в опа­коването за защита на хранителни­те и фармацевтичните продукти по дължината на снабдителските вериги по целесъобразен за околната среда начин. Над 25% от изложителите са представили опаковъчни решения, свързани по различен начин с устойчи­вото развитие — рециклиране, ефек­тивност на производствените опе­рации, компоненти с намалени енер­гийни разходи, биополимери и др.

Девизът на конференцията на IntertechPira „Sustainability in Packaging 2008“, която ще се проведе през март в Орландо, САЩ, е „Постигане на ус­тойчивост чрез правилни опаковъч­ни решения“. Двудневният форум ще бъде посветен на един от най-важните и актуални въпроси — устойчи­востта в опаковането на стоките. Устойчивото развитие на опаковъч­ната индустрия се свързва с всички звена на снабдителските вериги и от дискусионен се превърна във все­кидневен проблем за решаване в сфе­рата на технологиите и процесите. Вече не се коментира дали трябва да се възприемат принципите и целите на устойчивото опаковане. По-скоро става дума за неговото прилагане по най-ефективния начин по отношение на разходите, реализацията и натиска на пазарите върху продукцията.

Своя опит ще споделят най-изтък­нати лидери от отделните звена на снабдителските вериги с цел всеки участник в тях да открие устойчи­вото решение за опаковане на своите продукти. Информацията и ин­струментите за вземане на решения ще бъдат от голяма полза за всички участници в опаковъчната снабдител­ска верига, тъй като паралелните се­сии ще са посветени на най-съществе­ните и горещи въпроси: биопластите, отношението потребител — снабди­телска верига, екологичния дизайн, из­мерването на устойчивостта, нови материали и технологии, рециклиране и управление на отпадъците.

Между най-важните теми се от­крояват оценката на жизнения цикъл и намаляването на емисиите от СО2; тенденции в търговията на дребно и ресурси за устойчиво снабдяване; еко-иновациите и „зеленият“ дизайн; опаковъчните технологии и устойчи­востта в снабдяването; минимизира­нето на отпадъците от опаковки.

Очаква се форумът ясно да очертае най-близките практически под­ходи. Това се потвърждава и от анон­сите на планираните за 2008 г. конфе­ренции върху конкретни проблеми от устойчивото развитие на опаковане­то на продуктите в условията на те­кущата глобализация.

 
03.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар