Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Унипак“ АД на фона на съвременните пазарни тенденции

  •  
  •  
  •  
  •  


Предприятието за опаковки „Унипак“ АД, гр. Павликени е създадено през 1967 г., а от 1997 г. е частна собственост като акционерно дружество. В края на 2007 г. Тодор Чаков и Христо Христакиев, собственици на „Форт“ ООД, Плов­див от 1994 г., купуват контролния пакет акции и стават съсобственици на „Унипак“ АД. „Новото“ начало на новите собственици на „Унипак“ никак не е лесно. Предприятие­то е на загуба, с куп недоволни клиенти, няма достатъч­но поръчки, не достигат пари за заплати.

Производствената сграда впечатлява със своите размери на голямо предприятие от времето на социали­зма, което при днешните цени на електроенергията и го­лемите разходи за поддържането на подобна огромна про­изводствена площ не е голямо предимство. Но за разлика от тези, които свиха или прекратиха своята дейност, ръководството е съхранило уникалните възможности на предприятието, инвестира и развива дейността му, за­пазва работните места, като целта е кадрите да при­добиват все по-висока квалификация. В момента там ра­ботят 277 души, които благодарение на оборудването и високата си квалификация произвеждат голяма част от­висококачествените опаковки в България.

„Унипак“ АД работи не само за вътрешния пазар, но и за износ. Преди няколко месеца компанията инвестира в нови технологии на стойност близо 2 милиона евро. С тази инвестиция „Унипак“ АД, Павликени стана собстве­ник на печатна машина с уникални възможности, един­ствена на Балканите, и на машина за производство на микровелпапе. Само инвестицията в новата печатна ма­шина е на стойност над 1,5 милиона евро. Високоефек­тивните технологии и автоматизираните процеси во­дят до намаляване влиянието на субективния фактор, или направо казано до освобождаване на работници. Но вмес­то да прибегне до съкращения, ръководството открива нови работни места, пренасочва и преквалифицира осво­бодените.

Комплексното и съвременно технологично оборудва­не определя широките възможности за производство на разнообразна опаковъчна продукция. В „Унипак“ АД разпо­лагат с цялостна предпечатна подготовка, която освен производството на печатни пластини има възможности за проектиране и изработване на опаковки с ефектен ди­зайн. Модерният дизайн, смелите проектантски решения в създаването на опаковки, както и използването на бо­гат набор от материали, правят продуктите на фирма­та атрактивни и конкурентоспособни.

Оборудването, което фирмата притежава, дава своя принос в производството на огромни по обем поръчки с високо качество и в срок. Висококачественият осемцве­тен офсетов печат с UV лакиране, топъл печат, релеф и ламиниране (сега и с Inline Foiler), флексографският пе­чат в осем цвята върху всички видове хартия, полиети­лен, алуминиево фолио, полипропилен, полиестер и комбинации от тези материали придават съвършен търговски вид на опаковките. Разнообразните конструкции, разме­ри и форми, усвоената технология за каширане с лепило без разредител осигуряват богат асортимент съобра­зени с европейските стандарти опаковки за хранител­ни продукти. „Унипак“ произвежда двуслойни и трислойни комбинирани материали за опаковане на продукти в хра­нително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост.

Широката гама опаковки, които „Унипак“ АД предла­га, се допълва от двуслоен и трислоен каширан картон, парафинирана хартия, както и от еднослойни и двуслой­ни пликове за насипни хранителни продукти за 0,5, 1 и 2 кг. Производствената листа на „Унипак“ АД включва също картонени гилзи и гофрирани тръби от алуминиево фолио за въздуховоди. В страната „Унипак“ АД е единственият производител на каширано алуминиево фолио с хартия и картон с възможности за офсетов и флексопечат. А сега, добавяйки възможностите на новата технология Inline Foiler, „Унипак“ АД е единствената печатница на Балкани­те с нанасяне на разнообразни уникални ефекти и добаве­на стойност на продукцията. Новите машини гаранти­рат продукция с постоянно качество и повторяемост, в съответствие с определените изисквания – тези на кли­ентите и собствените на „Унипак“. Те са стандартизи­рани и включени в притежавания сертификат за качество ISO 9001.

Най-важното предимство на системата за управление на качеството е, че осигурява постоянно качество. Фир­мата печели доверието на клиентите, улеснява бизнесот­ношенията между партньорите и участията си в търгове.

Предприемачите – с нюх за пазарните тенденции


Смелостта на предприемача и неговият нюх са много ва­жни качества за определяне на пазарните тенденции в днешно време.Преди повече от 18 години Тодор Чаков за пръв път вижда печатна машина като първокурсник в университе­та – и тя много му харесва. Минава през квалификацията на дизайнер в предпечатните процеси на издателство и редакция на вестник, след това през опита да ръководи собствена рекламна агенция. През това време бъдещият съдружник Христо Христакиев след казармата постъп­ва в Завода за пишещи машини, реализирайки се като на­стройчик благодарение на завършеното си средно спе­циално техническо образование. Но идва новото време, когато рухват пазарите на завода и той е съкратен. И ето че предприемаческият дух ги събира – заедно с То­дор Чаков разработват верига магазини за авточасти. Тогава се налага да усвоят производството на гарниту­ри за коли и откриват щанците и щанцоващите машини. По това време съдбата им предоставя и поръчка за 5000 опаковки за прах за пране, които трябва само да се щан­цоват с наличната техника за производство на гарниту­рите... и те успяват. Така през 1994 г. стартира компа­нията „Форт“ ООД в Пловдив, която е специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе. Тодор Чаков и Христо Христакиев основават фирмата, когато пазарната икономика отваря огромна ниша за опаковки. Развитието на пазара непрекъснато стимулира търсене­то на качествени опаковки и води до процъфтяването на този сектор. Увеличаването на относителния дял на опа­ковките в обема на отпечатваната продукция е светов­на тенденция, която не подминава и България, но има и собствени национални нюанси в развитието си. Преди 17 години фирма „Форт“ ООД се появява на българския па­зар, за да отговори на по-голямото потребление и търсе­нето на нов тип и качество на опаковките. Днес и „Уни­пак“ АД, Павликени търси тези отговори в по-осъвреме­нен вариант.

Тодор Чаков е председател на Борда на директорите на „Унипак“ АД, Павликени и заедно със съдружника си Хрис­то Христакиев, който доскоро беше управител на фир­мата, оперативно ръководят предприятието. Тандемът действа ефективно благодарение на почти еднаквото мислене за много от нещата, които създават и изработ­ват. Нормално е да има понякога различно виждане за ня­коя ситуация или процес. Тогава заедно се обсъжда, прави се анализ и се взема единно решение. Работата и отго­ворностите са разделени помежду им – от мениджмънта и маркетинга до поръчките, доставките, управлението на производството, но двамата са и взаимозаменяеми. В стила на работата на съдружниците е да се вземат бър­зи, но добре обмислени решения, макар Тодор Чаков да каз­ва, че по-важно е да се вземе бързо решение, дори и с риск да не е съвсем вярно, а после недостатъците да се кори­гират в хода на изпълнението. От една година предприя­тието има изпълнителен директор – Димитър Господи­нов. В негово лице имат един квалифициран ръководител, който притежава необходимите качества и знания и ус­пява оперативно да организира нарасналите в пъти ра­ботни потоци. Днес тримата заедно обсъждат пробле­мите и вземат решенията.

През 2008 г. на международното изложение drupa два­мата съдружници търсят най-добрата печатна техника. Решението е взето през 2009 г. То е в полза на осемцвет­ната флексографска печатна машина Soma Engineering и скоро машината е закупена. Тя е с автоматизирана регис­тър система на Falcon 66 ARS, а Q-Shield системата е в помощ на управлението на печатния процес и елиминира някои негативни фактори, влияещи на флексографския пе­чат. В системата има видеоконтрол на температурата на централния барабан. Режимът на печат се управлява с помощта на електрониката и отчита и най-малките из­менения на температурата на средата, като гарантира максимална стабилност при изработването на поръчки­те в малки, средни и големи тиражи.

Висококачественият печат се гарантира не само от стабилизирания режим на печата и неговото точно упра­вление, но и от печатните форми – крайният продукт на предпечатните процеси. Затова паралелно с печатната машина е договорено и ново формено оборудване от фир­ма Kodak, която доставя за флексографския печат цялост­на система за производство на фотополимерни клишета, а за производството на офсетови печатни форми – CtP система. Системите са комплектовани с професионален софтуер за подреждане на поръчките и монтажа на изо­браженията, за работата на процесора за растеризация на изображенията (RIP), за контрол на цвета, както и със системата Kodak InSite за контрол на файловете на даде­ната поръчка и нейното одобрение от клиента на отда­лечено разстояние чрез интернет мрежата.

През 2010 г. везните натежават в полза на 8-цветния ROLAND 700 HiPrint с лакова секция и с InlineFoiler Prindor. Днес този избор също е реализиран и има продължение – да се закупи още една, а може би две такива машини.

Решението е взето с оглед не само днешните нужди на печата, но и като следствие от предвиждането на бъ­дещите тенденции в дизайна на опаковките. Изборът е в полза на качеството, по-голямата гъвкавост, рекорд­но краткото време на печат, стратегически обновено­то портфолио на продукцията.

През 2004 г. фирма manroland удиви печатарската ин­дустрия с революционната технология ROLAND InlineFoiler Prindor, предлагайки нови възможности за приложение на златни, сребърни и бронзови ефекти. Това постижение беше отбелязано с наградата за високо качество на оформлението на InterTech™ Technology Award 2006. Увере­ността в успеха се основава не само на тази разработка, а на цялостната стратегия на manroland за Value Added Printing (печат с добавена стойност), която е разработе­на за офсетовите листови печатни машини. Ето защо през 2008 г. на международното изложение drupa двама­та съдружници Тодор Чаков и Христо Христакиев са възхитени от широките възможности за реализиране на до­бавена стойност, от сигурността и високото качество. След задълбочено проучване на машината те се спират на най-успешната ù конфигурация, отчитайки и направле­нията в развитието на пазара.

Революционната технология ROLAND InlineFoiler Prindor

ROLAND InlineFoiler Prindor осигурява едновременно висо­ката точност на пасера, характерна за офсетовия пе­чат, и възпроизвеждане на най-дребните детайли.

Голямото разнообразие на печатаеми материали, об­работвани от ROLAND 700 HiPrint, я прави действително универсална машина, която може да печата върху всич­ко – от тънка печатна хартия с дебелина 0,04 мм до кар­тон с дебелина 1 мм и PVC фолио.

Тази технология допринася за съкращаване на време­то за изработване на една поръчка в сравнение с конвен­ционалния начин благодарение на различните автомати­зирани и рационални решения, приложени в машината.

APL™, с която е окомплектована ROLAND 700 HiPrint с InlineFoiler Prindor, е напълно автоматизирана система за смяна на печатните форми. Освен икономията на време резултатът е и точен пасер още от първия лист. Правил­ното положение на печатната форма се гарантира от устройството за контрол на точното позициониране.

Опцията QuickChange включва различни технологии за съкращаване и оптимизация на времето за пренастрой­ка. Например QuickChange Coating прави възможен прехо­да от UV лак към воднодисперсен лак в течение само на 15 минути. QuickChange Surface е опция за почистване на мастилницата, която осигурява още 50% икономия на вре­ме. QuickChange Color намалява макулатурите при пов­торен тираж, а QuickChange Job регулира автоматично грайферните планки по височина за трансфертерите и подаващия барабан. Това са само някои от достъпните опции на QuickChange.

Опцията ROLAND InlineSorter прави безупречен събра­ния стапел в събирателното устройство, тъй като от­странява всяка пускова макулатура. По този начин в ста­пела отсъстват макулатурите и няма нужда да се губи време за ръчно сортиране.

Непрекъснатата работа е възможна благодарение на зареждането и свалянето на стапелите, без да се спи­ра машината. Събирателното и подавателното устрой­ство сменят стапелите в режим на работна скорост. Това допринася за спестяване на много време и се използ­ва обикновено при работа на по-дебели печатаеми мате­риали.

В условията на криза, когато повечето компании сви­ват разходите, в „Унипак“ АД инвестират. Не че не нама­ляват разходите, но се мисли и за времето след кризата. Стратегията за развитие винаги е за три-четири годи­ни напред. Последната сериозна инвестиция е отпреди пет месеца. Тези нововъведения увеличават четирикрат­но производството, подобряват качеството и се оказва, че след тяхното въвеждане в експлоатация е необходим 30 до 40% по-малко персонал. Фирмата се преструктури­ра, без да се съкращава персонал и без да се намаляват за­платите. Тази загриженост мотивира персонала и създа­ва сигурност на фона на общата криза. От друга страна, разценката на труда и нормата обективно формират за­плащането. Работникът знае точно какъв обем от работата трябва да извърши, за да получи дадената заплата, което постепенно премахва навиците за пазарене за за­плата от времето преди три години, когато имаше на­тиск поради липсата на специалисти и работна ръка. В този смисъл кризата подейства оздравително. Във фир­мата се държи много на подготовката и обучението на персонала, но ако някой не отговаря на изискванията и не може да произвежда качествено определените обеми продукция, няма логика да остане.

Не е лесно да се намират хора с необходимата ква­лификация и добри човешки качества. Според г-н Чаков, „проблемът на пазара е, че от 10 души, които кандидат­стват за работа, подходящ за даденото работно мяс­то е един. Завършилите средно техническо образование понякога нямат елементарни познания. При нас не е до­шъл нито един обучен човек за каквато и да било работа. Няма дори стругари, фрезисти, да не говорим за специа­листи печатари или щанцьори.“

Правилна ли е стратегията на печатницата, води ли до запазване на позициите на пазара?

Много са проблемите в момента. Една част от тях пред­стои да бъдат решени с новите машини и технологии, а за друга ще се търсят решения в бъдещето, защото не всичко зависи само от „Унипак“ АД. Проблемите са систе­матизирани от ръководството на печатницата по след­ния начин:

1. Клиентите стават все по-взискателни, правят пове­че рекламации, понякога неоснователни, не искат да сключват договори, не плащат своевременно. Конкре­тен проблем са неясно дефинираните изискванията на клиентите от България. За сравнение, при поръчка от Германия нещата са корено противоположни – спе­цификациите са с обема на „роман“, описват всичко до най-малкия детайл и са в съответствие с европейски­те стандарти.

2. Нелоялната конкуренция. Как да се справи фирмата с конкуренцията в бранша, с жестоката нелоялна и са­моубийствена конкуренция? В условията на криза се правят ценови компромиси за сделка „на всяка цена“. Качеството на продукта не е определящо при взема­не на решение от клиента. Общо тенденцията води до падане на цените, но впоследствие и до появата на по-взискателни клиенти. Процесът има и своите поло­жителни страни... води и до поуки. Без печалба няма перспектива за развитие, за внедряване на иновации и нови технологии. Може би опитът ще ни научи как да се конкурираме, без да сваляме цените, като пред­лагаме по-иновативна продукция.

3. Наследените сгради формират една голяма площ от 54 декара. Не е невъзможно предприятието да бъде модернизирано, но за да се превърне в модерно и евро­пейско, са необходими големи инвестиции и доста по­вече от година или две.

4. Трудът в България има много ниска принадена стой­ност, често е неефективен.

5. Основен проблем пред бизнеса в България като цяло е корупцията. Без тази незаконна форма на работа не може да се спечели поръчка, особено търгове и конкур­си. Дори инспекциите (и тези по труда включително) работят не за да контролират истински някакъв про­цес, а предимно за да глобяват. Днешният подход на част от държавната администрация за търсене само на формални провинения, без да съдейства за решава­не на проблемите, е много близък до корупцията.

6. Производството е свързано с голямо количество от­падъци. Проблемът е в това, че в България няма дос­татъчно предприятия за преработка на отпадъците в по-голям обем, които да ги изкупуват. Излишъкът от отпадъчна хартия поддържа и ниска изкупна цена. На­всякъде по света отпадъчната хартия струва пари, но в България няма подходяща цена. В съседна Сърбия цената е 120 евро на тон. Засега проблемът е „решен“, като се подарява отпадъчната хартията или се прави износ в Сърбия или Турция.

Какви са решенията на проблемите в дългосрочен план?

1. Модернизация на производството чрез прилагане на иновативни и високопроизводителни технологии и като следствие от това – постигане на стабилно ка­чество, срочно изпълнение на поръчките и ниска се­бестойност, което би увеличило удовлетвореността на клиентите. В „Унипак“ се работи упорито, за да се влага по-малко труд в единица продукция и в това от­ношение е постигнато европейско ниво на производи­телност над средното, макар че има още какво да се желае.

2. Освен добавената стойност в качеството на про­дукцията, необходимо е тази добавена стойност да се формира и в цената. С други думи, трябва да се ценят качествата на продукцията и на тази основа да бъде конкуренцията, а не на базата само на сваля­не на цените, което води до невъзможност за разви­тие, за инвестиции, за внедряване на иновации. Като цяло производството на опаковки в България става по-конкурентоспособно и на европейско ниво. Търсят се нови начини за производство на опаковки, като се предлагат решения, които конкурентите не могат да предоставят, предлагат се продукти, за които никой досега не се е досетил. Това е отговорът на нелоялна­та конкуренция, а и на корупцията – феърплей, честна­та игра, почтеността в работата.

3. Модернизацията на производството изисква високо­квалифицирани кадри. За решаването на този проблем има нужда от повишаване на качеството на подготов­ката на бъдещите кадри и тяхното непрекъснато обу­чение в програми за повишаване на квалификацията. Това може да стане с обединените усилия на специали­зираните учебни заведения и производителите.

4. Относно проблемите с отпадъците от производ­ството на опаковки е необходимо да се приложи ев­ропейския положителен опит, който се заключава в това, че всеки отпадък задължително влиза в произ­водството на нещо друго. Разбира се, не трябва да се подхожда по чиновнически ограничено. Когато нещо не може да се рециклира, това не означава, че тряб­ва да бъде спряно от производство. Просто трябва да се намери начин и този отпадък да бъде оползот­ворен.

Как ще се промени браншът през следващите години?

Със сигурност след кризата бизнесът, и то не само на­шият, няма да е същият. Ще се цени високото качество на опаковките, продукцията с добавена стойност, с уни­кален и оригинален дизайн, с повече информация за опако­вания продукт, идеалната повторяемост на поръчките, бързината на изработката им и точното спазване на до­говорените срокове и тиражи. Всичко това може да бъде реализирано с въвеждане на европейските стандарти, на нови, все по-универсални и съвършени технологии, на нови високоавтоматизирани мощности, създаване на ви­сококвалифицирани и високопродуктивни кадри. В днешна­та ситуация следва да се помисли най-вече за съкращава­не на разходите и повишаване на производителността. Много е важно да се оптимизира производството на всички етапи от технологичния процес. А производство­то на продукция с добавена стойност е пътят за гаран­тиране на здрави позиции и конкурентни предимства на пазара – с продукция, произведена по-ефективно и с ка­чество от нов тип.

В направените статистически проучвания на пазара от сп. полиграфия, сп. ПроПАК и фирма Рипорт.бг още преди 3 години беше установено, че „Унипак“ АД заема една от лидерските позиции на пазара. Големите възмож­ности на новата технология InlineFoiler Prindor за многоц­ветен печат върху току-що нанесено фолио откриват широко поле за нови и по-претенциозни дизайнерски ре­шения, спестяват труд и енергия и повишават много­кратно производителността. Тази иновативна инвести­ция помага на „Унипак“ АД да продължи да заема лидерска позиция сред производителите на опаковки на българския пазар.

Днес „Унипак“ АД, гр. Павликени е водещ производител на опаковки в България. Утре може да стане такъв на Бал­каните, което горещо му желаем. Бъдещето ще покаже...

По материали на manroland и „Унипак“ АД
Подготви инж. Стефан Славчев

 
14.01.2012.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар