Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Философията на ProPackИнформацията за опаковането на стоките, тяхното движение, реализа­цията и екологичната им целесъобраз­ност е така разпръсната и разпокъ­сана, че дори гениалните „търсачки“ ни насочват към десетки и стотици страници по конкретен проблем на опаковането. Следват часове пред екрана или печатната страница, дока­то възкликнем спонтанно „еврика“ или „язък за времето“.

Как да се съкрати ценното време за намиране на нужната информация? Решението е намерено – изградена е голяма специализирана инфобаза, под­редена в основни дялове от тази слож­на и многолика дейност. Намирането на нужната информация е бързо и лес­но, но има нещо също тъй важно – от базата може да се извлича съществе­ното и да се публикува в синтезиран, сигнален вид под формата на кратки тематични обзорни материали с ви­сока концентрация на актуална инфор­мация.

Така се роди философията на но­вото по съдържание и стил списание ProPACK. Дори заглавието му е концен­трирано – с един поглед става ясно, че представя есенцията на световния опит в опаковането, дизайна, печата, технологиите, а удобният формат дава богати възможности за разноо­бразно и привлекателно „разиграване“ на текстове, илюстрации, реклами, фирмени представяния и акценти във всеки отделен брой. Рубриките са „плаващи“ – появяват се, когато са актуални. Кратките тематични прегледи и обзори сигнализират за новите тенденции и постижения в света, без да ангажират със своето виждане източниците на първичната информация. Рекламите, експертните материали, фирмените представяния и съобщенията дават идея за сериоз­ните развития в страната.

При интерес от по-детайлна и задълбочена информация читателите на списанието могат да заявяват разширени проучвания, адресирани до редакционния екип.

Така се постига динамика – бързо откриване на точната информация и нейното задълбочаване. За това помага високата концентрация на ин­формация на малка площ, което пести времето и увеличава ползата на чита­теля.
Въз основа на тази философия ре­дакционният екип състави пилотния брой на списание ProPACK.

В ProPACK производителите на стоки ще намерят партньори за опа­коването на своята продукция. Доста­тъчно е и едните, и другите редовно да го ползват и да се представят на неговите страници.

Потребителите от огромния европейски пазар са жадни за ка­чество, сигурност и удобство. Те искат и могат да ги получат под формата на оптимално опаковани качествени български стоки.


Екипът на ProPACK е убеден, че списа­нието ще заеме своето уникално мяс­то в новата рекламно-информационна среда и че фирмите ще съзрат прес­тижа и ползата от представянето си в него.

 
01.09.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар